Nr 9/16 2016-11-09

Att kunna ta sig vidare

Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder
Stefan Blomberg
Studentlitteratur

På min lott som recensent har ett stort antal böcker som handlar om mobbning, diskriminering, trakasserier, likabehandling, arbetsmiljö, konflikthantering hamnat. Alla dessa har det gemensamt, att de sällan får ett lyckligt slut, men att de samtidigt sätter fingret på viktiga frågor som måste tas på största allvar.
Det som gör det så skrämmande är att det förekommer i så stor omfattning, med tanke på allt arbete som läggs ned på allas lika värde och värdegrundsfrågor.
Mobbning på jobbet är en i allra högsta grad läsvärd bok som riktar sig till chefer på alla nivåer, fackliga representanter, personer som arbetar med hr och inom företagshälsovården. Den rekommenderas också högskolestuderande med inriktning mot personalansvar. Har du själv blivit utsatt för mobbning på din arbetsplats kan denna bok utgöra ett gott stöd för att få goda råd att komma vidare.
Denna bok gjort ett starkt intryck på mig och jag kan varmt rekommendera den till alla de personalkategorier som nämnts ovan.

Trots många år som lärare och skolledare kan jag inte tillstå att jag upplevt dessa avigsidor i arbetslivet och det är jag väldigt tacksam för.
Icke desto mindre blir man varse ett problem som vi inte kan bortse från. Mellan 2010 och 2014 nästan fördubblades antalet anmälda arbetsskadeärenden med koppling till mobbning och liknande problem i arbetslivet enligt Arbetsmiljöverkets statistik - från 600 till knappt 1 200.

Författaren, Stefan Blomberg, är anställd vid Arbets- och miljömedicin i Linköping och de fallbeskrivningar som finns i boken är baserade på verkliga händelser.
Han tar oss igenom hur mobbningsprocessen kan se ut och hur mobbning definieras. Vi får genom alla de fallbeskrivningar som ligger till grund för vidare resonemang i varje kapitel kännedom om förekomst, hälsoeffekter, personlighetseffekter samt offer- och förövarperspektiv.
Det som är en viktig faktor för personer med personalansvar är vilken betydelse organisation, ledarskap, värdegrundsfrågor och våra olika roller har, och hur arbetet mot mobbning kan förebyggas, hanteras och utredas utifrån arbetsmiljöaspekter.
Författaren beskriver och ger förklaring till varför en del personer kan hamna i svåra situationer utan att egentligen gjort något fel. Det kan snarare vara tvärt om.
Två personer "slåss" om en högre befattning, den som inte får denna kan då ta hämnd genom att baktala och på olika sätt skada den personen som fick befattningen.

Det finns exempelvis statistik på att kvinnor är mer utsatta än män. Dessutom, åtta av tio som gör en anmälan är kvinnor. Naturligtvis behandlas inte bara de aktiva förövarna utan också de passiva.
Man skiljer på arbetsrelaterad mobbning, vars handlingar syftar till att försvåra eller förhindra arbetet för den utsatte, och personrelaterad mobbning som syftar till att misskreditera eller skada den utsatte.
Det är stora hälsorisker förenat med mobbning och som kan leda till katastrofala följder såsom svår ohälsa, utslagning, sjukskrivning, stress och i värsta fall, självmord. Enligt en statlig utredning bedöms mellan 100 till 300 självmord per år kunna relateras till mobbning i arbetslivet.

I boken finns konkreta åtgärder till hjälp för att personer som utsatts för mobbning på arbetsplatsen. Det är en väldigt lång process för att få en arbetsmedicinsk, juridisk och en ur arbetsmiljö genomförd utredning gjord. I några av de fall som beskrivs i boken har hjälpen och upprättelsen tyvärr kommit sent eller rättare sagt för sent.
Att bara läsa bokens sakregister kan göra den lugnaste person nervös. Ord som förekommer flera gånger är arbetsskada, avsked, depression, förövare, konflikt, maktlöshet, misstro, offer, repressalier, skadestånd, skam, stress, trakasserier, trauma, utfrysning, våld, ångest och så vidare i en ändlös lista.

I slutet av boken finns ändå en strimma av hopp där vi får en beskrivning av en arbetsplats där de förebyggande insatserna fungerar väl.
I hög grad bygger dessa på hur väl man lyckas balansera utövande av makt och utvecklande av tillit, vilket är en utmaning för ledarskapet.
På den beskrivna arbetsplatsen är ledarskapet förtroendeskapande och tydligt. Samarbetet inom personalen baseras på grundläggande tillit sinsemellan och till ledningen. Men också att det finns väl kända och fungerande system, policyer, handlingsplaner och rutiner.
Ord om allas lika värde, respekt och likabehandling betyder något på riktigt.

Fler nyheter

Handbok i aktionsforskning

2019-11-20

Skolförbättring med vetenskaplig grund Anette Forssten Seiser Studentlitteratur Det är lika bra a...

Delade meningar om delat ledarskap

2019-11-20

Delat ledarskap i förskola och skola Lena Wilhelmsson, Marianne Döös (red) Studentlitteratur Vad...

Låt utvecklingen ta sin tid

2019-11-20

Rektorers utvecklingsarbete Jaana Nehez Studentlitteratur Det hör inte till vanligheterna att man...