Nr 2/17 2017-02-23

Återta det professionella ansvaret

Det är varje rektors skyldighet att skapa förutsättningar så att alla elever ska nå kunskapsmålen. "Vi skolledare får aldrig backa från vårt ansvar. Elevens bästa och elevens rättigheter är alltid vägledande i en målstyrd skola", skriver ordförande Matz Nilsson.

Sveriges Television har i två olika program på ett intressant men, som jag tycker, rätt ensidigt sätt lyft upp frågan om lärares och skolledares hantering av rättssäkerheten vid betygsättning respektive de nationella proven.

Fokus har varit lärares ansvar för betygsättningen och vad som händer om en lärare bedömer att en elev inte klarat kunskapskraven och hur lärarna hanterar provsituationen vid nationella prov på ett sätt som inte är avsett.

Lösningen på problemet ligger inte i medias förhållandevis snäva och inte särskilt representativa bild av skolan.

Vägen till en likvärdig skola ligger hos oss själva, i vårt eget ansvar. Där skolledare och lärare samarbetar och visar varandra tillit och gemensamt arbetar för att varje elev ska få en framgångsrik skoltid.

Rättssäkerhet i betygssättning är viktig, inte bara när det gäller nationella proven. Så länge betygen ligger till grund för möjligheterna att söka vidare till högre utbildning, måste lärarnas betygsättning vara så objektiv och likvärdig som det möjligtvis går.

Det är lärare som sätter betyg men som skollagen är utformad, har rektor det övergripande ansvaret för att betygssättningen är likvärdig och rättssäker. Rektors viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för ett kollegialt lärande på arbetsplatsen, där lärarna tar ett gemensamt ansvar för undervisningen av alla elever och samarbetar kring betyg och bedömning.

När likvärdigheten brister och rättssäkerheten hotas är det självklart att rektor tar ansvar när en elev riskerar att inte nå målen för utbildningen. Allt annat vore tjänstefel.

Skolans mål är att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt under sina år i utbildningssystemet. Elever som riskerar att inte nå upp till kunskapsmålen måste självklart ges återkommande chanser att ta igen kunskapsluckor.

Det är varje rektors skyldighet att skapa förutsättningar för det. Som rektor kan du inte stå vid sidan av och se på hur en elev misslyckas utan att ingripa.

Det kollegiala samarbetet behövs för att kunna stärka professionen. Vi måste tillsammans skapa rekommendationer, så kallade standards, när det gäller metoder och förhållningssätt som är centrala för likvärdighet och rättssäkerhet.

Ett exempel är avvägningen av hur mycket resultaten på de nationella proven ska betyda för slutbetygen eller när en elev ska anses ha visat att hon eller han har kunskaper på en viss nivå.

Lärarna själva måste formulera en professionell ståndpunkt i dessa viktiga frågor. En form av "best-practise" som en lärare kan välja att bortse från, om synnerliga skäl finns och det går att motivera. Det skulle göra bedömningen mer tydlig för eleverna och bidra till en mer likvärdig bedömning.

Det finns självklart många ljuspunkter. Många lärare samarbetar och gör allt de kan för att kvalitetssäkra processer, driva professionsutveckling och skapa likvärdighet.

Vissa skolledare skulle dock kunna göra mycket mer genom en mer aktiv styrning och ledning för att stödja och ge rätt förutsättningar för lärarna.

Förmåga att bedöma i beslutssituationer kännetecknar professionalism och ger ryggrad åt en yrkesgrupp. En kvalitet som måste utvecklas inom den egna professionen.

Men så länge vi inte är där är min uppfattning tydlig.

Skolledare har i uppdrag att säkra kvalitet och likvärdighet i sin skola. Det innebär att rektorer sannolikt behöver intervenera mer snarare än mindre i skolans processer i allmänhet och i betygssättningen i synnerhet.

Det ställer i sin tur krav på att skolledningen har kompetens, resurser, befogenheter och tid att avsätta för uppgiften. Vi skolledare får aldrig backa från vårt ansvar. Elevens bästa och elevens rättighet är alltid vägledande i en målstyrd skola.

Fler nyheter

Ge skolledare det ansvar som krävs

2019-11-14

Tre år. Så kort tid stannar en grundskolerektor på sin post. På skolor i utsatta områden kortare...

Detta måste regeringen ta tag i - omedelbart

2019-10-02

Statlig finansiering av grundskolan, kompetensbrist och lärarutbildningen. Det är frågor som...

Bättre resultat med rätta förutsättningar

2019-08-29

Skolan och förskolan skulle kunna nå bättre resultat och bli mer attraktiva arbetsplatser än i da...

Skolchefer måste få bättre stöd

2019-05-24

Med lagstyrt ansvar har mycket blivit bättre för skolcheferna. "Men jag ser tyvärr andra områden...

Ett tydligare uppdrag - för ännu bättre chefer

2019-04-17

Förbundets Professionsdeklaration tydliggör uppdraget för Sveriges viktigaste chefer. "Vi...