2015-09-21

Här är bästa konflikthanteringen

Konflikthantering i arbetslivet – förstå, hantera, förebygg
Thomas Jordan
Gleerups

Konflikthantering är väl ingenting man direkt jublar åt eller hoppar jämfota över när det uppstår på ens arbetsplats. Men boken Konflikthantering i arbetslivet av Thomas Jordan gör det.
Här finns en hel verktygslåda för att förstå konflikter, kunna sortera i dem och se vilka möjligheter som finns att hantera dem konstruktivt. Boken behandlar vetenskapliga teorier bakom konfliktkunskap, ger praktiska anvisningar för problemlösande kommunikation, strategier och redskap för konflikthantering samt strategier för att bygga en robust samarbetskultur.
Alla som upplevt en konflikt vet att det gör skillnad hur den hanteras. En illa genomförd konflikthantering leder lätt till frustration, försämrad kvalitet och lägre effektivitet. Klimatet påverkas negativt och i värsta fall kan det utlösa hälsoproblem.
Konflikter som hanteras på ett bra sätt behöver inte ens vara ett problem. Med en konstruktiv hantering kan det till och med vara till gagn för arbetsplatsen.
En konflikt kan uppstå för att det finns personer som vill förändring och som kan leda till att verksamheten och organisationen utvecklas. Många gånger handlar det om att rollfördelningen behöver tydliggöras och att den ömsesidiga respekten och tilliten till varandra ökar.

De inledande kapitlen i boken handlar om teoretiska modeller kring konfliktkunskap. En sådan illustreras av en triangel med de tre hörnen A-B-C, Attityd, Beteende och Motsättning (Contradiction).
De fem vanligaste motsättningarna som utgör grogrund för en konflikt är fördelnings-, positions-, struktur-, beteende- och övertygelsekonflikter. De beskrivs ingående i boken.
Med utgångspunkt från dessa tittar man på hur konfliktparterna agerar (beteende) för att driva sina intressen i konflikten. Verbal och icke-verbal (minspel, tonfall, kroppsspråk) kommunikation är kända mönster. A-hörnet slutligen delas in i tre delar; vad parterna tänker, känner och vill.
Från att ha beskrivit en konflikt från en betraktares perspektiv går författaren över till att visa på konflikthanteringens utmaningar och att gå igenom tekniker för att lösa de motsättningar som uppstått för den som är direkt inblandad som part eller arbetsledare.
Mycket i en konflikt handlar om hur olika personer upplever händelser och vilka känslor och stämningar som uppstår. Så här skriver Thomas Jordan:
"Människor för vilka känslor och stämningar är subjekt blir lätt hjälplösa fångar i negativa känslolägen, som bitterhet, låg självkänsla, hat, depression, bristkänslor eller resignation. Eftersom det inte finns ett själv som kan ta känslorna som objekt för reflektion, utvärdera dem och bestämma sig för att göra något för att förändra dem så saknar personen ett viktigt instrument för att ta sig ur de negativa känslorna."

Det limbiska systemet i hjärnan arbetar mycket snabbare än hjärnbarken hinner göra sin kognitiva utvärdering. Vi känner alltså om vi tycker om eller tycker illa om en person innan vi har tänkt efter och utvärderat olika informationer om personen.
Brist på självinsikt i tyckandet kan få drastiska konsekvenser då personer som bedömts "dåliga" också förtjänar att bli behandlade därefter. Resultatet kan bli utfrysning, förtal, trakasserier och skoningslösa konfrontationer. Oprofessionellt beteende är oftast ett resultat av svag självinsikt.
Det är lätt att tankarna irrar iväg och man erinras av egenupplevda incidenter under läsningen, vilket ovanstående rader är ett par exempel på.

Ett helt kapitel, drygt 30 sidor, ägnar författaren åt att ge ovärderliga råd i konsten att föra konstruktiva samtal i konflikter. Här ges också många bra beskrivningar på vad som kan hända och vilka reaktioner man kan få om man inte hanterar situationen övertänkt och strategiskt.
Det är väldigt lätt att det kan gå fel och det är en balansgång att kunna föra det svåra samtalet utan att kränka.
De två sista kapitlen tilltalar mig. Där finns ett flertal modeller framtagna innehållande checklistor över konflikthantering med betoning på de besvärliga samtalen och lösningsinriktad medling vid samarbetssvårigheter mellan medarbetare.
I checklistorna finns också svar på frågan varför man ska agera på ett visst sätt och vad som riskerar att hända och vilka konsekvenserna blir om man handlar annorlunda.

Som avslutning listar författaren åtta egenskaper i en problemlösande samarbetskultur – problemlösning, respekt, lärande, tillmötesgående, mötas som personer, fråga först, tolerans och förändringsvilja – och förklarar varför var och en av dessa gör skillnad.
Söker man på ordet konflikthantering på nätet, kommer det upp tusentals förslag på kurser, föreläsningar och litteratur.
Själv upplevde jag den här boken överlägsen de alternativen.

Fler nyheter

Utsatta elever - som inte får stöd

2020-10-19

Lyssna, reagera och agera Ann-Marie Markström och Ann-Charlotte Münger Studentlitteratur En del...

Annorlunda om förändringsarbete

2020-10-19

Förändringsledning i praktiken – mod att leda skola Henrik Ljungqvist och Renas Khezri Liber En d...

Gamla sanningar blandas med nya - nyttigt för både gamla och nya skolledare

2020-10-19

Rektor i fokus Ulf Blossing (red) Studentlitteratur Det här är en reviderad och grundligt omarbet...