Nr 2/19 2019-03-19

Alla är rektorer - nu är det dags för nästa steg

Att alla ledare, snart även inom förskolan, benämns rektorer breddar vår professionella bas och ger oss en starkare röst i samtalet om skolan på såväl nationell som lokal nivå, skriver Matz Nilsson.

Den 1 juli 2019 är en märkesdag för Sveriges Skolledarförbund. Då lämnar vi äntligen det system som skiljt på ledarskap utifrån barns ålder. Äntligen kommer alla som har skollagsuppdraget i förskola och skola att benämnas rektor.

Det är en fråga jag kämpat för under många år.

Likställningen av titulaturen är en symbolfråga som visar på förskolans roll i det livslånga lärandet. Också mot bakgrund av det stärkta lärandeuppdraget i förskolans läroplan är det en fullt rimlig förändring. De två skilda titlarna i förskolan och skolan har skapat förvirring och ibland en statusskillnad i synen på så väl uppdraget som verksamhetens betydelse. Det vill vi lämna bakom oss.

Förändringen är också viktig för att säkra att förskolans ledare får samma tillgång till den statliga befattningsutbildningen och deltagande i det kommande professionsprogrammet. Fokus för det senare måste bli ledarskap och där är likheterna mellan förskolan och skolan betydligt större än skillnaderna.

Utifrån ett fackligt perspektiv kan vi också se att likställigheten ger större möjligheter till att lönedialoger med skolhuvudmannen utgår från skolledarens uppdrag, ansvar och prestation, och inte begränsas av en eller annan titel.

Huvudmannen kommer inte heller i planering, dimensionering och bemanning av förskolans ledningsorganisation, kunna resonera annorlunda än vid motsvarande arbete som gäller till exempel grundskolan eller gymnasieskolan.

Rektorer i förskolan behöver goda förutsättningar för ett verksamhetsnära ledarskap, precis som alla andra skolledare.

Ibland hörs argumentet att det skulle vara mer avancerat att leda en skola än en förskola eftersom det finns fler detaljregleringar för skolan som man som ledare behöver uppfylla.

Jag anser att man lika gärna kan se det från andra hållet. Att frånvaron av strikt extern styrning kräver mer ledarkompetens av rektor. Oavsett är det vägen mot mindre detaljstyrning som Sveriges Skolledarförbund vill gå, och då kan vi lyfta fram rektorerna i förskolan som förebilder.

Sveriges Skolledarförbund har ända sen det grundades sett skolledarskap som en egen, unik profession. Att alla ledare nu benämns rektorer breddar vår professionella bas och ger oss en starkare röst i samtalet om skolan på såväl nationell som lokal nivå. Det är till fördel för alla i vårt förbund och verkligen något att fira.

Jag är, som ni märker, verkligen stolt, men absolut inte nöjd.

Nu är det dags att gå vidare med nästa steg i utvecklingen mot en skola som på allvar vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den komplexitet som rektorsuppdraget innebär, oavsett skolform, skapar ett tydligt behov för rektor att under sin yrkeskarriär fördjupa sina kunskaper om styrning och ledning. Vi behöver ett professionsprogram för rektorer som stärker dem i sitt uppdrag att ta ansvar för kvaliteten i verksamheten, leda det kollegiala lärandet och göra förskola och skola till attraktiva arbetsplatser.

För att klara detta behövs starka forskningsmiljöer och en gedigen kunskapsbas vid landets lärosäten kring hur vi utvecklar och stärker ledarskapet i landets förskolor och skolor.

Landets skolledare måste ges goda möjligheter att ständigt kunna hålla sig uppdaterade kring, och bidra till, ny kunskap som berör deras verksamhetsfält.

Även här bör likställigheten i titulaturen kunna påverka positivt. Ju större gruppen rektorer blir desto större chanser att forskare väljer att intressera sig för just vårt yrkes professionella utmaningar.

Fler nyheter

Tre steg för att skapa ett hållbart ledarskap

2021-05-24

Efter fem år är endast 22 procent av rektorerna kvar på samma skola. Nu kräver vi en nationell...

Vi fortsätter kämpa för våra viktigaste chefer

2021-04-08

Snart inleds en ny mandatperiod i förbundet - men våra viktigaste frågor kommer att vara desamma...

Nu vässar vi kampen för skolledarnas löner

2021-02-04

"Många skolledare tjänar mindre än de man lönesätter. Hur har vi hamnat här?", skriver Matz...

Ökad tillit kan få slut på skolledarnas dragkamp

2020-11-20

”Rektorer och skolchefer slits mellan det nationella uppdraget och den lokala målstyrningen....

Chefernas omsättning - förödande för skolan

2020-10-21

"Vi måste prata om varför vi helt har tappat stabiliteten", skriver Matz Nilsson apropå den nya...