Nr 3/17 2017-03-30

Ge oss en likvärdig skola - snabbt

Skolan ska bidra till ett samhälle med likvärdiga möjligheter. Därför måste staten snabbt skapa förutsättningar för en likvärdig skola, skriver ordförande Matz Nilsson.

Som skolkommissionär har jag intagit ett medborgaperspektiv för att lägga förslag som kan säkerställa en likvärdig och rättssäkerhet skola så långt som det är möjligt.

Det övergripande syftet med kommissionens arbete har varit att stärka kunskapsutvecklingen och likvärdigheten i skolsystemet. Skolan ska bidra till ett samhälle kännetecknat av likvärdiga möjligheter och social sammanhållning.

Det handlar dels om att värna de kvaliteter i rådande system som bidrar till en sådan utveckling, dels om att utveckla, och i en del fall även förändra, faktorer som motverkar det övergripande syftet.

Skolkommissionens utgångspunkt är beskrivit i vårt delbetänkande och skollagen är tydlig med att alla, oberoende av geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning och att den ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas.

Barnets bästa ska vara utgångspunkten i all utbildning och annan verksamhet inom skolväsendet, med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn är varje människa under 18 år.

Staten har, enligt min uppfattning, underskattat de krav som ställs på ett mål- och resultatstyrt skolsystem, bland annat när det gäller huvudmännens kapacitet att följa upp, utvärdera och analysera sina resultat. Staten tillförsäkrade inte heller skolsystemet tillgång till den resultatinformation som krävs och det statliga stödet till huvudmännen är, och har varit, splittrat och otillräckligt.

Det kompensatoriska inslaget i resursfördelningen är också alldeles för svagt.

En redan allvarlig lärarbrist riskerar att förvärras ytterligare. Rekryteringen till rektorsbefattningar är svag och omsättningen av rektorer hög. Kompetensutvecklingen för lärare och skolledare har stora brister.

Skolor med stora utmaningar behöver de mest erfarna lärarna och rektorerna. Men i Sverige är förhållandet de motsatta.

Nu måste staten måste snabbt ta ansvar för en resursfördelningsmodell med en tydlig reglering. Den bör ta sin utgångspunkt i skillnader i elevunderlagets sammansättning, och fastslå en lägsta nivå för resursfördelningen på kommunnivå, i kombination med ett statligt bidrag till huvudmän med större behov av kompensatoriska insatser, framförallt i förskoleklass och grundskola.

Staten måste också fastställa en lägsta nivå för resursfördelningen på kommunnivå, ett så kallat "golv", som kombineras med ett statligt bidrag till kommuner och fristående skolor där kompensatoriska insatser behövs.

I dag ser vi allt för många huvudmän som inte orkar bära eller prioritera denna kostnad.

Målet med statens intervenering måste vara att, utifrån kostnader för undervisning och elevhälsa, snabbt skapa förutsättningar för en likvärdig skola.

Vi får inte fortsättningsvis låta en försvagad lokal skattekraft och demografin vara styrande för den finansiella grunden för förskoleklassen och skolan.

Staten måste ta ansvar för en nationell likvärdig förskoleklass och skola nu när vi ser hur urbaniseringen tar fart och skattekraftsskillnaden mellan landets kommuner ökar. Inte minst utifrån OECD:s jämförelseberäkning som tydligt visar att Sverige har en lägre och svagare prioritering av skolpengen mot undervisning och elevhälsa.

Utifrån ett kostnadsgolv måste staten ta ansvaret för finansieringen för de elever och kommuner som har störst utmaningar. Samtidigt som ansvaret för förskoleklassen och skolan även fortsättningsvis ska ligga på kommuner och fristående huvudmän.

Vi ger staten fem år.

Om inte det leder till en ökad likvärdighet och en positiv resultatutveckling i landets förskoleklasser och skolor måste staten ta över hela finansieringsansvaret för skolan.

Fler nyheter

Ge skolledare det ansvar som krävs

2019-11-14

Tre år. Så kort tid stannar en grundskolerektor på sin post. På skolor i utsatta områden kortare...

Detta måste regeringen ta tag i - omedelbart

2019-10-02

Statlig finansiering av grundskolan, kompetensbrist och lärarutbildningen. Det är frågor som...

Bättre resultat med rätta förutsättningar

2019-08-29

Skolan och förskolan skulle kunna nå bättre resultat och bli mer attraktiva arbetsplatser än i da...

Skolchefer måste få bättre stöd

2019-05-24

Med lagstyrt ansvar har mycket blivit bättre för skolcheferna. "Men jag ser tyvärr andra områden...

Ett tydligare uppdrag - för ännu bättre chefer

2019-04-17

Förbundets Professionsdeklaration tydliggör uppdraget för Sveriges viktigaste chefer. "Vi...