Nr 6/18 2018-09-20

Dags att sätta gräns för gränslöst arbete

En skolledare arbetar i genomsnitt 47 timmar i veckan. "Skolledarnas arbetstid måste minska. Skolledare ska hålla i hela sin yrkeskarriär," skriver Matz Nilsson.

Så här skriver vi i vår vision om skolledarnas arbetsmiljö i förskola och skola:

 ”Sveriges viktigaste chefer – skolledarna – har ett stort ansvar och inflytande över barns utveckling och elevers resultat samt över attraktiviteten i skolan som arbetsplats för lärare och annan personal. Skolledarnas fysiska och psykosociala arbetsmiljö, inklusive arbetsbelastningen, sådan att den samverkar till att skolledaren kan ta det ansvar som uppdraget omfattar. Skolledares arbetsmiljö bidrar till att yrket uppfattas som attraktivt och till att skolledare kan och vill stanna och utvecklas i sitt yrke över tid/../. Med rollen följer ett ansvar för normbildningen på arbetsplatsen. Skolledare är förebilder såväl vad gäller att använda arbetstid effektivt som att lämna tillräckligt med utrymme för återhämtning.”

Samtidigt kan vi dock konstatera att allra flesta skolledare inte har reglerad arbetstid. Många har mycket svårt att sätta gränser för sin egen arbetstid.

Grunden för en oreglerad arbetstid är, oavsett hur gränsdragningarna görs, att den enskilda skolledaren har en frihet att själv planera sin arbetstid utifrån vad verksamheten kräver.

Men det ska också gå att koppla av när arbetsdagen och arbetsveckan är över. Det betyder också att skolledaren själv förväntas reglera omfattningen av arbetstiden som fortfarande är 40 timmar arbetsvecka, sett över tid.

Christin Mellner, forskare vid avdelningen för Arbets- och organisationspsykologi, Stockholms universitet, har i sin studie Balansakt Gränshantering, livsbalans och hälsa, granskat och jämfört skolledarnas arbetstidmed andra chefsgrupper.

Den visar på att på två områden skolledarna kraftigt skiljer ut sig i jämförelsen med andra chefsgrupper.

Skolledarnas faktiska veckoarbetstid är närmare 47 timmar, jämfört med 43 och 41 för de andra chefsgrupperna i studien. Nio av tio skolledare har oreglerad arbetstid utan rätt till övertidsersättning. Sambandet mellan oreglerad arbetstid och mycket övertid är väldigt tydligt.

Christin Mellner pekar också på att skolledare har ett mycket mera gränslöst arbete, både i tid och rum än övriga chefsgrupper. Kraven är många – från huvudmän, lärare, föräldrar. I studien kan man se att de är ofta utlämnade till sig själva att begränsa sitt arbete och arbetsuppgifter.

Nu är det hög tid att huvudmännen tillsammans med skolledarna tar fram riktlinjer för skolledarnas tillgänglighet och för varje individ att komma överens med sin närmaste chef om vad som ska gälla. Finns redan centrala riktlinjer – utgå från dem och skala ned dem till respektive skolledares egen verksamhet.

Det är skillnad mellan att välja att besvara samtal och mejl utanför arbetstid och att förväntas göra det.

En tillgänglighetspolicy ska även innehålla riktlinjer om när chefer och medarbetare med oreglerad arbetstid, förväntas vara tillgängliga, till exempel på telefon och mejl. De ska dock inte hindra den som till exempel väljer att jobba undan en kväll från att använda mejl och telefon.

Skolledarnas arbetstid måste minska. Skolledare ska hålla hela sin yrkeskarriär. 

Ökad ledartäthet är ett viktigt steg i detta arbete – det är en kvalitetsfråga för den enskilde skolledare, för medarbetarna men också för barns utveckling och elevers lärande.

Sist. men inte minst: Det vore på sin plats att landets skolledare också fick betalt för sin ackumulerade övertid.

Vår beräkning visar att arbetsgivaren tjänar två miljoner kronor på tio arbetade år när skolledarna inte för sin övertidsersättning. Högst anmärkningsvärt då skolledarna tillhör en chefsgrupp som till fullo trivs och ser sitt arbete som viktigt och meningsfullt.

En överväldigande majoritet anser att de har gjort rätt yrkesval. 

Detta borde verkligen landets huvudmän uppskatta och ta till vara.

Fler nyheter

Vilken lagstiftning ska skolledare följa?

2020-05-26

Att grundlagsskyddet inte är tillämpligt när en rektor agerar inom ramen för sitt nationella...

Viktigaste cheferna är viktigare än någonsin

2020-03-27

Vården, förskolan och skolan är några av landets viktigaste samhällsbärande verksamheter. Ni har...

Det lönar sig att vara medlem - men vi är inte nöjda än

2020-02-06

Tack för att ni tog er tid och besvarade vår löneenkät så att vi fick en fantastisk hög...

Ge skolledare det ansvar som krävs

2019-11-14

Tre år. Så kort tid stannar en grundskolerektor på sin post. På skolor i utsatta områden kortare...

Detta måste regeringen ta tag i - omedelbart

2019-10-02

Statlig finansiering av grundskolan, kompetensbrist och lärarutbildningen. Det är frågor som...