Nr 6/16 2016-08-24

Förebygga i stället för att åtgärda

Hellre små steg än stora liv - Inkluderande undervisning och lärande
Fredrik Ahlén
Lärarförlaget

Vilka kunskaper behöver jag som skolledare ha för att kunna underlätta för lärares lärande så att de i sin tur kan understödja eleverna?
Frågan har ställts av Helen Timperley i hennes forskning, och är en viktig utgångspunkt och ett förhållningssätt i den här boken.
Det här är inte en bok om inkludering i traditionell bemärkelse, utan en bok om framgångsrik skolutveckling, om hur man som ledare kan få alla att dra åt samma håll. Boken kan läsas som kinesiska, bakifrån. I det avslutande kapitlet har nämligen Ahlén samlat frågor som lärare, specialpedagoger, förskollärare och skolledare formulerat i samband med att han hållit föreläsningar på olika håll i Sverige.
Uppdraget till åhörarna har varit att formulera en fråga kring hur de ska låta fler elever få lyckas i skolan - en fråga på temat inkludering. I den här boken har författaren sen samlat sina svar.
Svaren på alla frågor har blivit till en lättläst och mycket praktisk bok om hur man kan leda en verksamhet så att fokus läggs på att förebygga i stället för på att åtgärda; om hur man börjar med att definiera vad man vill se i ett klassrum för att fler ska kunna lyckas i stället för att åtgärda för elever som man inte tycker passar in; om hur man generaliserar individuella upplägg till gruppnivå.

Fredrik Ahléns bok är alltså inte en bok om specialpedagogik med råd om hur man arbetar med "vissa" elever med inlärningssvårigheter. Den handlar inte om elever med svårigheter utan om elever i svårigheter. För att skapa en sådan lärmiljö krävs ett synsätt där fokus ligger på att helheten ska anpassas till de små delarna.
För skolledaren är detta i allra hösta grad en bok som - med sin goda struktur, sina frågor och sina övningar - kan vara ett aktivt instrument för en skolutveckling som ger fler elever möjligheter att lyckas.
Författaren försöker inte förenkla utan konstaterar att framgångsrika skolor, som kan lyckas nå ett sådant mål, har medarbetare som vill dra åt samma håll och satsar på att delta i det gemensamma arbetet; medarbetare som trivs med och/eller accepterar att befinna sig i en medveten rörelse, i en utpekad riktning.
Det här är en bok som betonar att kvalitet i skolan handlar om goda vanor och att värna om gemensamma samspelsregler. Trygghet handlar om ramar och förutsägbarhet. Inga konstigheter?!
Nej, men eleverna måste se och uppleva att alla lärare i skolan delar idéer om mål och mening med det som händer i skolan; och om det som inte får hända. De måste också känna tillit till de metoder för lärande som lärarna använder sig av.
Eleverna måste också bli medvetna om att lärarna ställer höga förväntningar på dem. Stödjande förväntningar. Och det gäller alla elever.

De måste förstå, betonar Ahlén, att utveckling inte handlar om talang, "utan om att utsätta sig för utmaningar strax bortom sin nuvarande nivå" och att bli "smartare av ansträngning". Koncentrationssvårigheter, adhd, dyslexi eller bristande uthållighet är inte förklaringar till att målen inte nås utan skäl till att lärarna gemensamt arbetar för att byta metoder och sätt att undervisa.
Till avslutning då, kan verkligen alla nå målen?
Svaret på frågan är positivt, men innebär inte att alla kommer att kunna nå lika långt. Ahlén betonar vikten av att i skolan skapa en kultur som utgår ifrån idén att alla som deltar blir smartare; att vara överens om att alla elever är utvecklingsbara och dynamiska. Det handlar om att alla lärare arbetar utifrån och förmedlar att lärande är ett resultat av ansträngning och inte begåvning.
En angelägen bok som har fokus på vad en skolledare kan göra här och nu för att förbättra resultaten - och framtiden - för alla elever!

Fler nyheter

Akademisk essä - i stället för uppsats?

2020-04-01

Akademisk essä: introduktion och skrivhandledning Lars Wallsten, Åsa Morberg Studentlitteratur En...

Viktig omställning till framtiden

2020-04-01

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola Jan Hylén Studentlitteratur Skolan är ett av samhälle...

En ständigt pågående process...

2020-04-01

Skolutveckling och jämställdhet Mia Heikkilä Natur&Kultur "Jämställdhet är inte ett projekt". Så...