Nr 4/20 2020-09-11

Vi kräver ett nationellt rektorslönelyft - genast!

Efter lärarlönelyftet är det dags för rektorslönelyftet - ett nationellt sådant som måste inrättas nu, skriver Matz Nilsson.

Nu måste regeringen ta sitt ansvar och se till att en nationell lönesatsning på landets skolledare kommer på plats. Samma regering som satsade på Sveriges lärare med lärarlönelyftet, en satsning som vi gav vårt stöd.
Men samtidigt betonade Sveriges Skolledarförbund vikten att på samma sätt satsa på skolledarna, för att säkerställa såväl ansvarsavståndet som möjligheterna att kunna rekrytera nya skolledare, med det stora lagstyrda ansvar uppdraget innebär.
Vi har vid ett flertal tillfällen framfört till regeringen att karriärlärartjänsterna gör skolledarjobbet mindre attraktivt när skolledarlönen inte avspeglar ansvarsavståndet och när en förstelärare kan får mer i lön än sin rektor.
Tyvärr har våra farhågor besannats – många lärare tjänar i dag mer än de skolledare som sätter deras lön.
Vi såg alla under våren ett fantastiskt kraftfullt och engagerat ledarskap i förskola och skola, ett ledarskap som på bara på några få veckor skapade en "ny" skola, där distans- och fjärrundervisning blev vardag, där barn i förskolan kunde försäkras en fortsatt bra verksamhet och eleverna i grundskolan kunde garanteras en säker och trygg skoldag. Eleverna i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning fick möjlighet att ställa om för att genomföra sina studier i hemmet.
En fantastisk arbetsinsats som måste återspeglas i lönekuvertet!
Vi, Sveriges Skolledarförbund, kräver att ansvarsavståndet återupprättas. Ett nationellt rektorslönelyft måste inrättas. Nu.

När lärare, övrig personal och elever fick en välbehövlig sommarledighet, fortsatte många skolledare att planera höstterminens start under en fortsatt rådande pandemi.
Tyvärr har många skolledare inte kunnat ta ut sin semester fullt ut. Det sliter på hälsan och hållbarheten i ledarskapet. När vi frågade våra medlemmar, hade nästan 40 procent av skolledarna tre veckors semester, och några till och med en kortare semesterledighet!
Jag har följt några skolledares gigantiska arbetsinsats att planera höstterminens start. Schemaläggning och tjänstefördelning för att minimera smittspridning och trängsel, att hantera alla elevers och medarbetares oro, att säkerställa att alla skolans utrymmen hålls rena och fria från smittorisk. Vilken arbetsinsats!
De nationella direktiven har svajat och inte underlättat skolledarnas planering. Inte minst kollektivtrafiken planering har varit otydlig. Många politiker har, helt felaktigt, lagt ansvaret på skolan. Minst sagt upprörande!
Skolledarnas arbetsmiljö är satt under hård press.
Vi ser att omsättningstakten ökar på såväl skolchefer som på rektorer. Sverige har hamnat i en mycket allvarlig situation.
En rektor i grundskolan arbetar i genomsnitt tre år på samma skola. Stabiliteten och kontinuiteten i skolledarens uppdrag och tjänsteutövning måste stärkas. Elevernas kunskapsutveckling och resultat är strakt förknippade på hur länge en rektor stannar kvar på sin skola. Och lärarnas arbetsmiljö försämras kraftigt vid allt för täta rektorsbyten.
Sveriges skolledare trivs med sina jobb. De är beredda att ta ansvar och hugga i när det behövs.
Men vi måste nu få se att regeringen och huvudmännen tar den ökade arbetsbelastningen, det minskade ansvarsavståndet, och inte minst, den ökande omsättningstakten med tillhörande rekryteringskris som är på uppseglande, på stort allvar.
Skolledarkompetensen, rätt använd, har potential att lyfta förskolors och skolors generella kvalitetsnivå ytterligare. Genom att bygga och stärka skolchefer och rektorers professionalitet, genom att ge dem bra förutsättningar.
Och genom att lita på deras yrkeskunskap, kan staten och de lokala huvudmännen skapa positiva utvecklingsspiraler för förskola och skola.

Fler nyheter

Vi kräver ett nationellt rektorslönelyft - genast!

2020-09-11

Efter lärarlönelyftet är det dags för rektorslönelyftet - ett nationellt sådant som måste inrätta...

Vilken lagstiftning ska skolledare följa?

2020-05-26

Att grundlagsskyddet inte är tillämpligt när en rektor agerar inom ramen för sitt nationella...

Viktigaste cheferna är viktigare än någonsin

2020-03-27

Vården, förskolan och skolan är några av landets viktigaste samhällsbärande verksamheter. Ni har...

Det lönar sig att vara medlem - men vi är inte nöjda än

2020-02-06

Tack för att ni tog er tid och besvarade vår löneenkät så att vi fick en fantastisk hög...

Ge skolledare det ansvar som krävs

2019-11-14

Tre år. Så kort tid stannar en grundskolerektor på sin post. På skolor i utsatta områden kortare...