Nr 3/21 2021-05-24

Tre steg för att skapa ett hållbart ledarskap

Efter fem år är endast 22 procent av rektorerna kvar på samma skola. Nu kräver vi en nationell handlingsplan för att skapa ett hållbart ledarskap, skriver Matz Nilsson.

I dag lämnar sex av tio rektorer sitt uppdrag inom tre år. Efter fem år är endast 22 procent av rektorerna kvar på samma grundskola. Vi har en nationell ledarkris inom svensk skola! Nu kräver vi en nationell handlingsplan som fastställer vilka åtgärder som är nödvändiga för att skapa ett hållbart ledarskap. Både när det gäller den psykiska och fysiska arbetsmiljön. Ledarskapet måste vara varaktigt över tid för förskolan och skolan som organisation.
Det är tre viktiga områden som direkt berör skolledarnas uppdrag och förutsättningar för detsamma. För det första, behöver vi ett omtag när det gäller skolans styrning. Rektors utmaning är att hantera motstridiga krav och förväntningar. Staten behöver därför ta ett ökat ansvar för resurstilldelningen för att säkra kvaliteten. Om den part som formulerar målen även tar ansvar för att resurssätta verksamheten skulle skolledarnas komplexa uppdrag förenklas väsentligt. I en ny styrmodell måste uppgifternas omfattning ses över och kärnan i uppdraget behöver tydliggöras och övriga delar tonas ned. Dagens styrmodell har tjänat ut.

Regeringen måste, för det andra, tillsammans med skolans huvudmän snabbt ta fram en åtgärdsplan för en långsiktigt hållbar arbetsbelastning. Tillsammans med aktiva skolledare har nyligen en forskningsrapport identifierat ett antal områden där vi behöver hitta lösningar för att säkerställa skolledares hälsa.
Att med jämna mellanrum arbeta mer än en normal arbetsvecka är en självklarhet för skolledare. Men när arbetstiden ständigt är lång och möjligheterna för återhämtning är små, kan det få långtgående konsekvenser. Skolledarens semesteruttag har förändrats och en sammanhållen sommarsemester för många skolledare är ett minne blott. Många måste bryta semestern för att rekrytera ny personal och ta myndighetsansvaret för verksamheten, eftersom allt för många rektorer saknar ett tillförordnarskap som en backup under semestern.
I vår medlemsenkät uppger 36 procent av alla skolledare i grundskolan att de blivit utsatta för hot eller våld. 48 procent har blivit utsatta för kränkningar och kvinnor är generellt mer utsatta än män. Vanligast är att bli hotad i ett fysiskt möte, men en dryg fjärdedel hänvisar till sociala medier. Därför är det viktigt att skyndsamt få en lagändring som ökar straffen när för skolledare utsätts för kränkningar, hot eller våld i samband med sin yrkesutövning.

Den påbörjade satsningen på högre löner med ett rektorslönelyft måste, för det tredje, slutföras. Satsningen har hittills inneburit ett lärarlönelyft. Det innebär att ansvarsavståndet, löneskillnaden mellan rektor och bäst betald lärare, på många håll är för litet eller till och med omvänt. Vi har samlat två tusen namnunderskrifter från verksamma skolledare som förväntar sig förändring.
Jag hoppas att vi får till en förändring av den nuvarande styrningen av svensk skola. Inte tillbaka till den stagnerade statliga styrningen vi hade 1992, utan en ny statlig styrning som säkerställer ett utbildningssystem av hög kvalitet och med de resurser som krävs för att hög måluppfyllelse.
En modell där förskolan och skolan präglas av en tillit och där fokus ligger på verksamheternas uppdrag och syfte och elevernas individuella behov. Där de professionella skolledarna i förskola, skola och vuxenutbildning ges förutsättningar för att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag - att leda en pedagogisk organisation där fler barn och elever med framgång har förutsättningar att klara av sin förskola och skola.

Fler nyheter

Statlig finansiering ger en mer likvärdig skola

2022-05-03

Att inte lyfta fram skolan i vårändringsbudgeten är upprörande, skriver Matz Nilsson, som vill at...

Fyra viktiga krav för att ledarskapet ska fungera

2022-03-11

Utmaningarna i skolan har aldrig varit så stora som nu. Därför måste den komma högt upp på...

Lönelyft, semester och ansvarsavstånd

2022-02-08

Årets löneenkät koncentreras till tre punkter: Sveriges viktigaste chefer måste få ett nationellt...

Rektor lägger ned för mycket tid på fel saker

2021-11-25

Många inom välfärdssektorn har inte längre tid att ägna sig åt sitt kärnuppdrag. I skolans värld...

Låt rektor styra över sin enhet, ingen annan

2021-10-14

Vi har ett systemfel när det gäller styrning och ledning av skolan. Styrkedjan i vår skola funger...