Nr 5/17 2017-05-29

Ett tydligt förslag - eller förvirrande

Nyligen presenterade Skolkommissionen sina efterlängtade förslag hur svensk skola ska kunna höja sin kvalitet. Mest intressant gällande skolledarrollen är kanske förslaget om att göra befattningen som skolchef författningsreglerad.

Idag är ju rektors ansvarsområde tydligt definierad inom skollagen. Nu vill Skolkommissionen upprätta en författningsreglerad befattning vid sidan om huvudman och rektor. Detta för att få en ökad tydlighet i den så kallade styrkedjan.

Frågan är dock om Skolkommissionens förslag förtydligar eller rent av gör styrkedjan än mer förvirrad?

Skolkommissionen önskar dela in styrkedjan i följande ansvarsnivåer:

Huvudman – ska ha ansvar för att tillräckligt med ekonomiska resurser finns till förfogande för lagstadgad skolverksamhet inom skolenheten. Skolchef - ska aktivt verka för att statens bestämmelser i skollagen uppfylls av huvudmannen och Rektor - har fortsatt ansvar att verkställa de ansvarsområden i skollagen som åligger rektor att göra.

Skolkommissionen pekar på problematiken när skolans budget och skollagen kommer i konflikt med varandra.

Många rektorer kommer därmed i en svår sits när huvudmannen kräver att rektor ska hålla budget samtidigt som huvudmannen passar vidare sitt ansvar att följa skollagen på rektor. Rektors roll blir på så vis ohållbar.

Detta är den bakomliggande orsaken till många problem inom svensk skola.

Skolkommissionen hoppas undvika detta genom att skolchefen ska se till att huvudmannen först och främst följer skollagen.

Denna tanke är god och riktig från Skolkommissionen. Problemet är dock att man väljer att ändå blanda ihop rollerna.

Skolkommissionen anser det acceptabelt att skolchef, rektor och huvudman är samma fysiska person inom fristående verksamhet. Förslaget innebär alltså att vederbörande ska bevaka sig själv, vilket torde bli ganska märkligt. Inom kommunal verksamhet anser kommissionen att befattningen skolchef redan existerar i sådan omfattning att förlaget inte innebär någon större förändring i praktiken.

Frågan är dock om kommunala rektor känner mindre press från sina huvudmän än deras kolleger i de fristående skolorna?

Låt oss hoppas att landets skolpolitiker ändå lyssnar på Skolkommissionen i denna betydelsefulla fråga.

Den är viktigare än vad många inser...

Fler nyheter

Media behövs men många gör inte sitt jobb

2019-05-27

Under det senaste året har jag hamnat lite i fejd med en lokaltidning. Vi från Sveriges...

Lärarens ord kan staka ut hela livet

2019-04-17

Det var ännu ett kvartssamtal i skolan och jag och min mamma satt tysta och lyssnade på vad...

Utbyte som kan ge olika utbyte

2019-03-19

Många skolledare har deltagit i olika former av internationellt utbyte. Det kan handla om...

Mer tillit ökar tilliten från oss

2019-02-07

Tillitsreformen syftar till att balansera statens behov av kontroll med förtroende för...

Ett uppdrag som kräver socialt stöd

2018-11-05

Från år 2006 till idag har antalet anmälningar till skolinspektionen ökat till mer än det...