Nr 4/19 2019-05-24

Skolchefer måste få bättre stöd

Med lagstyrt ansvar har mycket blivit bättre för skolcheferna. "Men jag ser tyvärr andra områden där bekymren tvärtom verkar öka", skriver Matz Nilsson.

Nu har det snart gått ett år med ett lagstyrt ansvar för skolchefen i skollagen. Det är läge att stanna upp lite – hur har det har gått?

Syftet med att skriva fram skolchefens ansvar i skollagstiftningen var, och är, att vi behöver en stabilitet och en ökad professionell tydlighet i hela skolsystemet.

Skrivningen i skollagen är ett stöd till skolchefens ansvar och stärker därmed skolchefens ställning i organisationen.

Förändringen markerar också skolans ställning och betydelse i en lokal omgivning där konkurrensen om resurserna blir alltmer hård.

Skrivningen tydliggör att de nationella målen och kraven ska värnas i alla lägen. Det kan till exempel handla om kraven på det systematiska kvalitetsarbetet eller på ansvarsfördelningen, mellan exempelvis huvudman och rektor.

Om jag ska vara lite elak skulle jag kunna beskriva det som att kommunala huvudmän inte längre kan använda sin skolchef som ett verktyg för den lokala målstyrningen.

Skolchefen kan inte längre vara en ideologiskt präglad tjänsteman utan har nu ett tydligt uppdrag att säkra förskolans och skolans nationella uppdrag och likvärdighet.

Det tycker jag är mycket bra.

Ett av skolchefens viktigaste uppdrag är att leda dialogen mellan professionen och huvudmannen, och beskriva vad eventuella avvikelser från intentionerna i de nationella styrdokumenten kan få för konsekvenser.

Det kan exempelvis handla om elevers rätt att bli undervisade av legitimerade och behöriga lärare i alla ämnen, att de har tillgång elevhälsans olika kompetenser eller tillgången till ett väl fungerande skolbibliotek.

Även dialogen med de statliga myndigheterna har förbättrats genom att funktionen skolchef finns med i lagtexten.

Hon eller han kan bli en tydlig kanal mellan huvudmannens behov av utvecklingsstöd och de resurser som staten kan erbjuda. Skolchefen kan säkerställa att aktuella statsbidrag kommer huvudmannen och rektor till del i enlighet med de nationella styrdokumenten.

Så hur har det då gått?

En viss inledande osäkerhet måste man alltid räkna med och jag har nåtts av en hel del frågor. De som gäller organisation är färre än tidigare, men jag ser tyvärr andra områden där bekymren tvärtom verkar öka.

Vi ser allt fler skolchefer som tvingas lämna sitt uppdrag för att samarbetet med huvudmannen inte längre fungerar tillfredsställande.

Omsättningstakten på rektorer har länge varit alldeles för hög, men frågan är om inte omsättningen på skolchefer är ännu högre.

Det gör mig riktigt orolig.

Jag har sett exempel på skolchefer som fått bli måltavla för allmänhetens ilska och frustration exempelvis när små skolor med vikande elevunderlag och låg lärarbehörighet, föreslås läggas ned.

Och vad än värre är, kan det också komma kritik mot skolchefer från den politiska oppositionen sida mot den förda skolpolitiken istället för att den riktas de politiker som har ansvaret.

Detta är fullständigt oacceptabelt!

Det är svårt att fatta beslut om till exempel neddragningar, men en politiker kan inte komma undan sitt ansvar. Att i ett sådant läge hänga ut en tjänsteman riskerar få flera negativa konsekvenser för samhället förutom det personliga lidandet för den direkt inblandade.

Titeln skolchef bör ges till den tjänsteman som är direkt underställd en politisk nämnd, annars förtas värdet av reformen.

En skolchef behöver också en befattningsutbildning med inriktning på uppdraget. Det är dags för regeringen att ta tag i den frågan.

En skolchef behöver backas upp ordentligt för att kunna utföra sitt samhällsviktiga uppdrag.

Fler nyheter

Skolchefer måste få bättre stöd

2019-05-24

Med lagstyrt ansvar har mycket blivit bättre för skolcheferna. "Men jag ser tyvärr andra områden...

Ett tydligare uppdrag - för ännu bättre chefer

2019-04-17

Förbundets Professionsdeklaration tydliggör uppdraget för Sveriges viktigaste chefer. "Vi...

Alla är rektorer - nu är det dags för nästa steg

2019-03-19

Att alla ledare, snart även inom förskolan, benämns rektorer breddar vår professionella bas och g...

Vet statens ena hand vad den andra gör?

2019-01-30

Skolinspektionens agerande mot en skola i Botkyrka visar att staten måste ta ett större ansvar fö...

Hallå, ministern - så här ser ditt svåra uppdrag ut

2018-12-03

Lösa skolsegregationen och en satsning på skolledares löner. Det är två uppgifter för den nya...