2020-02-06

Ställ tuffa krav på metoderna också

Att lära barn läsa och skriva är en av skolans viktigaste uppgifter, en av förutsättningarna för att klara sig i livet.

Globalt är läskunnigheten trots utbyggda skolsystem ett problem. Så många som cirka 20 procent av alla 15-åringar i i-länderna har en läsförmåga som inte är tillräcklig för att de ska kunna delta fullt ut i samhället. Även om det finns statliga initiativ kring att stärka kontrollen av huvudmännen och skolornas arbete, saknas ett ansvarstagande av hur undervisningen bedrivs.

Det finns idag god evidens för vad som är framgångsrikt i undervisningen och vilka metoder som ger den bästa effekten för elevers tidiga läs- och skrivinlärning. En rad forskningsresultat finns till stöd för en syntetisk metod som i korthet går ut på att skolan först systematiskt och strukturerat jobbar med att lära eleverna kopplingen mellan ljud och en bokstav eller ett bokstavsmönster.

När eleven kan detta kan den även lära sig att ljuda ihop bokstäver till ord och därmed avkoda dem eller som vi slarvigt säger –"knäcka läskoden". Att knäcka läskoden räcker dock inte utan eleven behöver även automatisera ordigenkänningen och få så bra stöttning som möjligt i detta arbete.

Det finns även goda praktiska exempel på hur skolor får goda resultat genom att fokusera på att träna ljudning, avkodning och upprepad läsning av texter.

Det är viktigt att börja tidigt och redan på förskolan kan den grundläggande fonologiska medvetenheten tränas.

Sedan 1 juli 2019 har elever har rätt till tidiga stödinsatser om de riskerar att inte lära sig läsa, skriva eller räkna. Genom obligatoriska kartläggningar i förskoleklassen och bedömningsstöd under lågstadiet tvingas skolor följa upp kunskapsutvecklingen hos eleverna.

Beklagligt nog finns inte samma kontroll av de stödinsatser som ges och att de lever upp till kraven på vetenskaplig evidens.

Ska skolan på lyckas med läs- och skrivinlärningen, är det viktigt att de enskilda huvudmännen inte fritt kan välja metoder och tillvägagångssätt.

Det räcker inte att staten ställer kravet att huvudmannen ska följa kunskapsresultaten utan samma krav måste ställas på de metoder som används. Antingen krav genom en inomprofessionell kontroll av yrket, en statlig reglering av undervisning eller genom en kvacksalverilag mot illa beprövade metoder för undervisning.

Fler nyheter

Hög tid att hedra ledningsgruppen

2020-10-21

Jag fick ett brev från Lars. Ett riktigt, handskrivet. Lars har varit rektor och numera pensionär...

Trygghet vinner över alla risker

2020-09-16

Vi lever i ett risksamhälle. En baksida av det samhälle som vuxit fram under det senaste seklet d...

Sammanhållning löser alla problem

2020-05-26

Jag har den största respekt för arbetet som skolans yrkesverksamma gör i den vanliga vardagen, me...

Olika uppdrag - samma behov?

2020-04-01

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den...

Ställ tuffa krav på metoderna också

2020-02-06

Att lära barn läsa och skriva är en av skolans viktigaste uppgifter, en av förutsättningarna för...