Nr 6/17 2017-08-22

Inför slutprov med externa examinatorer

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, vill att man ska lagstifta om att resultaten på nationella prov ska väga tyngre vid betygsättning. Huvudsyftet med nationella prov är att det ska bli möjligt att göra en likvärdig bedömning och betygsättning mellan lärare och mellan skolor.

Varför då inte löpa linan ut och införa slutprov i grundskola och gymnasium med externa examinatorer?

Och då menar jag inte de gamla studentproven med censorer, utan att kanske hela maj månad i år 9 i grundskolan och år 3 på gymnasiet ägnas åt redovisning av kunskaper på olika sätt.

Vi skulle få flera fördelar med slutprov och externa examinatorer. Här kommer tre:

För det första: rättssäkerheten skulle öka. Vi vet ju att betygen inte alls är likvärdiga i dag. Det finns skolor som sätter i system att sätta högre betyg än som motsvaras av elevernas kunskaper. Det skulle vi undvika med extern betygsättning.

För det andra: lärare skulle få en rimligare arbetsbörda. Att sätta betyg i ett målrelaterat betygssystem kräver mycket mer arbete än att göra det i det gamla relativa systemet. Det skulle ge tid över åt bland annat samplanering och annat kollegialt utbyte, vilket vi vet är oerhört effektivt för elevers lärande. (Se bland annat Jarl med flera, Att organisera för skolframgång.)

För det tredje skulle läraren bli elevens guide, eller pedagog i ordets ursprungliga mening, att "leda barnet".

De prov läraren ger eleverna har enbart som syfte att formativt hjälpa eleven att lära mer. Detta skulle med all säkerhet påverka relationerna inom skolan i positiv riktning, och läraryrket skulle få fullt fokus på undervisning och lärande. Kanske skulle det locka tillbaka lärare och minska risken för utbrändhet.

Självklart ska eleverna ha många chanser att på olika sätt visa sina kunskaper, och inte bara vid ett tillfälle, och undervisande lärare kanske kunde vara medbedömare. Om eleven inte lyckas under perioden med slutprov kan vi ha ett gymnasialt basår, och för de som gått ut gymnasiet står vuxenutbildningen redo att ta vid.

Och så ämnesbetyg på gymnasiet på det, så är saken biff.

Det är väl i alla fall värt en utredning?

Fler nyheter

Lärarna behöver ett professionsförbund

2019-11-20

Sveriges Skolledarförbund turnerar just nu i landet under parollen En ledande profession. Det ska...

Vi måste veta att vi gör ett bra jobb

2019-10-09

Det blåser kalla ekonomiska vindar. Regeringens vårbudget tinade inte upp kylan och runt om i...

Det är dags för en analog revolution

2019-08-29

Lärare som smusslar ner handskrivna lappar i barnens skolväskor, eller som i hemlighet skickar...

Media behövs men många gör inte sitt jobb

2019-05-27

Under det senaste året har jag hamnat lite i fejd med en lokaltidning. Vi från Sveriges...

Lärarens ord kan staka ut hela livet

2019-04-17

Det var ännu ett kvartssamtal i skolan och jag och min mamma satt tysta och lyssnade på vad...