Nr 5/21 2021-10-14

Låt rektor styra över sin enhet, ingen annan

Vi har ett systemfel när det gäller styrning och ledning av skolan. Styrkedjan i vår skola fungerar inte längre.
Enligt Skolverket lämnar sex av tio rektorer sitt uppdrag inom tre år. Efter fem år är endast 22 procent av rektorerna kvar på samma grundskola. 17 000 elever lämnar varje år grundskolan utan gymnasiebehörighet.
Både den psykiska och fysiska arbetsmiljön för landets skolledare har försämrats, vilket också är en direkt konsekvens av otydligheten och den politiska huvudmannens uttolkningen av skollagen.

De senaste 15 åren har det skett en kraftig förändring av skolans ledningsnomenklatur. Antalet biträdande rektorer har mer än fördubblats samtidigt som antalet rektorer minskat kraftigt.
Det mest anmärkningsvärda är att det inte utgått från den "nya" skollag som i år firar tio år, och yftet med förändringarna i skollagen var att stärka och tydliggöra uppdraget och rektors professionella ansvar.
Tyvärr blev det precis tvärtom.

Portalparagrafen i skollagen för rektors ledningsansvar lyder:
"Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. /.../ Rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i första stycket, om inte annat anges."
Enligt vår senaste stora undersökning där 700 rektorer intervjuades, är de av en helt annan uppfattning gällande styrningen av den inre organisation. Det visar också våra medlemsenkäter.
Enligt rektorerna är det inte de själva som styr, utan organisationen styrs fullt ut av den politiska huvudmannen.

Rektorer inom den fristående sektorn avviker i detta fall positivt och de har en tydligare rådighet och frihet att styra sin inre organisation.
Enligt skollagen ska rektor vara ansvarig för en skolenhet och styra över sin inre organisation. Skolenhet, i lagens bemärkelse, omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet.
Nu sker en snabb förändring i landets kommuner där huvudmannen tar bort rektorn från en tydligt avgränsad skolenhet och i stället tillsätter en biträdande rektor.

Rektor i sin tur blir då något som man kan tolka som en områdesrektor för flera, tidigare, enskilda skolenheter. De leds nu i stället av en biträdande rektor på rektors delegation, som ofta är ganska otydlig.
Det är alltså inte rektor som beslutat om förändringen.
Jag kan konstatera att i väldigt många fall hamnar den biträdande rektorn i en otydlig roll och i ett rättsosäkert uppdrag när inte titeln biträdande rektor finns reglerad i skollagen.
Delegationen brister och det är svår att utföra uppdraget i förhållande till skollagens skrivningarna.

Vi måste alltså få till en förändring av dagens dysfunktionella styrning.
Friutrymmet att styra och leda sin skola måste bygga på rektors kompetens, erfarenhet och skollagen, och inte som i dag, på den politiska huvudmannens vilja.
Den biträdande rektorsrollen måste tydliggöras. Rektor måste vara den som anställer och arbetsleder den biträdande rektorn vars roll är rättsosäker för den enskilde och i många fall otydlig gentemot lärare, elever och vårdnadshavare.
För att avlasta rektors ansvar för skolans uppdrag är det på sin plats att skriva in den biträdande rektorn i skollagen och tydliggöra rollen.
På samma sätt som skett när det gäller skolchefens roll.

Fler nyheter

Dags för vår minister att visa handlingskraft

2022-12-01

Regeringens budget ligger långt ifrån de behov som förskola och skola har. "Det är också uppröran...

Jag är stolt att vi sade ja till vårt nya förbund

2022-10-21

Vid årsskiftet bildas det nya förbundet Sveriges Skolledare. Det kommer att bli ett suveränt och...

Skolan måste vara viktig - även efter valet

2022-09-01

Vi har uppvaktat politikerna med våra sju krav i valmanifestet, skriver Matz Nilsson, som här...

Statlig finansiering ger en mer likvärdig skola

2022-05-03

Att inte lyfta fram skolan i vårändringsbudgeten är upprörande, skriver Matz Nilsson, som vill at...

Fyra viktiga krav för att ledarskapet ska fungera

2022-03-11

Utmaningarna i skolan har aldrig varit så stora som nu. Därför måste den komma högt upp på...