Nr 2/18 2018-02-26

Våra sju krav till politikerna

Det är drygt ett halvår kvar till valet. Det här vill vi - och våra medlemmar - att politikerna blir överens om, skriver Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson.

Nu vässar de olika politiska partierna på sina förslag och argument inför valet i september i år. Vi har vässat vår penna och frågat våra medlemmar, samlat i Skolledarnas framtidsfrågor.

Det här vill vi skolledare att politikerna fokuserar och blir överens om inför och, inte minst, efter valet.

  • En lön som stimulerar goda resultat

Med lärarlönelyftet har löneskillnaden mellan skolledare och lärare minskat och på vissa håll till och med blivit omvänd. Löneavståndet måste spegla ansvarsavståndet, det vill säga den faktiska skillnaden mellan chefens uppdrag och ansvar och medarbetarnas. Vi kräver därför att en chef har 25 procents högre lön än underställd personal. Skillnaden i ansvar – ansvarsavståndet – måste speglas i lönen.

  • Tydliga mandat, ansvar och förutsättningar att leda organisationen

För att kunna fullgöra uppdraget, måste rektor och förskolechef ges makt och inflytande över de resurser och processer som har betydelse för kvaliteten. De måste inkluderas i alla övergripande diskussioner om organisation och resursfördelning. Regering och riksdag bör överväga att i skollagen stärka den statliga styrningen av skolan genom att styra uppdrag och ansvar för huvudmannens högste tjänsteman. ​

  • Stärk det statliga ansvaret för likvärdigheten

En övervägande majoritet av skolledarna vill ha ett ökat statligt ansvar för skolans finansiering. Elevers livschanser får inte vara beroende av huvudmäns eller skolors olika ekonomiska förutsättningar. Utred en återgång till ett system där staten tar tillbaka ansvaret för grundfinansieringen av undervisningen genom riktade sektorsbidrag.

  • Eget professionsprogram som garanterar kompetensutvecklingen

Är det någon verksamhet som måste riggas för det livslånga lärandet är det skolan. Att det finns stora brister i skolledares och lärares möjligheter till professionell fördjupning inom ramen för sin anställning är ett stort misslyckande. Genomför Skolkommissionens förslag om ett professionsprogram för lärare och skolledare.

  • Nya personalkategorier i skolan

Kravet på lärarlegitimation i förskola och skola blev ett kvalitetslyft. Med den växande befolkningen och för få lärare, måste det till andra personalkategorier i förskolan och skolan för att klara av bemanningen. Den accelererande svårigheten att rekrytera behöriga och legitimerade lärare ställer krav på nytänkande. Sveriges Skolledarförbund menar att lärarassistenter, socialpedagoger och andra yrkesgrupper behövs i skolan för att avlasta lärarna.

  • Utnyttja digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen öppnar för nya arbetssätt. Rätt använd kan tekniken bidra till att individualisera det pedagogiska arbetet utifrån barns och elevers skilda behov samtidigt som administrationen underlättas. Regeringens nationella digitaliseringsstrategi behöver kompletteras med tydliga och tidsatta mål för utvecklingsarbetet och resurser för att säkra en likvärdig implementering.

  • Samhället måste säkra tryggheten på våra skolor

Skolledarnas uppdrag försvåras avsevärt när relationerna till elever och/eller föräldrar präglas av bristande respekt. Vi ser i våra mätningar att otillbörlig påverkan på rektors beslutsfattande ökar kraftigt. Därför bör regeringen överväga att skärpa straffen för hot och våld riktat mot skolledare som agerar inom ramen för sitt nationella uppdrag. I likhet med till exempel poliser och socialarbetare, så kallat tjänstemannaskydd.

Fler nyheter

Ökad tillit kan få slut på skolledarnas dragkamp

2020-11-20

”Rektorer och skolchefer slits mellan det nationella uppdraget och den lokala målstyrningen....

Chefernas omsättning - förödande för skolan

2020-10-21

"Vi måste prata om varför vi helt har tappat stabiliteten", skriver Matz Nilsson apropå den nya...

Vi kräver ett nationellt rektorslönelyft - genast!

2020-09-11

Efter lärarlönelyftet är det dags för rektorslönelyftet - ett nationellt sådant som måste inrätta...

Vilken lagstiftning ska skolledare följa?

2020-05-26

Att grundlagsskyddet inte är tillämpligt när en rektor agerar inom ramen för sitt nationella...

Viktigaste cheferna är viktigare än någonsin

2020-03-27

Vården, förskolan och skolan är några av landets viktigaste samhällsbärande verksamheter. Ni har...