Nr 7/18 2018-11-05

Ett uppdrag som kräver socialt stöd

Från år 2006 till idag har antalet anmälningar till skolinspektionen ökat till mer än det fyrdubbla. Framförallt kan man se en ökning när det gäller kränkningar och rätten till stöd i undervisningen.

Förväntningar och krav från vårdnadshavare resulterar inte bara i anmälningar utan även i att föräldrars engagemang i vissa sammanhang har kommit att i betraktas som ett arbetsmiljöproblem. Vanligtvis är det skolledaren som får stå till svars.

Som ansvarig ska chefen, utifrån givna ekonomiska förutsättningar, hantera fulla förskoleavdelningar eller bristande elevunderlag och se till att personal finns tillgänglig och borga för tillgången till läromedel och adekvat utrustning.

Visst jobbar vi skolledare med lärande, fostran, omsorg och kunskap men det vi framförallt gör är att vi balanserar missnöje.

Inte alltid, inte från alla och för några lyckliga av oss i ganska liten omfattning, men det finns där alltid och lurar. Missnöjet.

Vi vet att det aldrig går att ha ett ensidigt fokus på en grupp utan att dra på sig irritation från en annan. Och vi vet att även om förutsättningarna ser olika ut och gräset ser grönare ut på andra ställen så är de resurser som står till vårt förfogande begränsade och sällan är tillräckliga. Om du ger någon med ena handen så tar du samtidigt med den andra.

Föräldrar är en viktig samarbetspartner men ett ensidigt fokus på deras synpunkter kan resultera i att personalens behov åsidosätts.

Å andra sidan är ett alltför tungt fokus på personalens behov något som kan få som konsekvens för hur mycket skollagens och läroplanens avsikter väger i det dagliga arbetet. Ligger fokus alltför förbehållslöst på läroplan och skollag kan det orsaka röda siffror i ekonomiuppföljningen.

För att orka bära det komplexa uppdraget som skolledarens ställs inför och för att orka stå för de värderingar som ska genomsyra varje skola och förskola krävs rätt förutsättningar. Dessa handlar däremot ganska sällan om lön eller kompetens, utan om de sociala relationerna. Att sitta isolerad eller klämd i beslutsfattande, med bristande eller helt utan stöd och uppskattning från kollegor eller chef, och utan någon egentlig gemenskap, är en grogrund för dålig hälsa.

De goda relationerna, nätverken och känslan av att inte stå ensam när vi försöker balansera upp en tung vågskål är en källa till välmående och något som är särskilt betydelsefullt för skolledare. I det här avseendet har vi en viktig uppgift som kollegor och även som förbund.

Att vara lyhörda för varandra, engagera oss och att fråga varandra hur vi faktiskt mår.

Fler nyheter

Det är dags för en analog revolution

2019-08-29

Lärare som smusslar ner handskrivna lappar i barnens skolväskor, eller som i hemlighet skickar...

Media behövs men många gör inte sitt jobb

2019-05-27

Under det senaste året har jag hamnat lite i fejd med en lokaltidning. Vi från Sveriges...

Lärarens ord kan staka ut hela livet

2019-04-17

Det var ännu ett kvartssamtal i skolan och jag och min mamma satt tysta och lyssnade på vad...

Utbyte som kan ge olika utbyte

2019-03-19

Många skolledare har deltagit i olika former av internationellt utbyte. Det kan handla om...

Mer tillit ökar tilliten från oss

2019-02-07

Tillitsreformen syftar till att balansera statens behov av kontroll med förtroende för...