2020-02-06

Det lönar sig att vara medlem - men vi är inte nöjda än

Tack för att ni tog er tid och besvarade vår löneenkät så att vi fick en fantastisk hög svarsfrekvens, 77 procent. Det skapar Sveriges bästa lönestatistik för skolledare. Med så många svar är statistiken att lita på. Den visar på en bra löneökning för våra skolledare.

Det lönar sig att vara medlem!

Samtidigt är vi inte nöjda!

Det finns en rad områden som måste förbättras. Ett är ansvarsavståndet, som är alldeles för litet, framförallt för biträdande rektorer. Läget inte är så akut som vi först befarade, tack vare förbundets målmedvetna arbete med frågan. Men mycket arbete återstår för att återställa avståndet.

Var sjätte biträdande rektor har ett utraderat eller till och med omvänt ansvarsavstånd visavi den högst betalda läraren han eller hon lönesätter.

Det är under all kritik att det finns skolledare som tjänar mindre obs kurs!!! än de lärare som de lönesätter.

Vi kommer att behöva ännu fler chefer i fortsättningen. För huvudmännen har de lärare som tagit sitt första steg till en tjänst som biträdande rektor varit en bra rekryteringsbas. Den måste vi slå vakt om.

När jag valde att lämna förhandlingar med regeringen om lärärlönelyftet, varnade jag för att om skolledarna ställdes utanför miljardsatsningarna, skulle färre lärare skulle söka sig till skolledaryrket när incitamentet till att bli skolledare minskade.

Tyvärr har mina farhågor infriats.

Vi står nu inför en allvarlig kompetensbrist i svensk förskola och skola. Många nya skolledare behöver rekryteras. Därför måste det vara attraktivt för skickliga lärare med ledaregenskaper att välja att bli skolledare.

De statliga lönesatsningarna som regeringen genomfört de senaste åren har helt saknat ett helhetsperspektiv. En tidigare lönestruktur med ett tydligt ansvarsavstånd har helt slagits sönder.

Våra möten med olika huvudmän från hela landet ger tydliga signaler - det blir allt svårare att rekrytera skolledare.

Det här är en allvarlig utveckling för svensk förskola och skola. Nu måste regeringen ta det på allvar.

Därför begär vi för fjärde året i rad, att regeringen skyndsamt utformar en ny satsning på svensk förskola och skola som har fullt fokus på skolledarprofessionen.

Den särskilda satsningen bör utgå ifrån det statliga rektorsprogrammet som ett tungt vägande kriterium istället för lärarlegitimationen, inkludera såväl biträdande rektorer som rektorer, och ta fasta på att ledarskapet i förskola och skola är en egen profession.

Den står på egna starka ben och ska bedömas och belönas utifrån skolledarens uppdrag, arbete och resultat.

+ Löneökning, 4,3 procent i snitt.

- Det minskade ansvarsavståndet, nu måste huvudmännen ta det på allvar.

Fler nyheter

Vilken lagstiftning ska skolledare följa?

2020-05-26

Att grundlagsskyddet inte är tillämpligt när en rektor agerar inom ramen för sitt nationella...

Viktigaste cheferna är viktigare än någonsin

2020-03-27

Vården, förskolan och skolan är några av landets viktigaste samhällsbärande verksamheter. Ni har...

Det lönar sig att vara medlem - men vi är inte nöjda än

2020-02-06

Tack för att ni tog er tid och besvarade vår löneenkät så att vi fick en fantastisk hög...

Ge skolledare det ansvar som krävs

2019-11-14

Tre år. Så kort tid stannar en grundskolerektor på sin post. På skolor i utsatta områden kortare...

Detta måste regeringen ta tag i - omedelbart

2019-10-02

Statlig finansiering av grundskolan, kompetensbrist och lärarutbildningen. Det är frågor som...