2015-01-22

Ojämn bok om skolledares ansvar

Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy
Elisabet Nihlfors och Olof Johansson (red)
Gleerups

Inför vem är rektorn ansvarig och för vad? Det är en av flera viktiga frågor man ställer i boken.
I dag gör bristande analyser av förutsättningar på olika enheter att den politiska nämnden inte fattar beslut kring stöd och inte heller diskuterar förväntningar med de ansvariga på skola och förskola. Det saknas inte kompetens hos de kommunala huvudmännen, som det ibland framförs i debatten. Däremot kommer man fram till att samtal måste föras mellan den lokala politiska nivån och skolledarna.
Detta är en antologi och finns det ganska stora skillnader mellan de olika kapitlen. De baseras på en studie som genomfördes 2013, där samtliga rektorer och förskolechefer, oavsett huvudman, fick möjlighet att besvara en enkät.
Några kapitel kommenterar i stort sett bara tabeller med siffror. Kommentaren "det här är ett område det vore intressant att studera vidare" är ganska vanlig. Man landar i ett "jaha". Det blir så att säga mer "The Long and Winding Road" än "Help".

Ärlestig, Leo och Höög med flera, vågar däremot ta ut svängarna och dra slutsatser och ställa kritiska frågor utifrån annan forskning de och andra gjort. De har kunskaper och erfarenheter som gör att deras texter blir intressantare, helt enkelt.
Helene Ärlestig, som alltid insiktsfull och välformulerad, skriver om det systematiska kvalitetsarbetet. Tar kvalitetsarbetet tid från undervisningen i stället för att göra den bättre?, frågar hon sig.
Kvalitetsarbetet har olika syften. På skolan ska det utveckla undervisningen, på huvudmannanivå ska det vara en grund för analys och resursfördelning (vilket alltså sällan görs). På statlig nivå har man en tillsynsfunktion och gör nationella och internationella jämförelser.

Risken är att huvudmanna- och nationell nivå blir styrande, och det formativa arbetet på enheterna blir lidande. Det finns starka indikationer på att dagens kvalitetsredovisningar inte självklart bidrar till skolans kvalitetsarbete.
Jonas Höög bekräftar det i sitt kapitel; kommunens tillsyn ges knappast godkänt. Han konstaterar att kommuner som inte når förväntade resultat präglas av ett ömsesidigt lägre förtroende mellan rektor och huvudman.
Ulf Leo skriver om hur man leder för att skapa lärande. Som grund för analysen utgår han från vilka normer som styr arbetet i skolan. Utgår man från lärares eller elevers behov när man till exempel resursfördelar och lägger schema?
Störst framgång får man om man som skolledare arbetar både med struktur och kultur/normer samtidigt. Han resonerar också kring vilka de professionella normerna är och hur viktigt för professionen det är att det faktiskt är professionen själv som tolkar lagar och styrdokument. För skolledare handlar det om att stärka och sprida rätt normer på enheten.
Sara Karlsson skriver ett mycket intressant kapitel om genus. I enkätsvaren visar kvinnor oftare ett tydligare ställningstagande än män. Kvinnor upplever en större självständighet än män i sin roll som skolledare samtidigt som de upplever högre krav från stat och huvudman.

Skillnaderna finns oavsett skolform, även om det på gymnasiet och i förskolan är större skillnad mellan kvinnors och mäns tydliga ställningstaganden än inom grundskolan. Det är för lite plats att här lyfta alla problematiseringar hon gör, men det är läsvärt.
Sammanfattningsvis en något ojämn bok, men höjdpunkterna är väl värda att läsa och grunna över.
Vissa delar skulle vara intressanta för nämnd och skolledare att läsa som en gemensam bas för samtal kring hur det fungerar i den egna verksamheten.

Fler nyheter

Akademisk essä - i stället för uppsats?

2020-04-01

Akademisk essä: introduktion och skrivhandledning Lars Wallsten, Åsa Morberg Studentlitteratur En...

Viktig omställning till framtiden

2020-04-01

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola Jan Hylén Studentlitteratur Skolan är ett av samhälle...

En ständigt pågående process...

2020-04-01

Skolutveckling och jämställdhet Mia Heikkilä Natur&Kultur "Jämställdhet är inte ett projekt". Så...