2015-03-19

Nyttig lektion i jämställdhet

Ylva Odenbring
Barns könade vardag
Liber

I samhället av idag är jämställdheten återigen trend. Samma sak råder i skolan av idag. Jämställdhetens begrepp lyfts upp och ska vara en mainstream genom verksamheterna. Det är inte ett särskilt nytänkande. Det är däremot ett kraftfullt omtag.
Vi har varit med om det förut, men det behövs repetition. Jämställdheten är en sådan fråga som alltid behöver återkomma och lyftas fram och upp. Varför är det så? Om vi nu inriktar oss på skolans värld, är skollagen vårt främsta dokument. I denna fastslås, att värdegrunderna är de fundament, som demokratin vilar på. Människors lika värde.

Barnen och ungdomarna ska rätteligen fortsätta fostras in i detta tänkande. Man vill ju förutsätta, att de redan i sina tidigare år fått åtnjuta viss kännedom om värdegrunder typ jämställdhet, om än i mer praktisk än teoretisk version.
Forskning, projekt, ökad medvetenhet bidrar till en utveckling. Emellertid finns det fortfarande behov av att tydliggöra jämställdheten i nya tillspetsningar och, låt oss säga, projekt. Vi har ett antal diskrimineringsgrunder, närmare bestämt åtta.

Bland dessa är just jämställdheten svårast att komma åt. Det handlar så mycket om människors förhållningssätt och attityder, många gånger på ett subtilt sätt. Det är det här som är vardagen människor emellan. Statistik finns att tillgå till exempel gällande jämförelser av löner.
Den viktigaste ingången är förstås, vad barnen får med sig i skolans tidiga år. Det är de här barnen, som så småningom ska skapa den framtida statistiken.
Därför är Ylva Odenbrings bok Barns könade vardag ett viktigt dokument. Bokens underrubrik är Om (o)jämställdhet i förskola, förskola och skola. Den är på 130 sidor och studerar barn i åldern fem-sju år. Författaren är fil dr och universitetslektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.
Redan i inledningens belysande citat om föreställningar om flickor och pojkar kan läsaren fånga in vad denna bok kommer att ha sin riktning i. Det demokratiska uppdraget i utbildningssystemet tas upp liksom könsforskning i praktiken.

Boken tar avstamp i en teoretisk förståelse, som grundar sig i att det finns många olika sätt att vara flicka och pojke på. Kön är pågående sociala processer, som varierar över tid och beroende på social och kulturell kontext.
Fortsättningsvis redovisas och analyseras empiriska forskningsresultat. Författaren granskar och belyser strukturer, som rör kön. Bland annat diskuteras hur kön konstrueras i relation till ordning och reda samt hur flickor får agera stötdämpare för stökiga pojkar.
Odenbring beskriver, hur hennes studenter är engagerade i sociala rättvisefrågor och att det finns en önskan och ett behov av att lära sig mer. Man vill öka den egna medvetenheten kring arbetet med likvärdig utbildning.

Detta syns mig också vara den starka drivkraften för författaren själv i hennes forskning. Det ständigt aktuella ämnet om vikten av att skapa en likvärdig utbildning för flickor och pojkar i såväl de frivilliga som obligatoriska skolformerna.
Det pekas på, att förutsättningen för lyckat jämställdhetsarbete handlar om långsiktighet och att man arbetar metodiskt och systematiskt med detta i den dagliga praktiken.
Det handlar verkligen om att få syn på rådande könsstrukturer. Och det kan liknas vid ett ständigt pågående utvecklingsarbete i verksamheten. Dock inte som ett delprojekt utan som en integrerad del.

Vi finner också i boken förslag på hur man praktiskt kan arbeta med värdegrundsfrågor och jämställdhetsfrågor utifrån vad som är fastställt i läroplanerna.
Dessutom ges en utbildningshistorisk bakgrund på förskola och skola samt presenteras teorier inom könsforskning. Finns också ett kapitel med exempel på användbara läromedel, länkar till websidor och skönlitteratur.
Hur mycket som jämställdhet än behandlas i böcker och övrig media, så är det ett tema som alltid ligger på bordet.
Behovet av mer kunskap och forskning är mycket stort, men ännu större är omsättningen i praktisk handling.

Fler nyheter

Handbok i aktionsforskning

2019-11-20

Skolförbättring med vetenskaplig grund Anette Forssten Seiser Studentlitteratur Det är lika bra a...

Delade meningar om delat ledarskap

2019-11-20

Delat ledarskap i förskola och skola Lena Wilhelmsson, Marianne Döös (red) Studentlitteratur Vad...

Låt utvecklingen ta sin tid

2019-11-20

Rektorers utvecklingsarbete Jaana Nehez Studentlitteratur Det hör inte till vanligheterna att man...