Nr 6/18 2018-09-20

Dags att sätta gräns för gränslöst arbete

En skolledare arbetar i genomsnitt 47 timmar i veckan. "Skolledarnas arbetstid måste minska. Skolledare ska hålla i hela sin yrkeskarriär," skriver Matz Nilsson.

Så här skriver vi i vår vision om skolledarnas arbetsmiljö i förskola och skola:

 ”Sveriges viktigaste chefer – skolledarna – har ett stort ansvar och inflytande över barns utveckling och elevers resultat samt över attraktiviteten i skolan som arbetsplats för lärare och annan personal. Skolledarnas fysiska och psykosociala arbetsmiljö, inklusive arbetsbelastningen, sådan att den samverkar till att skolledaren kan ta det ansvar som uppdraget omfattar. Skolledares arbetsmiljö bidrar till att yrket uppfattas som attraktivt och till att skolledare kan och vill stanna och utvecklas i sitt yrke över tid/../. Med rollen följer ett ansvar för normbildningen på arbetsplatsen. Skolledare är förebilder såväl vad gäller att använda arbetstid effektivt som att lämna tillräckligt med utrymme för återhämtning.”

Samtidigt kan vi dock konstatera att allra flesta skolledare inte har reglerad arbetstid. Många har mycket svårt att sätta gränser för sin egen arbetstid.

Grunden för en oreglerad arbetstid är, oavsett hur gränsdragningarna görs, att den enskilda skolledaren har en frihet att själv planera sin arbetstid utifrån vad verksamheten kräver.

Men det ska också gå att koppla av när arbetsdagen och arbetsveckan är över. Det betyder också att skolledaren själv förväntas reglera omfattningen av arbetstiden som fortfarande är 40 timmar arbetsvecka, sett över tid.

Christin Mellner, forskare vid avdelningen för Arbets- och organisationspsykologi, Stockholms universitet, har i sin studie Balansakt Gränshantering, livsbalans och hälsa, granskat och jämfört skolledarnas arbetstidmed andra chefsgrupper.

Den visar på att på två områden skolledarna kraftigt skiljer ut sig i jämförelsen med andra chefsgrupper.

Skolledarnas faktiska veckoarbetstid är närmare 47 timmar, jämfört med 43 och 41 för de andra chefsgrupperna i studien. Nio av tio skolledare har oreglerad arbetstid utan rätt till övertidsersättning. Sambandet mellan oreglerad arbetstid och mycket övertid är väldigt tydligt.

Christin Mellner pekar också på att skolledare har ett mycket mera gränslöst arbete, både i tid och rum än övriga chefsgrupper. Kraven är många – från huvudmän, lärare, föräldrar. I studien kan man se att de är ofta utlämnade till sig själva att begränsa sitt arbete och arbetsuppgifter.

Nu är det hög tid att huvudmännen tillsammans med skolledarna tar fram riktlinjer för skolledarnas tillgänglighet och för varje individ att komma överens med sin närmaste chef om vad som ska gälla. Finns redan centrala riktlinjer – utgå från dem och skala ned dem till respektive skolledares egen verksamhet.

Det är skillnad mellan att välja att besvara samtal och mejl utanför arbetstid och att förväntas göra det.

En tillgänglighetspolicy ska även innehålla riktlinjer om när chefer och medarbetare med oreglerad arbetstid, förväntas vara tillgängliga, till exempel på telefon och mejl. De ska dock inte hindra den som till exempel väljer att jobba undan en kväll från att använda mejl och telefon.

Skolledarnas arbetstid måste minska. Skolledare ska hålla hela sin yrkeskarriär. 

Ökad ledartäthet är ett viktigt steg i detta arbete – det är en kvalitetsfråga för den enskilde skolledare, för medarbetarna men också för barns utveckling och elevers lärande.

Sist. men inte minst: Det vore på sin plats att landets skolledare också fick betalt för sin ackumulerade övertid.

Vår beräkning visar att arbetsgivaren tjänar två miljoner kronor på tio arbetade år när skolledarna inte för sin övertidsersättning. Högst anmärkningsvärt då skolledarna tillhör en chefsgrupp som till fullo trivs och ser sitt arbete som viktigt och meningsfullt.

En överväldigande majoritet anser att de har gjort rätt yrkesval. 

Detta borde verkligen landets huvudmän uppskatta och ta till vara.

Fler nyheter

Tre steg för att skapa ett hållbart ledarskap

2021-05-24

Efter fem år är endast 22 procent av rektorerna kvar på samma skola. Nu kräver vi en nationell...

Vi fortsätter kämpa för våra viktigaste chefer

2021-04-08

Snart inleds en ny mandatperiod i förbundet - men våra viktigaste frågor kommer att vara desamma...

Nu vässar vi kampen för skolledarnas löner

2021-02-04

"Många skolledare tjänar mindre än de man lönesätter. Hur har vi hamnat här?", skriver Matz...

Ökad tillit kan få slut på skolledarnas dragkamp

2020-11-20

”Rektorer och skolchefer slits mellan det nationella uppdraget och den lokala målstyrningen....

Chefernas omsättning - förödande för skolan

2020-10-21

"Vi måste prata om varför vi helt har tappat stabiliteten", skriver Matz Nilsson apropå den nya...