2015-03-19

Fem generella förmågor - som kan styra rektors dialog med lärarna

De fem förmågorna i teori och praktik - Boken om The Big 5
Göran Svanelid
Studentlitteratur

Hur säkrar jag som skolledare att eleverna i min verksamhet erbjuds den strukturerade undervisning som läroplanen säger att skolan ska erbjuda? Detta är en av de viktiga utgångspunkter som Göran Svanelid lyfter fram i sin nya bok.
Författaren utifrån Lgr 11 - och huvudsakligen från kursplanernas långsiktiga mål och kunskapskrav – och menar sig ha funnit fem generella förmågor som är till stor hjälp för att just strukturera undervisningen.
En väl strukturerad undervisning kännetecknas, enligt Svanelid bland annat av tydliga mål, stark återkoppling till elevernas lärande, mycket dialog, utmanande frågor och uppgifter samt begripliga kunskapskrav.
Det mönster han menar sig ha funnit gemensamt för de 260 sidorna är att det finns fem generella förmågor: analysförmåga, den kommunikativa förmågan, begreppsförmåga, procedurförmågan och den metakognitiva förmågan.
De här fem generella förmågorna hjälper, enligt författaren till den här nya boken, både till med att skapa struktur i undervisningen och med att utveckla en ämnesövergripande undervisning.
Svanelid bekänner att han är besatt av att skapa mönster och helheter - och vill visa att "allt hänger ihop".
Därför har han också utformat fem stödstrukturer, som tillsammans med ett språkutvecklande arbetssätt (inspirerat av Vygotskij) blir det han kallar för en "hävstång för elevernas lärande".
Det är här som rektors pedagogiska ledarskap kommer in i bilden!
Svanelids helhetssyn, med de fem förmågorna, kan bli en riktigt bra utgångspunkt för rektor att föra dialog med lärarna om hur man på den egna verksamheten kan utveckla den gemensamma pedagogiska synen på lärandet och på bedömningen av det. Det handlar för rektor också om att kvalitetssäkra en strukturerad undervisning. Svanelid har skapat instrument till hjälp för detta.
Boken är mycket konkret och fylld av praktiska råd. Den är primärt skriven för arbetslag och pedagoger som strävar efter att få ett gemensamt förhållningssätt för sin undervisning och efter att ge eleverna förutsättningar att få en helhet i sitt lärande.
Men samtidigt har den mycket goda förutsättningar att bli ett viktigt redskap för skolledare som vill utveckla sitt pedagogiska ledarskap.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...