2017-12-01

Alla ska vara lika mycket värda

Metoo-uppropet har nått skolan, med 1 700 elever som vittnar om övergrepp. "Vi måste tydligt sätta ned vår fot och säga att nu får det vara nog!", skriver Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson.

I bransch efter bransch träder kvinnor fram och vittnar om kränkningar och trakasserier som riktats mot dem just för att de är kvinnor. Övergrepp som inte sällan tystats ned eller förklarats bort med ursäkter som jag, uppenbarligen mycket naivt, trodde tillhörde en svunnen tid. Det är vittnesmål som genom sin blotta mängd lämnar en djupt bedrövad och skakad.

Uppropen om sexuella trakasserier och övergrepp har nu nått skolan.

1 700 elever i grundskolan och gymnasiet har skrivit under uppropet #tystiklassen. Elever har anonymt delat med sig av berättelser om övergrepp som skett i alla åldrar, ända ned till första klass, både mellan elever och med skolpersonal inblandade.

Jag som förbundsordförande tillsammans med alla landets skolledare måste tydligt sätta ned vår fot och säga att nu får det vara nog!

Om vi lyckas att involvera hela skolans personal, barn, elever och föräldrar i arbetet med en förskola och skola som aldrig accepterar trakasserier eller kränkningar, är jag övertygad om att vi kan göra skillnad.

Vårt mål måste vara att ge alla som verkar inom skolans väggar en givande och utvecklande skoltid fri från övergrepp.

I Sveriges Skolledarförbund har vi sedan länge en etisk kod som gäller på alla nivåer i förbundet inklusive våra samarbetspartners. Den bygger på att alla människor är lika värda och ska behandlas likvärdigt och med respekt.

Jag vill särskilt lyfta fram följande punkter:

  • Skolledaren ska respektera alla människors lika värde.
  • Skolledaren har det övergripande ansvaret för att tydliggöra och värna om de värden som läroplanerna står för. Likavärdet måste respekteras vad gäller etniskt ursprung, kön, sexuell läggning, funktionshinder, religiös och politisk åskådning. Detsamma ska gälla för skolledarens förhållande till individen.
  • Skolledaren ska verka för att medarbetarna iakttar ett etiskt övervägt handlande.
  • Skolledaren ska bereda personalen möjlighet att utveckla sitt yrkesetiska förhållningssätt genom diskussion och reflektion. Detta kan leda till en för verksamheten gemensam etisk kod. De vuxnas roll som förebilder för barn och ungdom bör starkt betonas.

Sveriges Skolledarförbund kraftsamlar nu inför valåret 2018.

Nyligen lanserade vi kampanjsajten och materialet Skolledarnas framtidsfrågor. Jag vill uppmana alla att sprida det viktiga budskapet. Förbundets mål är att alla politiker och beslutfattare skall nås av budskapet om skolledarnas lön, arbetsmiljö och förutsättningar för det nationella uppdraget och då framförallt vilka insatser som krävs för en mera positiv utveckling.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar för ert förtroende för vårt förbund.

Under 2017 har vi stärkt vår position genom en fantastiskt bra medlemstillströmning och ett stort engagemang hos vår fackliga företrädare runt om i landet. Och under de kommande fyra åren kommer jag att arbeta hårt med våra chefsfrågor som ny ledamot av styrelsen för Saco.

Jag önskar alla skolledare och huvudmän en riktigt skön och avkopplande julledighet och ser fram emot ett spännande och viktigt 2018 med fokus på ledarskapet i förskola och skola.

Fler nyheter

Ge skolledare det ansvar som krävs

2019-11-14

Tre år. Så kort tid stannar en grundskolerektor på sin post. På skolor i utsatta områden kortare...

Detta måste regeringen ta tag i - omedelbart

2019-10-02

Statlig finansiering av grundskolan, kompetensbrist och lärarutbildningen. Det är frågor som...

Bättre resultat med rätta förutsättningar

2019-08-29

Skolan och förskolan skulle kunna nå bättre resultat och bli mer attraktiva arbetsplatser än i da...

Skolchefer måste få bättre stöd

2019-05-24

Med lagstyrt ansvar har mycket blivit bättre för skolcheferna. "Men jag ser tyvärr andra områden...

Ett tydligare uppdrag - för ännu bättre chefer

2019-04-17

Förbundets Professionsdeklaration tydliggör uppdraget för Sveriges viktigaste chefer. "Vi...