Nr 7/18 2018-11-05

Ett uppdrag som kräver socialt stöd

Från år 2006 till idag har antalet anmälningar till skolinspektionen ökat till mer än det fyrdubbla. Framförallt kan man se en ökning när det gäller kränkningar och rätten till stöd i undervisningen.

Förväntningar och krav från vårdnadshavare resulterar inte bara i anmälningar utan även i att föräldrars engagemang i vissa sammanhang har kommit att i betraktas som ett arbetsmiljöproblem. Vanligtvis är det skolledaren som får stå till svars.

Som ansvarig ska chefen, utifrån givna ekonomiska förutsättningar, hantera fulla förskoleavdelningar eller bristande elevunderlag och se till att personal finns tillgänglig och borga för tillgången till läromedel och adekvat utrustning.

Visst jobbar vi skolledare med lärande, fostran, omsorg och kunskap men det vi framförallt gör är att vi balanserar missnöje.

Inte alltid, inte från alla och för några lyckliga av oss i ganska liten omfattning, men det finns där alltid och lurar. Missnöjet.

Vi vet att det aldrig går att ha ett ensidigt fokus på en grupp utan att dra på sig irritation från en annan. Och vi vet att även om förutsättningarna ser olika ut och gräset ser grönare ut på andra ställen så är de resurser som står till vårt förfogande begränsade och sällan är tillräckliga. Om du ger någon med ena handen så tar du samtidigt med den andra.

Föräldrar är en viktig samarbetspartner men ett ensidigt fokus på deras synpunkter kan resultera i att personalens behov åsidosätts.

Å andra sidan är ett alltför tungt fokus på personalens behov något som kan få som konsekvens för hur mycket skollagens och läroplanens avsikter väger i det dagliga arbetet. Ligger fokus alltför förbehållslöst på läroplan och skollag kan det orsaka röda siffror i ekonomiuppföljningen.

För att orka bära det komplexa uppdraget som skolledarens ställs inför och för att orka stå för de värderingar som ska genomsyra varje skola och förskola krävs rätt förutsättningar. Dessa handlar däremot ganska sällan om lön eller kompetens, utan om de sociala relationerna. Att sitta isolerad eller klämd i beslutsfattande, med bristande eller helt utan stöd och uppskattning från kollegor eller chef, och utan någon egentlig gemenskap, är en grogrund för dålig hälsa.

De goda relationerna, nätverken och känslan av att inte stå ensam när vi försöker balansera upp en tung vågskål är en källa till välmående och något som är särskilt betydelsefullt för skolledare. I det här avseendet har vi en viktig uppgift som kollegor och även som förbund.

Att vara lyhörda för varandra, engagera oss och att fråga varandra hur vi faktiskt mår.

Fler nyheter

Andra kan sätta upp gardinerna

2020-11-24

Läste Matz Nilssons inlägg om Skolverkets statistik - "Efter ett år är 71 procent av rektorerna...

Hög tid att hedra ledningsgruppen

2020-10-21

Jag fick ett brev från Lars. Ett riktigt, handskrivet. Lars har varit rektor och numera pensionär...

Trygghet vinner över alla risker

2020-09-16

Vi lever i ett risksamhälle. En baksida av det samhälle som vuxit fram under det senaste seklet d...

Sammanhållning löser alla problem

2020-05-26

Jag har den största respekt för arbetet som skolans yrkesverksamma gör i den vanliga vardagen, me...

Olika uppdrag - samma behov?

2020-04-01

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den...