Nr 3/18 2018-04-12

Ge oss tillbaka vårt drömyrke

Sverige växer. Utbyggnaden av förskolor och skolor tar fart. Tillsammans med stora pensionsavgångar ökar behovet av skolledare.

Samtidigt ser vi att det har blivit mycket svårare att få tag i skolledare och oroas över att omsättningen på skolledare ökar kraftigt.

Vi har slagit larm tidigare - ett av landets viktigaste och roligaste uppdrag har tappat i attraktionskraft när vi bättre än någonsin behöver ett kvalitativt ledarskap i förskola och skola.

Vi vet att skolledares ansvar och uppdrag har stor betydelse för barns utveckling och elevers resultat. Därför måste villkoren för jobbet ligga i paritet med det.

Att som i dag, inte ta hänsyn till ansvarsavståndet, bidrar till det allt minskande intresset för att bli skolledare. Och i förlängningen, en statussänkning av ett tungt och viktigt chefsuppdrag.

Även arbetsmiljön påverkar statusen. Otillräckligheten och det ständigt dåliga samvetet att inte hinna med kärnuppdraget, skapar en psykisk stress och en känsla av otillfredsställelse efter arbetsdagens slut.

Frågan om rimligt antal underställda måste därför sättas högt på huvudmännens dagordning. Utbildningsverksamhet präglas av komplexitet och föränderlighet och antalet medarbetare per chef behöver vara relativt sett lägre än i andra branscher. Att slå fast ett specifikt antal är svårt, det måste få variera utifrån förutsättningarna.

Men att färre medarbetare per rektor/förskolechef ger ökat utrymme att utöva det ledarskap som krävs för att vända resultatutvecklingen, är enligt vår mening helt uppenbart.

Förutsättningarna för uppdraget är ytterligare en viktig faktor för attraktiviteten.

Ge förskolechefer och rektorer makt och inflytande över de resurser och processer som har betydelse för kvaliteten. Inkludera skolledarna i alla övergripande diskussioner om organisation och resursfördelning!

Men också i samtalet hur vi bäst stöttar skolor med en hög andel obehöriga.

Det kommer att krävas extra resurser för att använda tillgänglig kompetens på smartast möjliga sätt för att överbrygga den mest akuta krisen.

Staten måste också bättre tillgodose behovet av en grundfinansiering av undervisningen genom riktade sektorsbidrag, och tydligare och bättre garantera att resurserna räcker till.

Dagens situation med allt för byråkratiserade statsbidrag och allt för många huvudmän med bristande kapacitet måste ändras. Snabbt.

Vi vet vad som fungerar: en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan styrelsen, ledande tjänstemän och rektorer/förskolechefer, en organisation som bygger på tillit och involverar skolledarna i diskussionen och beslut kring såväl resursprioriteringar som utvecklingsinsatser, tydliga lönekriterier och en bra dialog och feedback kring skolledarens uppdrag och resultat.

Ett kunskapsfokus som präglar hela organisationen med bra system för uppföljning av barnens utveckling och elevernas kunskapsutveckling - det ger oss en förskola och skola där alla utvecklas och känner sig delaktiga.

Vi skolledare kan göra skillnad, men det förutsätter att vi har kloka politiker som står upp för sina beslut och är beredda att satsa. Så här i valtider önskar jag därför att våra politiker sätter sig över partiideologin och långsiktigt tar fram en vision för en förskola och skola i världsklass där ledarskapet ges de bästa förutsättningarna.

Lyckas vi med detta är jag helt övertygad om att lärar- och skolledaryrkena återigen blir drömyrken för stora grupper kvalificerade studenter.

Vi som valt att arbeta inom förskola och skola vet att det går.

Men det börjar bli bråttom!

Fler nyheter

Ge skolledare det ansvar som krävs

2019-11-14

Tre år. Så kort tid stannar en grundskolerektor på sin post. På skolor i utsatta områden kortare...

Detta måste regeringen ta tag i - omedelbart

2019-10-02

Statlig finansiering av grundskolan, kompetensbrist och lärarutbildningen. Det är frågor som...

Bättre resultat med rätta förutsättningar

2019-08-29

Skolan och förskolan skulle kunna nå bättre resultat och bli mer attraktiva arbetsplatser än i da...

Skolchefer måste få bättre stöd

2019-05-24

Med lagstyrt ansvar har mycket blivit bättre för skolcheferna. "Men jag ser tyvärr andra områden...

Ett tydligare uppdrag - för ännu bättre chefer

2019-04-17

Förbundets Professionsdeklaration tydliggör uppdraget för Sveriges viktigaste chefer. "Vi...