Nr 3/22 2022-05-04

Mycket jobb kvar för att få skolan digital

Det går framåt, men en del återstår. Det är Skolverkets något lakoniska sammanfattning av skolans digitalisering. Men med ett mer kritisk öga än myndighetens skulle man nog kunna säga att det återstår rätt mycket för att uppnå de nationella målen för skolans digitalisering

Skolverket har precis gjort en ny uppföljning av den digitala strategi för skolväsendet, som regeringen beslutade om i oktober 2017. Målet för regeringen är, enligt strategin, att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Målen är ambitiösa. Alla barn och elever ska till exempel ha förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl informationsflödet vi nås av som de verktyg vi använder, och få kunskap om hur tekniken fungerar för att kunna tillämpa dem.
Nu kommer en uppföljning av strategin. Den gjordes för ett år sedan genom en enkätundersökning till lärare, förskolepersonal och rektorer.
Att det är en bit kvar, vittnar till exempel att inte alla skolor har en plan för sin digitalisering. 20 procent av rektorerna svarar att de inte tagit fram en plan för det, eller att de inte vet om det finns någon. Liten förbättring på fyra år. Planerna följs upp varje år eller oftar säger dock två av tre.

Skolverket menar att fler rektorer måste arbeta systematiskt med att utveckla verksamheternas digitalisering till exempel genom att ta reda på hur situationen ser ut när det gäller kompetensutveckling inom digital kompetens och hur digitala verktyg och läromedel fungerar i användningen. Mellan 20 och 40 procent av rektorerna har exempelvis frågat sin personal hur behovet av digital kompetensutveckling ser ut eller hur digitala plattformar påverkar personalens arbetssituation.
Frågar man lärarna direkt tycker mer än hälften att behovet av kompetensutveckling är stor eller ganska stort. Det grundläggande digitala kunskaperna är goda, bedömer Skolverket. Ett speciellt område som lärare behöver förbättra sina kunskaper gäller att arbeta med källkritik och använda internet säkert.

På det här området, källkritik och informationssökning, behöver också eleverna bättre förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens. Samarbetet med skolbibliotekarierna fungerar bra, åtminstone i kommunala skolor. Här utmärker sig de fristående skolorna med att det i många skolor saknas bemannade skolbibliotek, och att arbetet tillsammans med skolbibliotekarierna är inte lika utvecklat som på den kommunala sidan.
Det är också fler elever i kommunala gymnasieskolor som har en egen dator, nio av tio, än i fristående där tio procent färre har en egen dator. Hos kommunala huvudmän finns det någon person, antingen i skolan eller centralt hos huvudmannen som har till sin uppgift att sprida kunskap om forskning om digitalisering. Lite sämre också här när det gäller fristående skolor.
I fem procent av skolorna saknas lärarplattformar (flest här också inom den fristående sektorn), som för de flesta lärare fungerar bra. Två av tio tycker dock att de inte underlättar arbetet.

De dryga två åren med covid satte dock fart på digitaliseringen av skolan. Användningen av digitala läromedel ökade stort, särskilt i de skolformer där undervisningen fick bedrivas genom fjärr- och distansundervisning.
Även kontakterna med hemmen blev digitala i hög utsträckning, liksom personalmöten på skolan.
Men om förändringarna kommer att finnas klar efter pandemin, är osäkert, slår Skolverket fast.

Fler nyheter

"Skolledarna blir starkare i ett förbund"

2022-05-04

Lärarfackens planer på att slå sina påsar ihop ritar om den fackliga kartan. Men sammanslagningar...

Skolchefer fick utbildning

2022-05-04

När tidigare skolchefen Peter Fredriksson blev generaldirektör på Skolinspektionen tog han...

"Nya skolan kommer att bli fantastisk"

2022-05-04

Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom

Tre år har förberedelserna pågått och till hösten ska det bli av! Alla F-6-elever i Mörrum flytta...

Mycket jobb kvar för att få skolan digital

2022-05-04

Det går framåt, men en del återstår. Det är Skolverkets något lakoniska sammanfattning av skolans...

Nu väntar den stora utmaningen

2022-05-04

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är regeringens...