Nr 6/17 2017-08-22

Skolsatsningen ska gynna alla

Skolan måste bli mer attraktiv - både för elever, lärare och skolledare. "Regeringen måste ta fram en nationell strategi för finansiering av skolorna och kompetensförsörjningen", skriver ordförande Matz Nilsson.

Sommaren lider mot höst och ett nytt läsår i landets förskolor och skolor har börjat. Ett läsår som sträcker sig in i valåret 2018. Ett viktigt läsår för alla barn och elever, lärare och skolledare.

I Sveriges Skolledarförbund har vi nu påbörjat arbetet med Valplattform 2018, för en likvärdig skola och förskola.

Genom vår medlemsenkät har vi ett unikt material om vad landets skolledare anser att våra politiker ska prioritera, såväl på nationell som lokal nivå. Den bygger på svar från över 2 500 skolledare i landet.

Fokus är hur skapar vi förutsättningar för en förskola och skola som är likvärdig och som bättre lyckas med att utveckla barnen och elevernas kunskapsresultat. Vad som krävs för att göra förskolan och skolan mer attraktivt för skolledare och lärare, få dem att stanna kvar i yrket och utvecklas i sitt uppdrag. Och få fler att vilja utbilda sig och arbeta i förskola och skola.

Vårt land står inför en mycket stor utmaning de kommande åren med en historisk befolkningsökning. Sverige växer med en miljon medborgare de kommande nio åren och antalet barn och elever i storstäderna kommer att öka med 60 procent redan inom fem år. Hundratals nya förskolor och skolor behöver byggas i Stockholm, Göteborg och Malmö de kommande åren. En mångmiljardinvestering där det fysiska utrymmet för nya förskolor och skolor är minimalt.

Och ett enormt rekryteringsbehov av skolledare och lärare i en tid när kompetensbristen redan nu är en utmaning.

Därför är viktigt att regeringen nu tillsammans med landets kommuner tar fram en nationell strategi för finansiering av skolorna och kompetensförsörjningen.

Regeringar av olika valörer har försökt att öka attraktiviteten i läraryrket genom såväl karriärreform och lönelyft. Över fem miljarder har satsat på att göra läraryrket attraktivt.

En viktig satsning som fått upp lärarlönerna rejält.

Samtidigt bygger hela den statliga satsningen på att huvudmännen också drar sitt strå till stacken.

Flera huvudmän har påbörjat en satsning på såväl skolledarna som på lärarna. Tyvärr allt för få. Vissa arbetsgivare har valt en allt för defensiv strategi med att begränsa löneökningarna genom så kallat lönetak.

En märklig strategi i en tid då vi alla måste tillsammans arbeta för att öka attraktiviteten i att välja yrket som skolledare eller lärare. Bättre vore att utveckla avtalen mera offensivt med bra och tydliga kriterier för löneutveckling, att utveckla pensionsförmånerna och en satsning på en bra och hållbar arbetsmiljö.

Vi måste göra allt i vår makt att göra förskolan och skolan till en attraktiv arbetsplats med bra löner och en bra möjlighet att utveckla sig under sin yrkeskarriär.

Samtidigt måste lärarutbildningen ta sig i kragen! Antalet platser har byggts ut och antalet sökande ökat. Men under sommaren nåddes vi av alarmerande uppgifter om stora och ökande avhopp från lärarutbildningar.

Kvaliteten måste säkerställas, undervisningstimmarna måste öka och yrkespraktiken stärkas.

Vägen mot en attraktiv arbetsplats i skolan börjar i lärarutbildningen. Utbildningens status och kvalitet måste säkras såväl inom lärosätena som i allmänhetens ögon.

En annan akut fråga är finansieringen med den stora ökningen av elever i landets skolor, där en väldigt stor andel är nyanlända barn och ungdomar. De företräds inte av vårdnadshavare med stark skattekraft.

Kommunens budgetar räcker helt enkelt inte till för att säkra en kvalitativ skolgång.

Jag hoppas innerligen att Skolkommissionens slutbetänkande blir en mycket viktig kugge i regeringens och riksdagens nationella strategi för en skola i världsklass.

Målet måste vara att alla, oberoende av geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning och att den ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas.

Ska det lyckas måste staten måste ta ett ökat ansvar för en nationell likvärdig förskoleklass och skola, särskilt nu när vi ser hur urbaniseringen tar fart och demografiskillnaderna ökar samtidigt som och skattekraftsskillnaden mellan landets kommuner ökar.

Och vi alla har ett gemensamt ansvar att börja tala väl om skolan. Då vill fler bli lärare och skolledare, då får vi stöd för den kraftiga satsning på förskola och skola som är nödvändig.

Fler nyheter

Ge skolledare det ansvar som krävs

2019-11-14

Tre år. Så kort tid stannar en grundskolerektor på sin post. På skolor i utsatta områden kortare...

Detta måste regeringen ta tag i - omedelbart

2019-10-02

Statlig finansiering av grundskolan, kompetensbrist och lärarutbildningen. Det är frågor som...

Bättre resultat med rätta förutsättningar

2019-08-29

Skolan och förskolan skulle kunna nå bättre resultat och bli mer attraktiva arbetsplatser än i da...

Skolchefer måste få bättre stöd

2019-05-24

Med lagstyrt ansvar har mycket blivit bättre för skolcheferna. "Men jag ser tyvärr andra områden...

Ett tydligare uppdrag - för ännu bättre chefer

2019-04-17

Förbundets Professionsdeklaration tydliggör uppdraget för Sveriges viktigaste chefer. "Vi...