Nr 5/20 2020-10-21

Chefernas omsättning - förödande för skolan

"Vi måste prata om varför vi helt har tappat stabiliteten", skriver Matz Nilsson apropå den nya statistiken om den höga omsättningen av rektorer och skolchefer.

Omsättningen av skolchefer och rektorer i landet är förödande. Den har accelererat oroväckande de senaste åren. Nu måste vi börja prata om varför vi helt har tappat stabiliteten i ledarskapet inom förskola och skola.
Det handlar om tre ur ett ledarskapsperspektiv viktiga områden: en styrmodell inom skolan som inte längre fungerar, dragkampen mellan stat och huvudmännen ökar och en löneutveckling för landets skolledare som inte längre tar hänsyn till uppdragets omfattning och ansvar. Till det en arbetsmiljö blir allt mer ansträngd.
Skolverkets nya statistik visar på en mycket allvarlig utveckling. Myndigheten har mätt andelen rektorer i grundskolan 2014–19 som var kvar som rektor i samma skolenhet. Efter ett år är 71 procent av rektorerna kvar på sin skola, efter tre år 37 procent och efter fem år 22 procent!
Cirka två av tre rektorer som lämnat rektorsyrket efter ett år har helt lämnat skolans värld.
Statens styrdokument formulerar det uppdrag som en rektor har. Men rektorsrollen definieras i praktiken också av de krav och förväntningar som huvudmannen ställer.

Landets rektorer i dag slits mellan det nationella uppdraget och huvudmannens lokala målstyrning. Denna dragkamp ökar och är förödande för såväl rektors uppdrag som för arbetsmiljön.
Rektorer inte får förutsättningar att använda sin fulla potential som ledare och ytterst får vi då en negativ resultatutveckling för landets barn och elever.
Skolchefer och rektorer inom förskola och skola vill ha ett tydligare mandat och för att kliva fram och definiera det professionella ansvaret som åläggs dem i det nationella uppdraget.
Då kan skolledare ta sitt professionella ansvar att identifiera och styra de processer som är mest kritiska för att uppnå verksamhetens övergripande mål. Skolchefer och rektorer måste kunna ägna sin tid, sitt intresse och sin energi åt just dessa processer.
Sveriges Skolledarförbund vid flera tillfällen framfört nödvändigheten av en statlig lönesatsning på landets skolledare. Incitamentet att ta på sig en för svensk skola så avgörande uppgift som att bli rektor, har kraftigt minskat. Vi hör från hela landet att det blir allt svårare att rekrytera de allra skickligaste till Sveriges viktigaste jobb.

Skolledarnas arbetsmiljö är i dag mycket ansträngd. Utbildningssektorn tillhör dem som i genomsnitt har flest antal medarbetare per chef. Många av landets skolledare känner en samvetsstress över att inte hinna med sitt arbetsledarskap. Det påverkar också hälsan negativt. Obetalda övertidstimmar per vecka ligger alldeles för högt och skolledare kan inte ta ut sin semester fullt ut. Även kränkningar och hot mot skolledarna har tyvärr ökat kraftigt de senaste åren.
Vårt förbund har arbetat hårt för att stärka skolledarprofessionen, bland annat genom att definiera det pedagogiska ledarskapet och att formulera vilka krav ett sådant förhållningssätt till ledarskap ställer på såväl lärarprofessionen som skolhuvudmannen. Bland annat genom vår professionsdeklaration.
Men nu kräver vi handling!
Regeringen och våra politiker måste ta den nu aktuella frågan om den förödande stora omsättningen för rektorer och skolledare på allvar! Hur vill ni få till stånd ett hållbart ledarskap? Ett ledarskap som varar längre än fem år på samma skolenhet och där ledare som väljer att stanna kvar inom utbildningssektorn.
Ett ledarskap som många vill söka sig till och som kan utvecklas för att utföra ett av landets absolut viktigaste uppdrag.
Tiden är knapp. Sveriges skolledare vill ha svar!

Fler nyheter

Tre steg för att skapa ett hållbart ledarskap

2021-05-24

Efter fem år är endast 22 procent av rektorerna kvar på samma skola. Nu kräver vi en nationell...

Vi fortsätter kämpa för våra viktigaste chefer

2021-04-08

Snart inleds en ny mandatperiod i förbundet - men våra viktigaste frågor kommer att vara desamma...

Nu vässar vi kampen för skolledarnas löner

2021-02-04

"Många skolledare tjänar mindre än de man lönesätter. Hur har vi hamnat här?", skriver Matz...

Ökad tillit kan få slut på skolledarnas dragkamp

2020-11-20

”Rektorer och skolchefer slits mellan det nationella uppdraget och den lokala målstyrningen....

Chefernas omsättning - förödande för skolan

2020-10-21

"Vi måste prata om varför vi helt har tappat stabiliteten", skriver Matz Nilsson apropå den nya...