Nr 2/21 2021-04-08

Vi fortsätter kämpa för våra viktigaste chefer

Snart inleds en ny mandatperiod i förbundet - men våra viktigaste frågor kommer att vara desamma som tidigare, skriver Matz Nilsson: arbetsmiljön, lönen och den professionella utvecklingen.

En mandatperiod, 2018 till 2021 i Sveriges Skolledarförbund är till ända. En händelserik period som också tar bäring på de kommande viktiga frågorna för landets skolledare i förskola och skola.
Under denna mandatperiod har Sveriges Skolledarförbund fokuserat tre viktiga områden för våra medlemmar, landets skolledare: arbetsmiljön, lönen och den professionella utvecklingen. Tre områden som förbundet även kommer att prioritera den kommande mandatperioden.
Skolledarnas arbetsmiljö är hårt ansatt. Många veckoarbetstimmar, färre veckor i semesteruttag. Vi ser den allvarliga konsekvensen när omsättningstakten på landets rektorer ökar kraftigt. Skolverkets statistik på andelen rektorer i grundskolan 2014–2019 som var kvar som rektor i samma skolenhet visar på en mycket allvarlig utveckling. Efter ett år är 71 procent av rektorerna kvar på sin skola, efter tre år 37 procent och efter fem år 22 procent! Vad värre är att två av tre rektorer som lämnat rektorsyrket efter ett år har helt lämnat skolans värld.

Jag ser tre viktiga områden ur ett ledarskapsperspektiv som den bakomliggande orsaken.
En styr- och finansieringsmodell inom skolan som inte längre fungerar, en dragkamp mellan stat och huvudmännen som ökar och en löneutveckling för landets skolledare som inte längre tar hänsyn till uppdragets omfattning och ansvar tillsammans med en arbetsmiljö som blir alltmer ansträngd, där var fjärde skolledare riskerar utmattningsrelaterade problem.
Skolledarnas löner är en annan mycket viktig faktor.
Fem miljarder kronor har regeringarna de senaste åren satsat på lärarnas löneutveckling. Inte en enda krona har satsats på skolledarnas. Det innebär att det är förhållandevis ganska vanligt att en lärare har högre lön än sin chef. Anmärkningsvärt - detta förhållande endast omfattar förskolan och skolan inom den offentligt finansierade välfärden i vårt land.
Skolledarnas professionella utveckling är en viktig fråga för Sveriges Skolledarförbund. Vi har i egenskap av den samlade rösten för alla Sveriges skolledare, konstaterat att skolledare är en egen unik profession och inte en förlängning av läraryrket. Vår professionsdeklaration "En ledande profession" manifesterar detta och fokuserar på kärnan i skolledarens uppdrag kopplat till de nationella styrdokumenten.
Nu kommer det också att införas ett nationellt införas ett statligt professionsprogram för rektorer i förskola och skola.

Det fantastiskt att få leda ett förbund som är på "tårna". Alla möten vi har haft runt om i landet med medlemmar och fackligt förtroendevalda, skolledare och politiker, stärker och gör skolledarnas röst hörd. Engagemanget i våra lokalavdelningar och regionstyrelser är stort. En fantastiskt engagerat och kompetent kansli. Många spännande frågor väntar runt hörnet. Många utmanade problem väntar på sin lösning.
En sak är säker: Vi i Sveriges Skolledarförbund är beredda! Sveriges viktigaste chefer kommer aldrig att kröka sina ryggar. Vi kommer fortsätta kämpat för ett av landets viktigaste uppdrag. Vi kommer att kämpa för att tydlighet och att rätt förutsättningar för uppdraget finns för landets skolledare.
Vi skolledare är en positivt laddad profession med en stark tilltro till att vårt land kan bygga en förskola och skola i världsklass. Jag hoppas att alla i vårt land kan dela och skapa förutsättningar för oss att uppnå denna vision!

Fler nyheter

Låt rektor styra över sin enhet, ingen annan

2021-10-14

Vi har ett systemfel när det gäller styrning och ledning av skolan. Styrkedjan i vår skola funger...

Fyra steg mot en bättre arbetsmiljö

2021-09-15

Sveriges Skolledarförbunds fokus i höst är din arbetsmiljö. "Det är dags att kavla upp ärmarna oc...

Tre steg för att skapa ett hållbart ledarskap

2021-05-24

Efter fem år är endast 22 procent av rektorerna kvar på samma skola. Nu kräver vi en nationell...

Vi fortsätter kämpa för våra viktigaste chefer

2021-04-08

Snart inleds en ny mandatperiod i förbundet - men våra viktigaste frågor kommer att vara desamma...

Nu vässar vi kampen för skolledarnas löner

2021-02-04

"Många skolledare tjänar mindre än de man lönesätter. Hur har vi hamnat här?", skriver Matz...