Nr 4/17 2017-04-27

Alla vinner på politisk samling

Förslaget om att skriva in skolchefens uppdrag i skollagen stärker likvärdigheten. Det är därför jag drivit frågan så hårt, skriver Matz Nilsson, en av ledamöterna i Skolkommissionen.

Sverige har under allt för lång tid tillåtit att politisk nyckfullhet styra skolan. Täta politiska utspel och reformer, oftast inte förankrade i profession och empiri, har dominerat skolvardagen. Skolkommissionens slutbetänkande hinner inte mer än presenteras innan nästa politiska utspel sker.

Ska vi lyckas vända resultatet och återerövra världens bästa skola krävs det en radikal förändring både inom och mellan de politiska partierna.

Vi har rätt till politisk samling för en mera likvärdig skola. Skolledare och lärare behöver stabilitet i förutsättningarna för att utföra sitt uppdrag med en tydlig långsiktighet i skolpolitiken.

Skolledarens roll och betydelse måste prioriteras och värderas högre på alla nivåer och huvudmännen måste också lyfta blicken.

Det kommunala självstyret har allt för ofta varit överordnat förskolans och skolans nationella uppdrag, beskrivet i skollag och förordningar. Den lokala målfloran fortsätter regna över landets förskolor och skolor, trots skollagsförändringen 2010.

Då togs alla krav på lokala mål bort och uppdraget till rektor, förskolechef och lärare skärptes genom ett tydligare nationellt uppdrag. Vilket inte fullt ut har backats upp av huvudmännen.

Här måste till en förändring!

Vårt skolsystem behöver stabilitet och professionalitet. Huvudmännens kapacitet och arbete mot de nationella målen måste skyndsamt utvecklas och stärkas.

I Skolkommissionen såg vi ett tydligt behov av åtgärder för ett stärkt huvudmannaskap genom stöd och samverkan. Det behövs dock även insatser för att tydliggöra ansvarsfördelningen inom huvudmannens organisation.

En tydlig ansvarsfördelning är ett viktigt verktyg för att kunna stärka huvudmannaskapet och på så sätt säkra att skolledarens uppdrag kan utföras med ansvar och befogenheter fullt ut enligt det nationella uppdraget.

Därför har jag i Skolkommissionen med kraft drivit behovet av att det bör förtydligas i skollagen att varje huvudman ska man utse en skolchef som har ett uppdrag att aktivt verka för att de statliga kraven på verksamheten uppfylls.

I Skolkommissionens slutbetänkande förslår vi att "den som av kommunen eller enskild huvudman utsetts som ansvarig för aktuell del av skolväsendet ska benämnas skolchef. I skollagen ska anges att skolchefen har ett uppdrag att aktivt verka för att bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar uppfylls/.../

Syftet med förslaget är inte att införa en ny ansvarsnivå vilket skulle kunna medföra en ökad otydlighet i ansvarsfördelningen/.../

Förslaget innebär ett tydligt lagstöd för skolchefens statliga uppdrag och kan därmed anses stärka skolchefens ställning i organisationen. Det tydliggör att det statliga uppdraget ska värnas och går före politiska prioriteringar i kommunen som inte är förenliga med skollagen eller andra föreskrifter på nationell nivå". (Samling för skolan sid 119-120).

Nu måste våra politiker ena sig kring en samling för skolan - över partigränserna och att riksdagen i sin tur enas kring kommissionens olika förslag som jag är fullständigt övertygad om stärker vårt skolsystem och gör det mer robust.

Förslag om en ny resursfördelningsmodell för en likvärdig skola, professionsprogram för skolledare och lärare, regionaliserad myndighetsstruktur, skolchefens stärkta ställning, ökad social blandning av elever med mera.

Alla har att vinna på det.

Fler nyheter

Ge skolledare det ansvar som krävs

2019-11-14

Tre år. Så kort tid stannar en grundskolerektor på sin post. På skolor i utsatta områden kortare...

Detta måste regeringen ta tag i - omedelbart

2019-10-02

Statlig finansiering av grundskolan, kompetensbrist och lärarutbildningen. Det är frågor som...

Bättre resultat med rätta förutsättningar

2019-08-29

Skolan och förskolan skulle kunna nå bättre resultat och bli mer attraktiva arbetsplatser än i da...

Skolchefer måste få bättre stöd

2019-05-24

Med lagstyrt ansvar har mycket blivit bättre för skolcheferna. "Men jag ser tyvärr andra områden...

Ett tydligare uppdrag - för ännu bättre chefer

2019-04-17

Förbundets Professionsdeklaration tydliggör uppdraget för Sveriges viktigaste chefer. "Vi...