2015-03-19

Psykologisk kunskap som behövs

Sociala relationer och psykologisk kunskap i skolan
Carsten Bendixen (red), Henrik Fischer (red)
Gleerups

Vilken titel på boken, tänker jag när jag greppar denna antologi.
Det danska originalet heter kort och koncist Psykologi i skolen – hvad virker? Tyvärr har inte titeln direktöversatts till svenska, men det känns välbehövligt att lämna "Pisa-paniken" en stund och läsa om konkreta råd för pedagogiska möten och samspel i skolans vardag. Jag uppskattar antologiformen där det finns många olika resonemang att ta del av.

Sociala relationers betydelse är avgörande i skolan och psykologisk kunskap behövs i alla "människoyrken" där vi som arbetar i skolan ingår, även om vi oftast saknar formell psykologisk kompetens som lärare och skolledare.
Vi behöver psykologisk kunskap för att förstå våra elever och personal, fatta beslut och agera genomtänkt.
De konkreta frågeställningarna som diskuteras i kapitlen, utgår från vanliga situationer i varje klassrum, med en didaktik och praktisk redovisning av hur vi i skolan bör förhålla oss.
I Sverige brukar begreppet relationskompetens främst förknippas med den danska psykologen Jesper Juul, men de som ställt samman denna antologi är lärarutbildarna fil dr Carsten Bendixen och leg psykolog Henrik Fischer.

Boken innehåller elva kapitel av lika många författare. Varje kapitel har ett tema, till exempel När varningsklockan bör ringa, När resurserna är ojämnt fördelade eller Hur undviker läraren att kasta in handduken. Här finns nya synsätt och handfasta råd för läraren både vid möte av enskilda elever och för att bättre förstå skeenden i klassrummet.
Kunskapen kan användas konkret i skolans vardag för att främja och utveckla ett positivt bemötande i skolan.
Teori och forskningsanknuten praxis analyseras utifrån konkret återgivna samtal mellan lärare - elev och det finns enkla klargörande frågor och förhållningssätt även för oss skolledare att ta till oss. Vi möter både elever i olika situationer och lärare som behöver stöd i sin vardag.

Skolan kommer att få ännu fler inkluderande uppgifter med pedagogiska och beteendemässiga utmaningar, där det läraren har med sig blir avgörande för kvaliteten på elevernas utveckling och lärande.
Lärare undervisar men de ska ha både relationskompetens, kunskapskompetens och handlingskompetens i sin didaktiska kompetens. De som arbetar i skolan har sina utmaningar och författarna är väl medvetna om dem. Varje kapitel avslutas med arbetsuppgifter, exempelvis Hur visar du bekräftelse? och Hur upplever eleverna din bekräftelse?
Dessa är utmärkta frågor för till exempel kollegiala samtal och möten i arbetslag.
Förhållningssätten bygger på systemteoretiska modeller för förståelse och ändring av beteende. Lärarens förväntningar på eleven har avgörande betydelse för hur eleven uppfattar sig själv och hur andra uppfattar eleven.
Olika perspektiv för förståelse belyses, som I vilka situationer eller vad utlöser...och Vad kan eleven tänkas försöka lösa med att...
Läraren kan skapa en förändring i gruppen genom att vara en del av den och förändra delar av sitt sätt med lyhörd styrning, där dialogen främjas med elever, och även med föräldrar.
Att utveckla sig själv som lärare är en livslång process där självobservation i form av dagbok och kollegial feedback lyfts fram. En tanke som slår mig är att det kanske är så att de danska lärarna har en större trygghet i att använda sig av psykologiska kunskaper i samtal med sina elever. Kanske bygger detta på den bredare synen på lärares kompetens med samlingsbegreppet pedagog som används i Danmark.
Denna bok bör man bli lite klokare av.
Hur undviker vi att dra förhastade, "tunna" slutsatser om vem den andra är och hur handskas vi med meningsskiljaktigheter, så att olika synvinklar bidrar till att visa vad vi har missat. Det är värdefull kunskap för oss alla och den kunskapen bör vi använda varje dag.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...