2019-01-30

Vet statens ena hand vad den andra gör?

Skolinspektionens agerande mot en skola i Botkyrka visar att staten måste ta ett större ansvar för vad den gör, skriver förbundsordförande Matz Nilsson.

Möjligheten för Skolinspektionen att gå in hos en kommunal huvudman och mer eller mindre ta över ledningen av en skola på det sätt som nyligen skedde i Botkyrka, tillkom på ett förslag från Skolkommissionen.

Det är självklart viktigt att inte någon elev, oavsett vilken skola hen går på, utsätts för en otrygg miljö och en undermålig undervisning. Det är därför i grunden bra att Skolinspektionen har den här möjligheten.

Att vuxenvärlden tillåter att barns vardag saknar trygghet och inte ges reella möjligheter att framgångsrikt klara sin skolgång, är anmärkningsvärt. Det måste vi orka ta tag i på allvar. Och det är långt ifrån bara en skolfråga.

Skolsegregationen är ett problem som inte går att lösa av skolans personal. Jag är rädd att så länge vi blundar för till exempel bostadssegregationen, kommer Skolinspektionen att ha ärenden av detta slag på sitt skrivbord.

Men beslutet väcker även andra, förhoppningsvis mindre svårlösta, frågor. Som tidigare rektor och förvaltningschef, och nu förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, ställer jag mig frågande till den situation som landets rektorer och huvudmän kan hamna i när de kan riskera att komma i kläm mellan två statliga myndigheter, Skolverket och Skolinspektionen.

Jag vill vara absolut tydlig med att jag inte har någon avsikt att förringa huvudmannens ansvar för skötseln av sin skola. Men jag tror att det finns risker förknippade med situationer där allt för många aktörer agerar på samma arena.

Botkyrka kommun hade ett omfattande samarbete med staten, via Skolverket, inom ramen för projektet Samverkan för bästa skola.

Sveriges Skolledarförbund har hela tiden stöttat det projektet eftersom vi ser att staten och skolhuvudmännen måste agera i samverkan om vi ska kunna stärka de länkar i skolsystemet som är svaga idag. Men för att projektet ska kunna fungera långsiktigt kräver det att båda parter kan känna sig trygga i att motparten har den auktoritet och det mandat som kan förknippas med rollen.

Skolinspektionens agerande i Botkyrka har satt fingret på en svag punkt i dagens myndighetsstruktur. Vet statens ena hand inte vad den andra gör?

Det finns redan ett utmärkt förslag till hur vi kan komma vidare och anpassa statens myndighetsstruktur till den situation som landets skolsystem idag befinner sig i.

Utredaren Kerstin Hultgren lade i våras fram modiga och framtidsinriktade förslag kring en helt ny struktur för statens kontroll av och stöd till landets skolor och skolhuvudmän i sin utredning Statliga skolmyndigheter – för elever och barn i en bättre skola, Sou 2018:41.

Förslagen innebar en sammanslagning av dagens splittrade struktur i syfte att åstadkomma samordning och högre kapacitetsutnyttjande. Vid sidan av detta föreslog utredaren ett ökat statligt ansvar för den kanske viktigaste resursen för en framgångsrik och trygg skola, lärarnas och skolledarnas professionella utveckling under yrkeskarriären.

Som jag ser det kan utredarens förslag bidra till att stärka de svaga länkar som dagens styrsystem på skolområdet lider av. Av någon för mig okänd anledning har förslagen ännu inte ens skickats ut på remiss.

Så utbildningsminister Anna Ekström - skicka ut utredningen brett, låt oss alla i skolvärlden få yttra oss om förslagen för att sedan fortsätta den viktiga debatten om vem som gör vad av skolans myndigheter.

Lärare och skolledare, men framför allt eleverna i skolor liknande den i Botkyrka, förtjänar mer. Staten måste därför ta ett större ansvar för vad den gör.

Fler nyheter

Skolchefer måste få bättre stöd

2019-05-24

Med lagstyrt ansvar har mycket blivit bättre för skolcheferna. "Men jag ser tyvärr andra områden...

Ett tydligare uppdrag - för ännu bättre chefer

2019-04-17

Förbundets Professionsdeklaration tydliggör uppdraget för Sveriges viktigaste chefer. "Vi...

Alla är rektorer - nu är det dags för nästa steg

2019-03-19

Att alla ledare, snart även inom förskolan, benämns rektorer breddar vår professionella bas och g...

Vet statens ena hand vad den andra gör?

2019-01-30

Skolinspektionens agerande mot en skola i Botkyrka visar att staten måste ta ett större ansvar fö...

Hallå, ministern - så här ser ditt svåra uppdrag ut

2018-12-03

Lösa skolsegregationen och en satsning på skolledares löner. Det är två uppgifter för den nya...