Nr 5/19 2019-08-29

Bättre resultat med rätta förutsättningar

Skolan och förskolan skulle kunna nå bättre resultat och bli mer attraktiva arbetsplatser än i dag - med rätta förutsättningar för ledarskapet, skriver Matz Nilsson.

Förskolan och skolan i Sverige i dag är i stora delar en stark och robust verksamhet, som trots yttre påfrestningar lyckas leverera överlag bra resultat. Men vi är vi övertygade om att organisationerna skulle kunna hjälpa elever att uppfylla sina mål ännu bättre än i dag. Förskolan och skolan skulle också kunna bli mer attraktiva arbetsplatser.

Lösningen ligger i förutsättningarna för ledarskapet.

Vi menar att skolledarkompetensen, rätt använd, har potential att lyfta förskolors och skolors generella kvalitetsnivå ytterligare.

Genom att bygga och stärka rektorers professionalitet, ge dem bra förutsättningar och genom att lita på deras yrkeskunskap, kan staten och de lokala huvudmännen skapa positiva utvecklingsspiraler i verksamheterna.

Vår ambition med professionsdeklaration är att definiera kärnan i ett sådant skolledaruppdrag.

Vi är det ledande professionsförbundet för skolledare i Sverige. Vi har länge arbetat för att stärka vår profession, bland annat genom att definiera det pedagogiska ledarskapet och att formulera vilka krav ett sådant förhållningssätt till ledarskap ställer på såväl lärarprofessionen som skolhuvudmannen.

Nu har vi tagit nästa steg genom denna professionsdeklaration. Vi definierar själva kärnan i uppdraget – vad rektor ska göra och kunna.

Det finns uppgifter som kan utföras av andra så rektor kan ägna tid och uppmärksamhet åt sin viktiga huvuduppgift: att leda och utveckla en verksamhet som är grunden för barns utveckling och elevers resultat.

Det är viktigt att det är vi skolledare själva utifrån vår egen uppbyggda kunskap och erfarenhet, som definierar vad det innebär att vara skolledare. Bara så kan definitionen bli fullt relevant och användbar. Min förhoppning är att professionsdeklarationen ska läsas och diskuteras, och leda till seriösa och konstruktiva dialoger mellan skolledare och deras huvudmän kring vårt uppdrag.

Sveriges Skolledarförbund och Lärarnas Riksförbund visade i våras i en undersökning att kommunala skolpolitiker inte tror på sin egen kommuns förmåga att kunna finansiera skolan i framtiden.

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har också varnat för kommunernas allt svagare ekonomi nu och kommande år.

Även rektorerna bedömer att förutsättningarna med dagens finansiering av den egna verksamheten är dåliga och anser att det kommer att behövas ytterligare statliga tillskott för att klara grundskolans finansiering.

Rektorerna tror att den egna verksamheten skulle förbättras med statlig finansiering.

Vi uppmanar nu regeringen att snabbt ta fram en långsiktigt hållbar modell för ett statligt sektorsbidrag till grundskolan.

Det är uppenbart att likvärdigheten inte kan garanteras med dagens finansieringssystem som tyvärr kommer att bli ännu svagare kommande år om inget görs.

Fler nyheter

Vilken lagstiftning ska skolledare följa?

2020-05-26

Att grundlagsskyddet inte är tillämpligt när en rektor agerar inom ramen för sitt nationella...

Viktigaste cheferna är viktigare än någonsin

2020-03-27

Vården, förskolan och skolan är några av landets viktigaste samhällsbärande verksamheter. Ni har...

Det lönar sig att vara medlem - men vi är inte nöjda än

2020-02-06

Tack för att ni tog er tid och besvarade vår löneenkät så att vi fick en fantastisk hög...

Ge skolledare det ansvar som krävs

2019-11-14

Tre år. Så kort tid stannar en grundskolerektor på sin post. På skolor i utsatta områden kortare...

Detta måste regeringen ta tag i - omedelbart

2019-10-02

Statlig finansiering av grundskolan, kompetensbrist och lärarutbildningen. Det är frågor som...