Nr 5/15 2015-06-02

Den autentiske ledaren tar över

Ledarskapets psykologi
Att leda medarbetare i en föränderlig värld
Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller,Lene Tanggaard
Gleerups

Ledarskapets psykologi har som undertitel Att leda medarbetare i en föränderlig värld.
Starkt intressant är fokuseringen på ledarskapet som socialt fenomen. Författarna menar och ser ledarskap, som uppgifter och processer, vilka berör många människor i en verksamhet. Den föränderliga världen förändrar och utvecklar också ledarskapet i processerna.

Strävan är att människor ska vilja göra saker och uppleva möjlighet till inflytande. Detta utifrån perspektivet att uppnå gemensamma mål i individuellt och kollektivt hänseende. Bort med blind lydnad, som är processlös och inte når den effekten.
Samtidigt också ut med den gamla beundrade heroiska ledaren med all kraft samlad till en person över till den autentiska ledaren med fokus på relationer och flexibilitet. De samhälleliga förändringarna har åstadkommit förskjutning till en mera gemenskapsbaserad och sammansatt ledarpersonlighet, som klarar av att balansera paradoxer och navigera i kaos.

Vad innehåller då det autentiska ledarskapet, enligt författarna? Hur beskrivs det?
I alla organisationer behövs både ledarskap och administration, som mestadels, åtminstone i skolvärlden, sammanfaller i en och samma befattning. Rubriken bör vara "flexibel balansgång" på det uppdraget.
Ett autentiskt ledarskap ska kunna inspirera medarbetare, så att arbetet känns meningsfullt och att ambition och passion uppstår, skapas hos medarbetaren. Här krävs kunskap hos ledaren om sociala psykologiska processer och utifrån det förmåga att locka fram kreativitet, motivation och lust till lärande.

Utvecklar man speciella psykologiska drag som ledare, på grund av den makt och position, som är förknippad med arbetet att leda? Här lyfter boken upp det psykologiska samspelet mellan ledare och medarbetare och introducerar i sammanhanget begreppet "reflexivt ledarskap". En reflekterande ledare skapar olika former av förståelse och syn på händelser i ett diskuterande angreppssätt. Fram stiger bilden av strukturerad kunskap om verksamheten.
Ledarskapet beskrivs i boken som delat. Det vill säga som social aktivitet, som en produkt av olika aktörers inbördes handlande. Med andra ord det relationella perspektivet, vilket medför, att ledarskap förekommer på många ställen i organisationen, även om det formellt ligger på en person. Det är ett resultat av gemensamma processer i ett komplext nätverk av relationer.

Så här långt kommen i läsningen vill jag gärna skjuta in något om layouten. Ta på starka glasögon! Typsnittet är litet, texten är mycket komprimerad, inga bilder. Men det ger sig! Innehållet är mycket spännande och intressant!
Ledarskapet måste uppfattas som situationsbestämt, vilket ställer höga krav på flexibilitet. Dessutom handlar det om empowerment. Förhållningssätt att utveckla de mänskliga resurserna till att konstruktivt bidra till verksamhetens syfte.
Vi rör oss således kring den personinriktade ledarskapspsykologin och det blir tydligt, att vinnaren är ett barn av sin tid.

Vidare i boken sker fördjupningar i enskilda kapitel om bland annat ledarskap som social aktivitet, om motivationsarbete, om att uppmuntra kreativitet. Detta sker i en linje, som utgår från grundbegreppet ledarskapets psykologi. Det går alldeles utmärkt att välja något fördjupningsavsnitt, som man är särskilt intresserad av.
Det sista kapitlet handlar om "Att utvecklas som ledare". Här pekas på valda forskningsresultat, som visar hur man kan förstå formell ledarutveckling till ett mer lärandefokus. 2000-talets allt snabbare globalisering kräver ledarskap med stor förmåga till lärande, flexibilitet och omställning. Ständig övning och utbildning.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...