2014-11-05

Lärorik läsning om att vara en uppkopplad lärare

Lärare i den uppkopplade skolan,
Annika Lantz-Andersson (red), Roger Säljö (red)
Gleerups

"Det är inte ovanligt att spelbaserad undervisning ingår i framgångssagor framförda i det speciella tonläge som bara medelålders personer vilka vill låta ungdomliga kan åstadkomma. Det här kapitlet är inte en sådan historia."
Så inleds ett kapitel, och det kan känneteckna hela boken och de olika ingående studierna som presenteras.
Vill du läsa en skönmålning av datorn i undervisningen får du leta annorstädes. Eller så börjar du här, för boken är en bred och vältäckande genomgång av läget just nu för datorn och IKT i lärarens och elevens verklighet.
Lärarens vardag har förändrats sedan datorns inträde i skolans värld. Det känns föga troligt att IKT:s roll kommer att minska, tvärtom.
Boken presenterar ett antal studier gjorda kring digitala medier och lärande. Vad är det som gör att IKT och datorn förändrar lärandet till det bättre? Det sker ju inte av sig självt och automatiskt bara för att eleverna och lärarna har tillgång till datorer.

Boken tar upp allt ifrån hur lärarens roll omvandlas och virtuella laborationer till hur datorn ibland används till annat än det som var tänkt.
Det är ju inte negativt i sig, den är ju bara ett verktyg och varför ska man begränsa användningsområdena?
Ett kapitel tar upp hur spel kan påverka lärandet positivt, men också hur spelande kan leda till grundare kunskaper. En del elever lär sig inte annat av spelen än att just spela spel.
Man resonerar kring lärarens roll i att skapa sammanhang för att spelandet ska vara lärorikt. Flera exempel ges också på "vanliga" spel som kan användas i undervisningen. Det är inte spelen i sig som är nyckeln, utan hur läraren använder dem.
Som så många andra debatter polariseras diskussionen om datorn i skolan till att vara antingen dess frälsare eller dess fall.

I ett kapitel granskas granskarna. De som hyllar datorn som frälsaren skärskådas, men kritikerna får utstå samma inspektion. En kortfattad slutsats är att det ofta saknas vetenskaplig grund för de olika lägrens ståndpunkter, det handlar väldigt mycket om tyckande. Motståndarna till IKT har ofta lika lite på fötterna som förespråkarna.
En del föreläsare tycker att datorn är ett störande element, men det har alltid varit så att vid introduktionen av nya företeelser utmanas de gamla arbets- och förhållningssätten.
Vad sägs om följande påstående: "Böcker kommer snart att vara föråldrade. Inom tio år kommer vårt skolsystem att vara fullständigt förändrat".
Det skulle kunna handla om datorn, men det var Thomas Edison som skrev så 1913, och han menade att den rörliga filmen skulle revolutionera skolan och lärandet. Samma sak har sagts om radio och teve, och på senare årtionden om datorn.

Boken är lärorik läsning och den ger som sagt många olika perspektiv på att vara en uppkopplad lärare. Man utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket är, menar jag, nödvändigt.
Förutom att det naturligtvis är välkommet att man studerar fenomenet IKT och datorn i skolan gillar jag redaktörernas och flera av författarnas återkommande mantra: Läraren är den viktigaste personen kring eleven, viktigare nu än någonsin. Läraren måste sätta information i ett sammanhang, ha en aktiv interaktion med eleverna och vara en "kompetent partner" i lärandet. Kunskap och information måste värderas, man måste ta ställning till det man hittar på nätet.

Kanske blir IKT-revolutionen det som lyfter lärarnas profession nu när de inte längre är de som ensamma sitter inne med faktakunskaperna.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...