Nr 7/19 2019-11-14

Ge skolledare det ansvar som krävs

Tre år. Så kort tid stannar en grundskolerektor på sin post. På skolor i utsatta områden kortare tid än så, enligt Skolverket.

Exemplen på den ökade omsättningen av rektorer är många, något som också bekräftas av Sveriges Kommuner och landstings egna undersökningar.

Enligt en ny amerikansk forskningsrapport finns det ett direkt och kraftfullt negativt samband mellan skolors resultat och rektorsbyten. Resultat som också stöds av svensk forskning.

För att skolor ska utvecklas positivt krävs helt enkelt att rektorer stannar en längre tid för att kunna bygga tillit, relationer och tillsammans med lärarna utveckla skolan.

Jag är mycket bekymrad över de täta rektorsbytena.

Styrdokumenten formulerar rektors uppdrag. Men rektorsrollen definieras i praktiken också av de krav och förväntningar som huvudmannen ställer.

Min uppfattning är att många rektorer i dag lägger för mycket tid på fel saker och inte får förutsättningar att använda sin fulla potential som ledare.

Genom att stärka rektorers professionalitet, skapar staten och huvudmännen positiva utvecklingsspiraler för landets skolor.

En bättre och mer konstruktiv dialog mellan rektor och huvudman om kärnuppdraget behövs, och vilka krav det i sin tur ställer på resurser och prioriteringar. När skolledare får ägna sig åt de uppgifter som forskning visar ger bäst effekt, utnyttjas resurserna bäst.

Professor Alma Harris har visat att ett distribuerat ledarskap, en organisatorisk kultur som stödjer problemlösning och innovation, och som aktivt uppmuntrar samarbete och där alla i organisationen tar ansvar på sin nivå, är bättre än ett hieratiskt ledarskap med fokus på kontroll.

Skolledarna har den bästa kompetensen att identifiera och styra de processer som är viktigast för att uppnå de övergripande målen. Därför måste rektorer få ägna sin tid, intresse och energi åt just det.

Men dagens verklighet visar något annat.

Landets rektorer har inte fullt ut det ansvar och de befogenheter som krävs för sitt nationella uppdrag. Besparingar, bristande delegation och allt för starkt fokus på huvudmannastyrningen gör att rektor inte får det mandat som behövs.

Vi upprepar därför vårt krav – regeringen måste utreda en övergång till en statlig finansiering av, i första hand, grundskolan. Styr finansieringen till grundskolans verksamhet.

Om vi får konstruktiva diskussioner om ny finansiering och nytt huvudmannaskap, kommer vi även att spela in frågan om statlig anställning av rektor och skolchef. Det skulle tydliggöra kopplingen mellan uppdrag, ansvar och befogenheter.

Fler nyheter

Vilken lagstiftning ska skolledare följa?

2020-05-26

Att grundlagsskyddet inte är tillämpligt när en rektor agerar inom ramen för sitt nationella...

Viktigaste cheferna är viktigare än någonsin

2020-03-27

Vården, förskolan och skolan är några av landets viktigaste samhällsbärande verksamheter. Ni har...

Det lönar sig att vara medlem - men vi är inte nöjda än

2020-02-06

Tack för att ni tog er tid och besvarade vår löneenkät så att vi fick en fantastisk hög...

Ge skolledare det ansvar som krävs

2019-11-14

Tre år. Så kort tid stannar en grundskolerektor på sin post. På skolor i utsatta områden kortare...

Detta måste regeringen ta tag i - omedelbart

2019-10-02

Statlig finansiering av grundskolan, kompetensbrist och lärarutbildningen. Det är frågor som...