Nr 4/21 2021-09-15

Fyra steg mot en bättre arbetsmiljö

Sveriges Skolledarförbunds fokus i höst är din arbetsmiljö. "Det är dags att kavla upp ärmarna och säkerställa en bättre arbetsmiljö" skriver förbundsordförande Matz Nilsson.

När nu sommaren är till ända och verksamheten drar igång är Sveriges Skolledarförbunds fokus din arbetsmiljö.
Vi ser med stor oro på den accelererande arbetsbelastningen i förskola, skola och vuxenutbildning.
Både vår medlemsenkät och forskarrapporter är entydiga. Något måste göras nu för att skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap i landets förskolor och skolor.
Under hösten kommer vi besöka huvudmän landet runt för att starta samtal om förbättringar av skolledarnas arbetsmiljö.
Omsättningstakten på skolledare måste minska. Den stora omsättningen på rektorer är förödande för såväl skolledarna själva, som för barns utveckling och elevers kunskapsresultat.

Det är viktigare än någonsin i den allt mera polariserande politiska debatten om skolan, att de verksamma i skolan kommer till tals.
I ett samarbete om likvärdigheten i skolan med Lärarnas riksförbund och LO har vi genom en stor enkät fått svar från 700 högstadierektorer i både kommunala och fristående skolor om hur de som rektorer ser på skolans likvärdighet och hur förutsättningarna för dem att utföra sitt nationella uppdrag ser ut.
Den första rapporten, En alltmer uppdelad skola, presenterades i början juli.
Slutsatsen är att vi ser just det, en allt mer uppdelad skola.
Rektors förutsättningar skiljer sig alltmer mellan skolor, till exempel möjligheten att rekrytera lärare och ha en sund ekonomi.

Sveriges Skolledarförbund har tidigare deklarerat att det behövs ett omtag när det gäller skolans styrning. Vi anser därför att staten behöver ta ett ökat ansvar för skolans resurser så att kvaliteten kan säkras.
Om den som formulerar målen för skolan även tar ansvar för att tillräckliga resurser finns för verksamheten, skulle skolledarnas nuvarande komplexa uppdrag kunna förenklas väsentligt.
I en ny styr- och finansieringsmodell måste kärnan i rektors uppdrag tydliggöras. Övriga delar kan med fördel tonas ned.
Dagens styrmodell har enligt vår mening tjänat ut.
För att skapa förutsättningarna för en mer likvärdig skola måste, enligt vår uppfattning, det här ske:

  • Finansierings- och resursfördelningssystemet behöver göras om i grunden. Staten måste ta ett större ansvar för skolan finansiering.
  • Hela skolvalssystemet behöver justeras och i vissa delar göras om helt.
  • Rektorernas roll behöver tydliggöras genom statlig reglering. Den lokala målstyrningen måste upphöra.
  • Utbildade och erfarna lärare och speciallärare behöver uppmuntras att söka sig till skolor med svårare förutsättningar och vi måste satsa ordentlig på att öka andelen behöriga lärare på skolor i utsatta områden.

I nästa rapport som kommer i höst, ger rektorerna sin bild över vilka förutsättningar som finns för det egna ledarskapet och för att utföra det nationella uppdraget.
De är dags att kavla upp ärmarna och säkerställa en bättre arbetsmiljö för Sveriges skolledare!

Fler nyheter

Statlig finansiering ger en mer likvärdig skola

2022-05-03

Att inte lyfta fram skolan i vårändringsbudgeten är upprörande, skriver Matz Nilsson, som vill at...

Fyra viktiga krav för att ledarskapet ska fungera

2022-03-11

Utmaningarna i skolan har aldrig varit så stora som nu. Därför måste den komma högt upp på...

Lönelyft, semester och ansvarsavstånd

2022-02-08

Årets löneenkät koncentreras till tre punkter: Sveriges viktigaste chefer måste få ett nationellt...

Rektor lägger ned för mycket tid på fel saker

2021-11-25

Många inom välfärdssektorn har inte längre tid att ägna sig åt sitt kärnuppdrag. I skolans värld...

Låt rektor styra över sin enhet, ingen annan

2021-10-14

Vi har ett systemfel när det gäller styrning och ledning av skolan. Styrkedjan i vår skola funger...