Nr 5/17 2017-05-29

Fyra steg mot en bättre skola

Sveriges Skolledarförbund har presenterat fyra viktiga områden, för att vi ska kunna vända skolans negativa resultatutveckling. Ordförande Matz Nilsson presenterar dem.

Skolan är en nationell angelägenhet med stor betydelse för individ, samhälle, tillväxt och välfärd. Att vända den negativa resultatutvecklingen i skolan kommer att kräva långsiktighet, konsekvens och uthållighet i statens och skolhuvudmännens agerande.

Länder med framgångsrika skolor visar på betydelsen av bred uppslutning och samling för skolan. Hela samhället behöver involveras så att grunden kan läggas för en stärkt tillit till skolan och för ett brett stöd till det förbättringsarbete som är nödvändigt.

Glappet mellan staten och huvudmännen måste minska. Ledarskapet i förskola och skola måste skyndsamt uppgraderas.

Riksdagens utbildningsutskott arrangerade nyligen en hearing om skolledarens betydelse för resultatutvecklingen. Vi lyfte fyra områden till politikerna i utskottet-

  • Skolledarnas löner

Regeringen måste i samarbete med skolhuvudmännen, så fort som möjligt utforma en ny lönesatsning på ledarskapet i förskola och skola. Den måste ha fullt fokus på skolledarprofessionen.

Den som leder har en högre lön än den man leder.

De lönestrukturer som vi nu ser vuxit fram med litet, obefintligt eller till och med omvänt ansvarsavstånd sänker statusen och attraktiviteten i skolledaruppdraget. Det måste löna sig att inneha Sveriges viktigaste chefsuppdrag.

  • Skolledarnas arbetsmiljö

Allt för många rektorer lägger sin tid på administrativa arbetsuppgifter och inte på den pedagogiska ledningen av verksamheten. Detta påpekar även Oecd i sin rapport över skolan i Sverige.

Den beskrivningen gäller också i högsta grad förskolecheferna, även om Oecd inte tog med förskolan i sin rapport till regeringen.

Att kraven på skolledarna höjs är en återkommande iakttagelse. Att antalet underställda är högre än för jämförbara chefer och präglas av täta avbrott och förmåga att agera med kort varsel, framstår också tydligt.

Aktuell forskning som visar att rektorers indirekta pedagogiska ledarskap verkar ha större effekt på elevernas studieresultat än det direkta pedagogiska ledarskapet.

Vi måste få tillstånd en mera positiv ledarsyn i förskola och skola. Politiska reformer måste i allt större utsträckning utgå från skolledarens uppdrag och förutsättningarna för att lyckas med detsamma.

Det går inte bara att som våra politiker och myndigheter gör idag, prata om hur viktig lärarna är för att vända skolans negativa resultatutveckling.

Utan ett fungerande ledarskap som känner och får uppskattning och stöd för sitt viktiga arbete kommer vi inte att lyfta resultaten i landets skolor.

Vi behöver ett långsiktigt och hållbart skolledarskap.

  • Tillit, delaktighet och stöd för uppdraget

Svensk skola behöver en organisation som stödjer skolledarens nationella uppdrag och som involverar skolledarna i huvudmannens utvecklings- och förändringsarbete.

En organisation som präglas av med tydliga mål och visioner med ett tydligt fokus på elevernas kunskapsutveckling och med täta dialoger mellan de olika beslutandenivåerna där skolledarna får möjlighet att föra en dialog med politikerna kring resultatutveckling och förutsättningarna för det nationella uppdraget.

Staten och huvudmännen måste utveckla en strategi kring skolledarnas kompetens- och löneutveckling som premierar Sveriges viktigaste uppdrag.

  • Samling för skolan

Med andra ord - ska vi lyckas vända skolans resultat fordras det en nationell samling kring skolans och skolledarens uppdrag. Det krävs att våra politiker över partigränserna gör upp om en långsiktig skolpolitik som ger professionerna skolledare och lärare ett starkt mandat att utföra sitt uppdrag.

Tiden när skolan är den viktigaste valfrågan för ett enda parti, måste ersättas av att skolan blir den viktigaste frågan för samtliga partier. På samma sätt som partierna enas kring den svenska försvars- och säkerhetspolitiken.

Förslag om en ny resursfördelningsmodell för en likvärdig skola, professionsprogram för skolledare och lärare, regionaliserad myndighetsstruktur och skolchefens stärkta ställning är avgörande punkter för att skolan ska fylla sin absoluta målsättning - En likvärdig utbildning för alla barn och elever. Och en förskola och skola att vara stolt över och längta till.

Men innan dess vill också passa på att önska er en varm, skön och avkopplande sommar.

Fler nyheter

Ge skolledare det ansvar som krävs

2019-11-14

Tre år. Så kort tid stannar en grundskolerektor på sin post. På skolor i utsatta områden kortare...

Detta måste regeringen ta tag i - omedelbart

2019-10-02

Statlig finansiering av grundskolan, kompetensbrist och lärarutbildningen. Det är frågor som...

Bättre resultat med rätta förutsättningar

2019-08-29

Skolan och förskolan skulle kunna nå bättre resultat och bli mer attraktiva arbetsplatser än i da...

Skolchefer måste få bättre stöd

2019-05-24

Med lagstyrt ansvar har mycket blivit bättre för skolcheferna. "Men jag ser tyvärr andra områden...

Ett tydligare uppdrag - för ännu bättre chefer

2019-04-17

Förbundets Professionsdeklaration tydliggör uppdraget för Sveriges viktigaste chefer. "Vi...