Nr 3/19 2019-04-17

Ett tydligare uppdrag - för ännu bättre chefer

Förbundets Professionsdeklaration tydliggör uppdraget för Sveriges viktigaste chefer. "Vi definierar kärnan i skolledarskapet", skriver Matz Nilsson.

Att skolledarna är Sveriges viktigaste chefer är nu en självklar sanning. Knappt någon säger längre emot mig. Det är därför dags att ta nästa steg.

Det finns en stor potential för kvalitetshöjning i våra förskolor och skolor när skolledarna har bra möjligheter att leda och utveckla sina organisationer. I dag har inte alla det. Nu tydliggör vi uppdraget för Sveriges viktigaste chefer.

Sveriges Skolledarförbund är professionsförbundet för skolledare i svensk utbildningssektor. Vi har länge arbetat för att stärka skolledarprofessionen. Vi har en väl etablerad etisk kod som fungerar som ryggrad för medlemmarna. Vi har definierat begreppet pedagogiskt ledarskap och formulerat vilka krav ett sådant förhållningssätt till ledarskap ställer på såväl lärarprofessionen som skolhuvudmannen.

Vi är övertygade om att skolledaren är nyckeln till väl fungerande verksamheter.

I vår nya professionsdeklaration definierar vi kärnan i skolledarskapet och vad det betyder för vad en skolledare ska göra och kunna. Och, som en konsekvens, vilka uppgifter som bäst utförs av andra för att frigöra skolledares tid och uppmärksamhet. Allt för att göra skolan till den bästa arbetsplatsen för såväl elever som personal.

Det är viktigt att det är skolledarna själva som utifrån sin egen uppbyggda kunskap och erfarenhet, definierar vad det innebär att vara skolledare. Bara så kan definitionen bli fullt relevant och användbar.

Omvärlden har inte tillräcklig insikt i och förståelse för skolledarens ansvar, uppdrag och motiv. Genom att formulera oss i en professionsdeklaration skapar vi underlag för dialog och ömsesidig förståelse. Och en grund för vidare utveckling, till exempel i ett kommande professionsprogram.

Det finns mycket som fungerar bra i svensk skola. Där finns välutbildad personal som inte vill något annat än leda barn och elever vidare på kunskapsresan. Där finns starkt engagerade ledare som vägrar släppa blicken från verksamhetens mål, hur mycket som än försöker komma emellan. Men jag ser också att det finns hinder för en positiv utveckling. Det handlar bland annat om att skolledarna inte får ägna sig åt det som ger bäst effekt för verksamheten. Jag tror att skolledarna kan vara skolans sämst utnyttjade resurs. Och med det menar jag inte att skolledarna inte jobbar, för det ska gudarna veta att de gör, men de ägnar för mycket tid åt fel saker.

Min förhoppning är att professionsdeklarationen ska läsas och diskuteras, och leda till seriösa och konstruktiva dialoger mellan skolledare och deras huvudmän kring uppdraget.

Jag hoppas också att alla som funderar på att bli skolledare inspireras av de möjligheter som finns att förändra och förbättra genom en djupgående diskussion om uppdraget när de får sin första tjänst.

Sprid gärna vår professionsdeklaration till någon som ännu inte är medlem. Skolledarnas röst behöver bli starkare i såväl skoldebatten som på hemmaplan.

Fler nyheter

Det lönar sig att vara medlem - men vi är inte nöjda än

2020-02-06

Tack för att ni tog er tid och besvarade vår löneenkät så att vi fick en fantastisk hög...

Ge skolledare det ansvar som krävs

2019-11-14

Tre år. Så kort tid stannar en grundskolerektor på sin post. På skolor i utsatta områden kortare...

Detta måste regeringen ta tag i - omedelbart

2019-10-02

Statlig finansiering av grundskolan, kompetensbrist och lärarutbildningen. Det är frågor som...

Bättre resultat med rätta förutsättningar

2019-08-29

Skolan och förskolan skulle kunna nå bättre resultat och bli mer attraktiva arbetsplatser än i da...

Skolchefer måste få bättre stöd

2019-05-24

Med lagstyrt ansvar har mycket blivit bättre för skolcheferna. "Men jag ser tyvärr andra områden...