Nr 6/16 2016-08-24

En ny utmaning - varje dag

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning
Lars Svedberg
Studentlitteratur

Att utses till chef är en sak och det görs vid ett tillfälle. Att utöva pedagogiskt ledarskap är en utmaning som måste erövras och återvinnas varje dag.
Den här boken är en inbjudan till mig som läsare att granska, utveckla och förädla egna egenskaper och egen förståelse av detta begrepp och hur detta kan praktiseras i vardagen.
Den vänder sig till förskolechefer, rektorer och skolchefer, men även till andra som är intresserade av pedagogiskt ledarskap och dess praktik. Jag kan varmt rekommendera denna bok.
Inledningsvis bjuds läsaren på en historisk tillbakablick där 1946 års skolkommission i sitt betänkande för första gången myntade begreppet pedagogiskt ledarskap och som i år uppnått en ålder av 70 år.

Blev det då som tänkt med det pedagogiska ledarskapet?
Författaren framhåller att spänningsfältet mellan rektors revir och lärarens revir gjort det pedagogiska ledarskapet långlivat, idealiserat och samtidigt svårt att realisera.
Att det överlevt beror på att det pedagogiska ledarskapet ska vara vägledande och inspirerande samtidigt som kollegiets samtycke respekteras liksom lärarens frihet att utforma undervisningen.
Lars Svedberg är varken den förste eller den siste som skriver om det pedagogiska ledarskapet. Boken väcker mitt intresse på flera plan. Den är välformulerad, det finns ett flyt i texten och trots att den är fullmatad med allehanda begrepp lättläst.
Den historiska tillbakablicken tilltalar mig mycket och man får en förståelse för och insikt om vad de politiska besluten under årens gång leder till. Inte minst varur en tidig definition av pedagogiskt ledarskap härstammar, dels i 1962 års skollag, dels i Skolförordningen 1971.
Här framgår vilka aktiviteter som förväntades av rektor. Att så inte skedde kan man med facit i hand konstatera. De är många fler som gett sig på att definiera pedagogiskt ledarskap. Bo Nestor, Mats Ekholm, Skolinspektionen och Sveriges Skolledarförbund (2013) är några.
Efter den historiska tillbakablicken får vi i andra kapitlet tränga oss in i rollen som pedagogisk ledare. Hur vi skapar och etablerar förtroendefulla professionella relationer och hur vi måste hantera dessa med respekt, utifrån kunskap, syften, förmåga att ställa krav, erbjuda stöd och sätta gränser. Gör vi detta har vi skapat en professionell roll. Slarvar man och exempelvis agerar som en kompis, kurator eller förälder, blir resultatet i långa loppet lidande. För att en skola ska fungera behöver alla förstå och agera utifrån sina roller, vare sig man är skolledare, lärare, elev, skolchef, politiker eller förälder, förklarar Lars Svedberg.
Så sant och tyvärr är det alldeles för många som inte har förmågan att sätta dessa nödvändiga gränser.

När det gäller verksamhetsbesök är det viktigt att alla parter vet syftet, vad som ska fokuseras på, tidpunkt, hur det ska gå till och inte minst få svar på frågan vad händer sedan?
Ska det pedagogiska ledarskapet fungera måste ledningsorganisationen vårdas och att tydligt få medarbetarna att handla i enlighet med uppdraget och ledningens intentioner. Var och en måste se sin del i helheten.
Sker inte detta, uppstår lätt grupper som kan liknas vid sövande forum för passivt motstånd, en scen för talangfulla meningslösheter eller en lynnig arena för självhävdelse. Detta är en form av kostsamt energiläckage som ytterst går ut över eleverna.
Ett helt avsnitt ägnas åt kollegialt lärande där författaren tar avstamp i sambanden mellan undervisning och elevers lärande. Kritiskt granskande förhållningssätt där man synar och lär av varandras erfarenheter och – om utrymmet tillåtit – jag gärna skrivit mer om.
I det tredje kapitlet kommer författaren in på den pedagogiska ledningen ur ett systemiskt perspektiv. Vi får följa uppbyggnaden av hur mål och uppdrag, organisation, processer, data och resultat, analys och verksamhetsutveckling hänger samman och vilka bakomliggande faktorer som skapar förutsättningar för detta.

Allt i boken är inte nyheter utan den vilar på vetenskaplig och erfarenhetsmässig grundad förståelse av pedagogiskt ledarskap och hur det kan praktiseras. Författaren genomlyser begreppets skiftande innebörder och ursprung och erbjuder också en slags metodbok för skolledare som ger en översikt av och en karta över olika tillvägagångssätt, som är användbar i vardagen. Det handlar också om rektors will and skill - det vill säga det som behövs utöver kunskap.
På flera ställen inleds avsnitten med fyndiga och tänkvärda one liners som en slags katalysator till att fortsätta läsningen.
Ska jag välja något av alla de citat vi bjuds på så väljer jag "The whole purpose of education is to turn mirrors into windows" /Sydney J. Harris/

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...