Nr 7/17 2017-09-19

Enkäten avslöjar bristerna

Sveriges Skolledarförbunds medlemsenkät ger svar på frågan varför skolledare byter jobb så ofta. Oklart mandat, hög arbetsbelastning och svara löneincitament är några förklaringar, skriver ordförande Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbunds medlemsenkät ger en unik bild över vad som fungerar bra och mindre bra i svensk skola. En färsk sammanställning visar att landets skolledare ger både ris och ros till skolhuvudmännen för hur förutsättningarna för uppdraget ser ut i landets förskolor och skolor.

Glädjande är att fler skolledare känner förtroende för sina lokala skolpolitiker och uppfattar att fler huvudmän satsar för att hitta fungerande system för att följa upp och utveckla måluppfyllelsen i förskola och skola. Tecken tyder på att många skolhuvudmän har höjt ambitionerna och tagit initiativ för att förbättra sin styrning. Jag är övertygad om att Sveriges Skolledarförbunds bidrag till den utvecklingen är stort.

Samtidigt får vi återkommande indikationer på att skolledare byter jobb ofta. Kanske för ofta. Enkätsvaren visar att det finns flera skäl till det. Oklart mandat, hög arbetsbelastning och svaga löneincitament är några förklaringar men våra medlemssiffror visar också att vi står mitt en stor generationsväxling. Att en alltför hög omsättning av chefer påverkar organisationer negativt, det är ingen nyhet. Ändå verkar ingen beredd att ta krafttag och försöka vända trenden i skolan.

Det måste till skyndsamma förbättringar för att få skolledare att stanna längre på sina poster och få fler att vilja bli skolledare.

Lönesatsningarna måste breddas. En engagerad, motiverad och närvarande skolledning betyder minst lika mycket för attraktiviteten i läraryrket, och därmed i förlängningen för elevernas trivsel och resultat, som höga lärarlöner. En lön som matchar det stora ansvar en skolledare tar är en grundbult för att rekryteringen till skolledaryrket ska fungera bättre.

En annan del av lösningen ligger i Skolkommissionens förslag om ett ökat nationellt ansvar för skolans finansiering. Medlemsenkäten visar att en klar majoritet av skolledarna ser en statligt garanterad lägsta nivå för resurser till undervisningen som nödvändig för att de fullt ut ska kunna klara de uppdrag som ges i styrdokumenten.

Utbildningen måste också bli mer likvärdig. Skolledarna oroas över den utveckling mot ökad elevsortering som bl.a. Skolverket redovisar. Stödet för uppfattningen att vårt samhälle vinner på att skolor och klasser har blandade elevgrupper är starkt bland skolledarna.

Sorteringen leder till att många elever i behov av stöd samlas på samma skola. Svårigheten i skolledaruppdraget kan idag skilja sig avsevärt åt beroende på vilka utmaningar som skolan står inför. Gör vi inget riskerar vi att underblåsa omsättningen på ledare på de skolor som mer än andra behöver stabilitet.

Skolkommissionen har intressanta förslag på det här området som jag tror kan bidra till en mer jämlik skolsituation för elever. Men mycket går att göra även inom nuvarande system om bara skolpolitikerna vill.

Medlemsenkäten visar att skolledare saknar resurser för att ge lärarna stöd att utvecklas i yrket. Jag ser därför med tillförsikt på de professionsprogram för skolledare och lärare som Skolkommissionen föreslår. Sådana program kommer att avsevärt förbättra förutsättningarna för skolledare och lärare att utvecklas i sina yrken över tid. Tillgång till professionsutveckling på hög nivå kommer också att betyda mycket för möjligheterna att attrahera nya ledare samtidigt som de redan verksamma lockas att stanna kvar och fortsätta satsa engagemang och energi på sitt viktiga uppdrag.

En väl fungerande verksamhet förutsätter en skicklig ledare. Det går inte att blunda för det.

Fler nyheter

Ge skolledare det ansvar som krävs

2019-11-14

Tre år. Så kort tid stannar en grundskolerektor på sin post. På skolor i utsatta områden kortare...

Detta måste regeringen ta tag i - omedelbart

2019-10-02

Statlig finansiering av grundskolan, kompetensbrist och lärarutbildningen. Det är frågor som...

Bättre resultat med rätta förutsättningar

2019-08-29

Skolan och förskolan skulle kunna nå bättre resultat och bli mer attraktiva arbetsplatser än i da...

Skolchefer måste få bättre stöd

2019-05-24

Med lagstyrt ansvar har mycket blivit bättre för skolcheferna. "Men jag ser tyvärr andra områden...

Ett tydligare uppdrag - för ännu bättre chefer

2019-04-17

Förbundets Professionsdeklaration tydliggör uppdraget för Sveriges viktigaste chefer. "Vi...