Nr 3/20 2020-05-26

Sammanhållning löser alla problem

Jag har den största respekt för arbetet som skolans yrkesverksamma gör i den vanliga vardagen, men just nu, mitt i krisen, imponerar hela skolsveriges sammanhållning stort. I skymundan bakom pandemin fortsätter den politiska diskussionen om skolan och den hetaste just nu är kanske den om jämlikhet, likvärdighet, det kompensatoriska uppdraget.

En likvärdig skola kan inte fördela resurser lika. Det är behoven som måste styra. Och vi är alla en del i skapandet av en jämlik skola. Från läraren som måste disponera tid och läromedel efter elevernas behov i klassrummet, till rektorn som måste disponera skolans personal och lokaler efter elevernas behov på enheten. Från huvudmannen som måste fördela avsatta medel efter skolornas elevers behov, till staten som måste fördela resurser efter huvudmännens elevers behov.

Nyligen presenterade Björn Åstrand sin utredning om en mer likvärdig skola. I den lämnar han förslag på betydande ändringar i valsystemet och resursfördelningsprinciperna för att minska segregationen och öka likvärdigheten. Förslagen lämnas inte utan kontroverser men är nog så intressanta när det kommer till hur vi på nationell nivå kan agera för att fördela elevernas möjlighet att nå målen mer lika.

Samtidigt är likvärdighet inte bara en fråga om resurser. Vi vet att kvalitet, uttryckt som elevernas möjlighet att nå målen, beror av en massa andra saker också. Skillnaderna är stora mellan skolor. Men ibland kan de vara lika stora eller större mellan olika klassrum på samma enhet.

Och med de mjukare faktorer som det handlar om när undervisningskvalitet ska bedömas är rektors arbete centralt. Det är därför det är så viktigt att det dagliga arbetet med att möta elevers behov inte stannar på individnivå utan att vi skolledare också orkar fundera på hur grupper, undervisning och organisation möter varenda elevs behov.

Värt att uppmärksamma är nu uppdraget till statskontoret att se över anmälningsförfarandet inom skolväsendet. En förändring är välbehövlig utifrån skolledares arbetsmiljö och administration.

Det är med sammanhållning vi tar oss igenom Coronakrisen. Det är också med sammanhållning vi löser andra problem. Att återupprätta den kompensatoriska skolan och jämna ut skillnader i människors livsförutsättningar, till exempel.

Håll avstånd, håll ihop, håll ut.

Linus Sköld
Rektor och riksdagsledamot, S, i Utbildningsutskottet

Fler nyheter

Hög tid att hedra ledningsgruppen

2020-10-21

Jag fick ett brev från Lars. Ett riktigt, handskrivet. Lars har varit rektor och numera pensionär...

Trygghet vinner över alla risker

2020-09-16

Vi lever i ett risksamhälle. En baksida av det samhälle som vuxit fram under det senaste seklet d...

Sammanhållning löser alla problem

2020-05-26

Jag har den största respekt för arbetet som skolans yrkesverksamma gör i den vanliga vardagen, me...

Olika uppdrag - samma behov?

2020-04-01

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den...

Ställ tuffa krav på metoderna också

2020-02-06

Att lära barn läsa och skriva är en av skolans viktigaste uppgifter, en av förutsättningarna för...