Nr 8/18 2018-12-03

Hallå, ministern - så här ser ditt svåra uppdrag ut

Lösa skolsegregationen och en satsning på skolledares löner. Det är två uppgifter för den nya utbildningsministern, skriver Matz Nilsson.

Jag hoppas du nu är på plats och kan påbörja ditt viktiga jobb. Du har ett av landets viktigaste ämbeten.

Fortfarande möts allt för många barn och ungdomar i förskolan och skolan av bristande resurser och obehöriga lärare. Allt för många klarar inte av sin skolgång med framgång. Skolan kan därför inte endast vara en lokal kommunalpolitisk fråga utan är och måste alltid vara en högst nationell angelägenhet.

Jag vet att landets rektorer och lärare vill se en mer likvärdig och rättvis skola där elevers bakgrund inte ska avgöra deras framtid.

Skillnaderna mellan skolor är idag för stora och utvecklingen går åt fel håll. Jag förväntar mig att du gör allt du kan för att lösa skolsegregationens dilemman där bland annat bostadsadressen i allt för stor omfattning påverkar elevernas resultat.

Skolor i utsatta områden har dessutom en allt för hög personalomsättning och svårare än andra skolor att attrahera personal med rätt kompetens. Elevomsättningen på många av dessa skolor är också förödande hög, ett faktum som det inte pratats så mycket om.

Så bostadsbristen, ebo-lagstiftningen, möjligheten att styra skolors fysiska etableringar, urvalsregler och skolplaceringar, vägledningen av elever och kompetensförsörjningen till skolsektorn, är några av de frågor som du behöver analysera och hantera för att bryta den ökade skolsegregationen.

Ditt, liksom vårt, mål, måste vara att alla skolor är skolor som alla elever längtar till och vill gå på.

Skolkommissionen föreslog direkta stöd för att stärka likvärdigheten och tydligare rikta resurserna mot skolor där behoven är störst.

Den tidigare regeringen lyssnade och beslutade om ett öronmärkt statsbidrag för ökad likvärdighet. Denna satsning måste fortsätta.

Men för att säkra likvärdigheten på sikt behöver du initiera ett arbete för att ta fram ett helt nytt finansieringssystem för skolan. Ett system som inte ändras efter varje val och som säkrar att pengarna går till skolsektorn och ingen annanstans.

Du måste också få de nationella system på plats som garanterar att lärare och rektorer ges förutsättningar att under yrkeskarriären utveckla de kompetenser de erövrat under respektive grundutbildning. I dag saknar vi det.

Yrkesspecifika professionsprogram där rektorer och lärare ges möjlighet att fördjupa sina respektive kunskapsbaser och stärka sin kompetens, behövs för att garantera hög kvalitet i undervisningen och en väl fungerande skolorganisation.

Dina föregångare har ökat attraktiviteten i läraryrket genom såväl karriärreform och lönelyft. Viktiga satsningar som fått upp lärarlönerna rejält.

Däremot har inte motsvarande satsning gjorts på landets skolledare. Detta har inneburit att drivkraften att ta steget från lärarrummet till att bli skolledare minskat kraftigt. Här har du en viktig uppgift.

Den faktiska löneskillnaden mellan chefens uppdrag och ansvar och medarbetarna har minskat kraftigt. På många skolor har medarbetare i dag högre lön än sin chef.

Uppdraget som skolledare är ett av samhällets viktigaste chefsjobb. Det måste synas i lönen. Ansvarsavståndet måste vara minst 25 procent för att spegla uppdragets tyngd och komplexitet men också för att öka attraktiviteten i yrket. Ingen skola blir bättre än sin skolledare.

Vi skolledare är en positivt laddad profession med en stark tilltro till att vårt land kan bygga en förskola och skola i världsklass.

Vi förväntar oss att du med kraft tar dig an ditt nya ämbete men vill också passa på att meddela att vi finns här för att bidra med vår skolledarkompetens.

Lycka till med ditt viktiga uppdrag!

Fler nyheter

Detta måste regeringen ta tag i - omedelbart

2019-10-02

Statlig finansiering av grundskolan, kompetensbrist och lärarutbildningen. Det är frågor som...

Bättre resultat med rätta förutsättningar

2019-08-29

Skolan och förskolan skulle kunna nå bättre resultat och bli mer attraktiva arbetsplatser än i da...

Skolchefer måste få bättre stöd

2019-05-24

Med lagstyrt ansvar har mycket blivit bättre för skolcheferna. "Men jag ser tyvärr andra områden...

Ett tydligare uppdrag - för ännu bättre chefer

2019-04-17

Förbundets Professionsdeklaration tydliggör uppdraget för Sveriges viktigaste chefer. "Vi...

Alla är rektorer - nu är det dags för nästa steg

2019-03-19

Att alla ledare, snart även inom förskolan, benämns rektorer breddar vår professionella bas och g...