Nr 1/22 2022-02-08

Lönelyft, semester och ansvarsavstånd

Årets löneenkät koncentreras till tre punkter: Sveriges viktigaste chefer måste få ett nationellt rektorslönelyft, längre sammanhängande semester och större ansvarsavstånd till den bäst betalde läraren, konstaterar Matz Nilsson.

Ett stort tack till er alla medlemmar som tog er tid att svara på vår löneenkät trots en stor arbetsbelastning under de två senaste pandemiåren.
Vi har en fortfarande en fantastiskt bra svarsfrekvens, 74 procent, som skapar Sveriges bästa och unika lönestatistik för skolledare.
Årets löneökning var något högre än förra året, vilket är bra men inte tillräckligt. Det gör att vi fortsätter vårt viktiga påverkansarbete för alla landets skolledares löneutveckling, såväl lokalt som nationellt.
Man kan med stor säkerhet lita på Sveriges Skolledarförbunds siffror när det gäller landets skolledares löneutveckling i samtliga skolformer!
Vi är självklart inte nöjda med årets resultat, en löneökning på 3,6 procent för våra medlemmar 2021, trots att utfallet i år var bättre än 2020.
Vi kan konstatera att skillnaden i medellön för rektor regionalt är väldigt stor.
I Dalarna ligger medellönen för en rektor på 51 500 och i Stockholmsregionen är motsvarande lön 62 600. Trots att revisionsutrymmet för landets skolledare har ökat något jämfört med året innan, är det inte tillräckligt.
Vi står därför fast vid vårt krav om att det behövs ett nationellt rektorslönelyft motsvarande de som landets lärare fick ta del av.
Sveriges Skolledarförbunds viktiga påverkansarbete med att Sveriges viktigaste chefer ska ha rätt lön och rätta villkor för sitt viktiga uppdrag kommer därför att drivas lika intensivt som tidigare.

En ny fråga i höstens löneenkät handlade om skolledarnas semester. Nästan 30 procent av de yrkesverksamma medlemmarna som svarade på enkäten, kunde inte ta ut fyra veckors sammanhållen semester i fjol.
Det är en allvarlig signal som huvudmännen måste ta på allvar. Särskilt som skolledarnas övertid är alldeles för hög, enligt förbundets mening. För många arbetstimmar, alla veckor över arbetsåret.
Och det är alarmerande när det gäller skolledarnas hälsotillstånd. När återhämtningen uteblir riskerar skolledarna sin hälsa. Det är nu också empiriskt fastlagt i den stora arbetsmiljörapportens som presenterades 2021.
Vår uppmaning till landets alla huvudmän är att ta dessa uppgifter på stort allvar. Ni måste se till och säkerställa att era skolledare får en sammanhängande semesterperiod som minst omfattar fyra veckor och en betald arbetstid som följer arbetstidslagen.
Era skolledare måste ha ett hållbart yrkesliv.

För tredje året i följd mäter vi det så kallade ansvarsavståndet – skillnaden i lön mellan skolledaren och den högst betalde läraren.
Det är en stor ökning av inget eller omvänt avstånd för gruppen biträdande rektorer. Nästan var tredje, 30 procent, av dem tjänar lika eller till och med mindre än bäst betalde läraren.
Att ta arbetsmiljöansvar, personalansvar och budgetansvar lönar sig dåligt i vår skola, vilket är direkt upprörande.
Många kommuner har i dag svårt att rekrytera skolledare. Vi har en anmärkningsvärd hög och oroande omsättning på skolledare i vårt land.
Det är hög tid att politiker på såväl lokal som på nationell nivå vidtar åtgärder för att motverka denna mycket negativa utveckling!
Det måste synas i lönekuvertet att ta sig an ett av Sveriges viktigaste ledaruppdrag!

Fler nyheter

Jag är stolt att vi sade ja till vårt nya förbund

2022-10-21

Vid årsskiftet bildas det nya förbundet Sveriges Skolledare. Det kommer att bli ett suveränt och...

Skolan måste vara viktig - även efter valet

2022-09-01

Vi har uppvaktat politikerna med våra sju krav i valmanifestet, skriver Matz Nilsson, som här...

Statlig finansiering ger en mer likvärdig skola

2022-05-03

Att inte lyfta fram skolan i vårändringsbudgeten är upprörande, skriver Matz Nilsson, som vill at...

Fyra viktiga krav för att ledarskapet ska fungera

2022-03-11

Utmaningarna i skolan har aldrig varit så stora som nu. Därför måste den komma högt upp på...

Lönelyft, semester och ansvarsavstånd

2022-02-08

Årets löneenkät koncentreras till tre punkter: Sveriges viktigaste chefer måste få ett nationellt...