Nr 8-9/17 2017-11-20

Våra viktigaste framtidsfrågor

Kära läsare! Du håller nu i din hand ett mycket viktigt nummer av Skolledaren. Tidningen trycks i en större upplaga än vanligt för att nå så många skolledare och beslutsfattare som möjligt. I tidningen ger vi en röst åt yrkesverksamma skolledare inom förskola och skola och presenterar de viktigaste frågorna inför valet hösten 2018.

Tidningen ger landets skolledare en röst för att nå fram till samtliga politiker och partier på lokal och central nivå inför valet 2018. Min förhoppning är att tidningen kan inspirera till samtal och dialog mellan landets skolledare och beslutsfattare vad som måste göras för att för att får ett hållbart och framgångsrikt skolledarskap i förskola och skola.

Sveriges Skolledarförbunds framtidsfrågor 2018 fokuserar på flera viktiga områden:

En lön som motsvarar uppdraget

Skolledare har ett stort ansvar och uppdraget har stor betydelse för barns utveckling och elevers resultat. Lön och anställningsvillkor måste motsvara ansvaret och de komplexa uppgifter som skolledarna har. . Löneavståndet måste spegla ansvarsavståndet, det vill säga den faktiska skillnaden mellan chefens och medarbetarnas uppdrag och ansvar.

Rimligt antal underställda

Eftersom utbildningsverksamhet präglas av komplexitet och föränderlighet behöver antalet medarbetare per chef var relativt sett lägre än i andra branscher. Att slå fast ett specifikt antal är svårt, det måste få variera utifrån förutsättningarna. Men att färre medarbetare per rektor/förskolechef ger ökat utrymme att utöva det ledarskap som krävs för att vända resultatutvecklingen är uppenbart. Det skapar bättre relationer mellan chefer och anställda, ökat engagemanget och gör läraryrket mer attraktivt.

Tydliga mandat, ansvar och förutsättningar att leda organisationen

Rektor och förskolechef måste ges makt och inflytande över de resurser och processer som har stor betydelse för kvaliteten. De måste inkluderas i alla övergripande diskussioner om organisation och resursfördelning. Skolledarna måste känna att de har stöd att fatta de beslut som är nödvändigt för att få verksamheten att utvecklas mot de nationella målen, och de måste få förtroende att bygga den organisation som gynnar elevernas lärande mest.

En nationell sammanhållen utbildningspolitik

På samma sätt som partierna lyckas enas kring den svenska försvars- och säkerhetspolitiken måste politiker över partigränserna göra upp om en långsiktig skolpolitik som ger professionerna lärare och skolledare ett starkt mandat att utföra sitt uppdrag.

Skolkommissionens slutbetänkande skulle mycket väl kunna bli en nationell strategi för en skola i världsklass Förslag om en ny resursfördelningsmodell för en likvärdig skola, professionsprogram för skolledare och lärare, regionaliserad myndighetsstruktur, skolchefens stärkta ställning, ökad social blandning av elever med mera är några av de strategiskt viktiga frågor som politikerna måste bli överens om över blockgränserna.

Att leda förskola och skola är kanske det viktigaste och finaste ledaruppdraget vi har. Det är här vi lägger grunden för varje individs möjlighet att utvecklas som en aktiv och självständig medborgare och också för landets innovation- och utvecklingskraft. Och inte minst är det här vi stärker och utvecklar vår demokrati.

Kan vi komma överens om att vi står upp för förskolan och skolan och ser till att de som arbetar där får de bästa förutsättningarna att leda och driva verksamheten, kan vi se framtiden an med tillförsikt!

Fler nyheter

Ge skolledare det ansvar som krävs

2019-11-14

Tre år. Så kort tid stannar en grundskolerektor på sin post. På skolor i utsatta områden kortare...

Detta måste regeringen ta tag i - omedelbart

2019-10-02

Statlig finansiering av grundskolan, kompetensbrist och lärarutbildningen. Det är frågor som...

Bättre resultat med rätta förutsättningar

2019-08-29

Skolan och förskolan skulle kunna nå bättre resultat och bli mer attraktiva arbetsplatser än i da...

Skolchefer måste få bättre stöd

2019-05-24

Med lagstyrt ansvar har mycket blivit bättre för skolcheferna. "Men jag ser tyvärr andra områden...

Ett tydligare uppdrag - för ännu bättre chefer

2019-04-17

Förbundets Professionsdeklaration tydliggör uppdraget för Sveriges viktigaste chefer. "Vi...