2018-05-17

Tack - nu fortsätter vi kampen

Jag tackar för det fortsatta förtroendet, skriver Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson, och avslöjar planerna för de kommande tre åren.

Sveriges Skolledarförbunds 21:a kongress är nyligen avslutad. En kongress som präglades av stor enighet i färdriktningen för förbundet, en glädje över att förbundet växer och når ut med sin politik och stolthet att få vara med och engagera sig i vår fortsatta resa för den samlande rösten för alla landets skolledare.

För mig personligen känner jag en oerhörd glädje över att ha fått förtroendet att leda förbundet kommande mandatperiod.

Vi ska fortsätta utveckla vår medlemsnytta, lyfta skolledarnas löner, arbetsmiljö och förutsättningarna för sitt nationella uppdrag.

Men nu med en ännu starkare organisation och röst! 

Kompassriktningen är tydlig från kongressen. Det här är vår utbildningspolitiska policy för de tre kommande åren:

Sverige ska vara ett samhälle med hög kunskapsnivå. Utbildningssystemet ska ge djupa grundläggande kunskaper men också den bildning som är nödvändig för ett aktivt medborgarskap, för att demokratin ska fungera på avsett sätt, för att samhället ska hålla samman och för att segregationen ska motverkas.

Ett utbildningssystem av hög kvalitet är avgörande för att Sverige ska kunna ta sig an utmaningar som klimatförändringar, hållbar ekonomisk utveckling och social integration. Det ska ha de resurser som krävs för att uppnå de uppsatta målen.

Sveriges Skolledarförbund verkar för en utbildningssektor präglad av goda resultat och hög likvärdighet.

Utbildningssektorn behöver i ökad utsträckning präglas av ramverk som verkar för en tillitsbaserad styrning och ledning. De professionella i förskola, skola och vuxenutbildning ska kunna fokusera på sitt kärnuppdrag. Skolledare ska i huvudsak ägna sig åt att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten.

Staten behöver utveckla och ansvara för ett nationellt uppföljnings- och utvärderingssystem. Det här ska vi arbeta med och skapa opinion om:

  • Skolledarnas löner, arbetsmiljö och förutsättningarna för sitt nationella uppdrag i förskola och skola.
  • Stärka det statliga ansvaret för likvärdigheten.

Vi ser att det inom skolsektorn finns en sviktande kapacitet. Elevers livschanser får inte vara beroende av kommuners eller skolors olika ekonomiska förutsättningar. Staten behöver återta ett större ansvar för grundfinansieringen av utbildningen i grundskolan. Det behövs ett nationellt och sammanhållet system för fördelning av resurser till skolan. Även den kompensatoriska resursfördelningen mellan skolor behöver stärkas för att motverka segregation och ojämlika livschanser.

  • Skapa professionsprogram för skolledare som garanterar och stärker den professionella utvecklingen under yrkeskarriären.

Ett nationellt professionsprogram för skolledare bör inrättas för att främja skolledares professionella utveckling. Ett professionsprogram för skolledare möjliggör ett stärkt ledarskap som har möjligheter att skapa förutsättningar både för höjd kvalitet i undervisningen och för att göra skolan till en dynamisk och än mer attraktiv arbetsplats.

  • Insatser för en trygg lär- och arbetsmiljö.

Alla förskolor och skolor ska vara trygga lär- och arbetsmiljöer för såväl elever som personal. All kommunikation ska präglas av respekt för den enskilda individens situation och den professionella organisationens uppdrag.

Sveriges Skolledarförbund ser en ökad press på skolledare av så kallad otillbörlig påverkan. För att markera vikten av att rektor ska stå fri i sitt beslutsfattande ska hot och/eller våld mot rektorer bestraffas särskilt hårt.

Rektorer bör därför inkluderas i den grupp yrkesutövare som står under särskilt tjänstemannaskydd. 

Vi har en spännande tid framför oss!

Fler nyheter

Ge skolledare det ansvar som krävs

2019-11-14

Tre år. Så kort tid stannar en grundskolerektor på sin post. På skolor i utsatta områden kortare...

Detta måste regeringen ta tag i - omedelbart

2019-10-02

Statlig finansiering av grundskolan, kompetensbrist och lärarutbildningen. Det är frågor som...

Bättre resultat med rätta förutsättningar

2019-08-29

Skolan och förskolan skulle kunna nå bättre resultat och bli mer attraktiva arbetsplatser än i da...

Skolchefer måste få bättre stöd

2019-05-24

Med lagstyrt ansvar har mycket blivit bättre för skolcheferna. "Men jag ser tyvärr andra områden...

Ett tydligare uppdrag - för ännu bättre chefer

2019-04-17

Förbundets Professionsdeklaration tydliggör uppdraget för Sveriges viktigaste chefer. "Vi...