Nr 3/20 2020-05-26

Vilken lagstiftning ska skolledare följa?

Att grundlagsskyddet inte är tillämpligt när en rektor agerar inom ramen för sitt nationella uppdrag är mycket oroande, skriver Matz Nilsson.

Styrningen av skolan i Sverige måste snabbt förändras för att såväl säkra likvärdigheten som att nationell lagstiftning tillämpas och följs. Skolchefers och rektorers yttrandefrihet måste säkerställas.

Den utveckling vi nu ser i några av landets kommuner är oroväckande, där lokala politiska beslut helt går emot nationell lagstiftning och statliga myndigheters normeringar.

Bakgrunden till min oro är bland annat är politiska beslut i kommuner om att en särskild klädkod, förbud mot slöja, ska gälla i kommunens hela skolverksamhet.

För mig handlar det i grunden inte om själva klädkoden och slöjan, utan att den viktiga frågan vi alla bör ställa oss är vilken lagstiftning skolchef och rektor ska följa.

När rektorn vid Prästmosseskolan i Skurup tydligt valde att inte följa ett lokalt beslut i fullmäktige att införa en lokal klädkod mot att bära slöja i skolan, agerade han helt enligt Skolverkets bedömning att det inte är tillåtet med generella förbud mot slöja i skolan.

Han publicerade en tidningsartikel på skolans Facebook-sida som citerade Skolverkets ståndpunkt.

Rektorn beordrades senare att ta bort tidningsartikeln. Som skäl angavs att budskapet stred mot fullmäktiges beslut, ett beslut som rektor uppmanades lojalt följa.

Jag anser att kommun agerat felaktigt, dels när den fattade ett lokalt fattat ett beslut i strid mot nationell lagstiftning, dels att man beordrat rektorn att ta bort objektiv och relevant myndighetsinformation från en skolans webbplats.

Sveriges Skolledarförbund, ansåg att agerandet stred mot yttrandefrihetsgrundlagen. Därav vår begäran om en rättsprövning av Justitiekanslern, JK.

Justitiekanslern beslutade att inte gå vidare med vår anmälan mot Skurups kommun och motiverade sitt beslut med att dagens lagstiftning inte omfattar digitala plattformar.

JK skriver också att den grundlagsskyddade yttrandefriheten bara gäller enskilda personer som yttrar sig i privata ärenden. Och därför är lagen inte tillämplig i det här fallet.

Jag är inte förvånad över JK:s beslut. Att lagstiftningen inte bedöms vara tillämplig på till exempel Facebook kände vi till, men det visar tydligt att lagstiftningen är föråldrad och inte är anpassad efter hur skolor idag kommunicerar till medarbetare, elever och vårdnadshavare.

Men att grundlagsskyddet inte är tillämpligt när en rektor agerar inom ramen för sitt nationella uppdrag är mycket oroande.

Inte minst då jag i dag ser att kommuner fattar lokala beslut som ska överordnas nationella lagar och myndigheters normering i viktiga etikfrågor.

Risken är uppenbar att landets skolchefer och rektorer i sitt nationella uppdrag blir bakbundna av lokala beslut som går emot lagstiftningen och nationella riktlinjer.

Denna utveckling hotar ytterst rättssäkerheten och likvärdigheten för alla som arbetar i skolan; rektorer, lärare och elever.

Den visar också på allvarliga brister och svagheter i den dubbla styrningen av skolan. Regering och riksdag måste snabbt sätta ned foten och säkerställa skolchefers och rektorers befogenheter och yttrandefrihet.

Våra partiledare behöver också tydligt göra klart för sina partikamrater landet runt vilken lagstiftning som ska gälla skolchefers och rektorers ansvar.

Jag förväntar mig att våra politiker tydligt deklarerar och står upp för våra grundlagar, och att de ska tillämpas inom alla samhällssektorer, oavsett huvudmannaskap.

Fler nyheter

Chefernas omsättning - förödande för skolan

2020-10-21

"Vi måste prata om varför vi helt har tappat stabiliteten", skriver Matz Nilsson apropå den nya...

Vi kräver ett nationellt rektorslönelyft - genast!

2020-09-11

Efter lärarlönelyftet är det dags för rektorslönelyftet - ett nationellt sådant som måste inrätta...

Vilken lagstiftning ska skolledare följa?

2020-05-26

Att grundlagsskyddet inte är tillämpligt när en rektor agerar inom ramen för sitt nationella...

Viktigaste cheferna är viktigare än någonsin

2020-03-27

Vården, förskolan och skolan är några av landets viktigaste samhällsbärande verksamheter. Ni har...

Det lönar sig att vara medlem - men vi är inte nöjda än

2020-02-06

Tack för att ni tog er tid och besvarade vår löneenkät så att vi fick en fantastisk hög...