Nr 5/19 2019-08-29

Bättre resultat med rätta förutsättningar

Skolan och förskolan skulle kunna nå bättre resultat och bli mer attraktiva arbetsplatser än i dag - med rätta förutsättningar för ledarskapet, skriver Matz Nilsson.

Förskolan och skolan i Sverige i dag är i stora delar en stark och robust verksamhet, som trots yttre påfrestningar lyckas leverera överlag bra resultat. Men vi är vi övertygade om att organisationerna skulle kunna hjälpa elever att uppfylla sina mål ännu bättre än i dag. Förskolan och skolan skulle också kunna bli mer attraktiva arbetsplatser.

Lösningen ligger i förutsättningarna för ledarskapet.

Vi menar att skolledarkompetensen, rätt använd, har potential att lyfta förskolors och skolors generella kvalitetsnivå ytterligare.

Genom att bygga och stärka rektorers professionalitet, ge dem bra förutsättningar och genom att lita på deras yrkeskunskap, kan staten och de lokala huvudmännen skapa positiva utvecklingsspiraler i verksamheterna.

Vår ambition med professionsdeklaration är att definiera kärnan i ett sådant skolledaruppdrag.

Vi är det ledande professionsförbundet för skolledare i Sverige. Vi har länge arbetat för att stärka vår profession, bland annat genom att definiera det pedagogiska ledarskapet och att formulera vilka krav ett sådant förhållningssätt till ledarskap ställer på såväl lärarprofessionen som skolhuvudmannen.

Nu har vi tagit nästa steg genom denna professionsdeklaration. Vi definierar själva kärnan i uppdraget – vad rektor ska göra och kunna.

Det finns uppgifter som kan utföras av andra så rektor kan ägna tid och uppmärksamhet åt sin viktiga huvuduppgift: att leda och utveckla en verksamhet som är grunden för barns utveckling och elevers resultat.

Det är viktigt att det är vi skolledare själva utifrån vår egen uppbyggda kunskap och erfarenhet, som definierar vad det innebär att vara skolledare. Bara så kan definitionen bli fullt relevant och användbar. Min förhoppning är att professionsdeklarationen ska läsas och diskuteras, och leda till seriösa och konstruktiva dialoger mellan skolledare och deras huvudmän kring vårt uppdrag.

Sveriges Skolledarförbund och Lärarnas Riksförbund visade i våras i en undersökning att kommunala skolpolitiker inte tror på sin egen kommuns förmåga att kunna finansiera skolan i framtiden.

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har också varnat för kommunernas allt svagare ekonomi nu och kommande år.

Även rektorerna bedömer att förutsättningarna med dagens finansiering av den egna verksamheten är dåliga och anser att det kommer att behövas ytterligare statliga tillskott för att klara grundskolans finansiering.

Rektorerna tror att den egna verksamheten skulle förbättras med statlig finansiering.

Vi uppmanar nu regeringen att snabbt ta fram en långsiktigt hållbar modell för ett statligt sektorsbidrag till grundskolan.

Det är uppenbart att likvärdigheten inte kan garanteras med dagens finansieringssystem som tyvärr kommer att bli ännu svagare kommande år om inget görs.

Fler nyheter

Tre steg för att skapa ett hållbart ledarskap

2021-05-24

Efter fem år är endast 22 procent av rektorerna kvar på samma skola. Nu kräver vi en nationell...

Vi fortsätter kämpa för våra viktigaste chefer

2021-04-08

Snart inleds en ny mandatperiod i förbundet - men våra viktigaste frågor kommer att vara desamma...

Nu vässar vi kampen för skolledarnas löner

2021-02-04

"Många skolledare tjänar mindre än de man lönesätter. Hur har vi hamnat här?", skriver Matz...

Ökad tillit kan få slut på skolledarnas dragkamp

2020-11-20

”Rektorer och skolchefer slits mellan det nationella uppdraget och den lokala målstyrningen....

Chefernas omsättning - förödande för skolan

2020-10-21

"Vi måste prata om varför vi helt har tappat stabiliteten", skriver Matz Nilsson apropå den nya...