Nr 3/22 2022-05-04

Nu väntar den stora utmaningen

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är regeringens vision. Men det är en bit kvar för att målet ska nås för skolans del. Nu påbörjas arbetet med en ny digitaliseringsstrategi för skolan. Ett avgörande stund infaller om två år när de första nationella digitala proven ska genomföras i stor skala.

Skolan har en snart 50-årig historia av digitalisering. 1970 kom ämnesområdet "datalära" med i kursplanerna. Ett decennium senare drevs projektet Datorn i skolan, Dos. KK-stiftelsen som på 1990-talet fick pengar från nedläggningen av löntagarfonderna, fördelade 1,5 miljarder till olika projekt.
Lika mycket satsades på Itis, It och skolan. 200 miljoner satsades på kompetensutveckling av lärare. Jämsides skapades europeiska skoldatanät.
Runt år 2000 utvärderades några av satsningarna, och man kunde då konstatera att de inte fått särskilt stort genomslag i skolan. Projekten drevs av eldsjälar och när de fick jobb någon annanstans och lämnade sin tidigare skola tog de kunskapen med sig.
Drygt 22 år senare har mycket skett. Men kanske inte så mycket som många hoppats och trott. Flera digitaliseringsstrategier har avlöst varandra. Nu börjar arbetet på en ny på Skolverket, som har sektorsansvaret för skolans digitalisering.

Skolverket arbetar med två fronter samtidigt, enligt den digitaliseringsplan som regeringen formulerat.
Å ena sidan ska digitaliseringen berika undervisningen och utveckla dess kvalitet. Å den andra ska elever få en digital kompetens och kunskaper i ett allt mer digitaliserat samhälle, få en vetskap om tekniken i sig. Det senare är nu mer framskrivet i de nya kursplanerna än tidigare.
Den viktiga frågan är att avgöra när tekniken berikar undervisningen och när den inte gör det, menar Ulrika Lundqvist, tillförordnad chef för avdelningen för skolutveckling på Skolverket.
När gör den det?
- Det är just den som varje lärare behöver avgöra, säger hon. Tekniken ska ju skapa kvalitet i undervisningen dvs gagna eleverna och deras lärande.
- Som myndighet är vi noga med att undervisningen ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.
- Vårt fokus ligger på hur kan vi ge stöd till lärare så att man nyttjar tekniken rätt, att inte oreflekterat haka på trender och ersätta något som görs bättre på annat sätt. Nyttjad på rätt sätt kan ju tekniken berika undervisningen, men det är viktigt att som lärare och rektor kontinuerligt följa upp och analysera när den gör det.

Trögheten som Skolverkets enkät ändå pekar på – att det behövs mer kompetensutveckling, en majoritet del av lärarna säger sig behöva mer av det, och att det till och med hos flera huvudmän fortfarande saknas planer för en digitalisering, handlar kanske om att det inte var undervisningens praktik som efterfrågade tekniken. Den kom in i skolan från annat håll.
Verktyget och kopplingen till undervisningspraktiken dockade inte alltid samman, beskriver Ulrika Lundqvist.
Den kanske hittills största utmaningen för skolans digitalisering ligger ett par år framför oss. 2024 ska de första digitala nationella proven sjösättas.
Det har tagit alldeles för lång tid, menar många.

Det har varit många svåra beslut att fatta, menar Ulrika Lundqvist. Huvudmännen äger sin verksamhet och myndighetens uppdrag är att stötta oavsett hur huvudmännen organiserar den. Men nu har Skolverket hamnat "inne" i kommunerna, med de rekommendationer och standarder som verket beslutat om. Nu gäller det att se till att alla huvudmän förstår vad som behövs rent tekniskt på plats.
- Dessvärre finns det blinda fläckar och en enorm variation i kunskap och förberedelser. Det är oroväckande att inte alla är med på spåret, för det handlar ju om alla måste vara med. Vi kan inte nöja oss med en viss procent. Alla måste vara med för elevernas skull när vi talar om de nationella proven, säger Ulrika Lundqvist.
När Skolverket under hösten drar igång sina kvalitetsdialoger landet runt, i och med att verket i viss mån regionaliseras, kan digitaliseringen komma vara en fråga som finns med.

Skolverkets utvärdering visar också att en femtedel av rektorerna/skolorna saknar eller har ganska bristfälliga planer för hur digitaliseringens ska genomföras. Det kan finnas flera orsaker till vad hindren består av, menar Ulrika Lundqvist.
--Skolutveckling är inte en quick fix, och här handlar det i viss mån om att vända en kultur, hur man ser på undervisning. Det handlar om kunskap om vad digitaliseringen kan tillföra undervisningen och vilken kunskap som är viktig att få med i undervisningen, men det krävs också en förmåga att som rektor leda arbetet med att vända en kultur.

Här behövs ett stöd genom hela styrkedjan, från huvudmannen och skapa förutsättningar. Och som verkligheten är, med många rektorsbyten kan det skapa bekymmer.
Den strategi som gäller nu är alltså inne på sluttampen. Sverige har kommit långt men inte tillräckligt och inte där svensk skola bör vara.
Inom ramen för Skolverkets sektorsansvar drar nu arbetet med en ny strategi igång med ett brett anslag och med många samarbetspartner.

Skolverkets ansvar

Skolverket har sedan februari 2020 så kallat sektorsansvar för skolans digitalisering. Det innebär att myndigheten ska driva på den digitala utvecklingen och att ansvara för att skolan på bästa sätt utnyttjar digitaliseringens möjligheter så satt måluppfyllelsen och likvärdigheten ökar.
Myndigheten ska arbeta samlande – att tillsammans med aktörer och intressenter samla in kunskap, forskning och lärarande exempel som ska spridas till en vidare krets.
Den ska också arbeta stödjande genom att undanröja bland annat nationella hinder för fortsatt utveckling, som till exempel att verka för att lärare och rektorer har adekvat digital kompetens.
Och till sist pådrivande – genom ett proaktivt arbete mot en en önskvärd utveckling inom digitaliseringsområdet, till exempel en nationell digital infrastruktur och standarder, och att aktivt uppmuntra andra aktörer att ta ansvar för digitaliseringen inom sina specifika områden.

Fler nyheter

"Skolledarna blir starkare i ett förbund"

2022-05-04

Lärarfackens planer på att slå sina påsar ihop ritar om den fackliga kartan. Men sammanslagningar...

Skolchefer fick utbildning

2022-05-04

När tidigare skolchefen Peter Fredriksson blev generaldirektör på Skolinspektionen tog han...

"Nya skolan kommer att bli fantastisk"

2022-05-04

Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom

Tre år har förberedelserna pågått och till hösten ska det bli av! Alla F-6-elever i Mörrum flytta...

Mycket jobb kvar för att få skolan digital

2022-05-04

Det går framåt, men en del återstår. Det är Skolverkets något lakoniska sammanfattning av skolans...

Nu väntar den stora utmaningen

2022-05-04

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är regeringens...