Nr 7/16 2016-09-21

Steg mot en mer likvärdig skola

Social klass i skolan. Det kompensatoriska uppdraget
Anna Jobér
Natur&Kultur

På bokomslaget kämpar en tuschtecknad flicka i motvind och ruskväder i akvarellnatur medan löven yr och paraplyet vänds ut och in. Så kämpig kan skolgången uppfattas av alltför många barn.
Målet likvärdig skola är något som idag lyfts allt oftare i samtalen om skolan.
Från att skolan har varit en institution som gett elever från socioekonomiskt missgynnade hem möjlighet till klassresa i det svenska samhället, har likvärdigheten - ett centralt värdemål för skolan – minskat i takt med att segregationen och stigmatiseringen i fråga om bakgrund ökat. Skillnaden ökar till förmån för skolor med behöriga lärare och höga meritvärden.
Så ser det nya klassamhället ut som samhällsproblem, men hur kan vi i skolan kompensera och motverka detta i stället för att befästa skillnaderna? Hur kan vi lärare och rektorer förstå och hantera sociala skillnader i klassrummen och göra medvetna val så att vi stöttar alla elever och åstadkommer förändring?
Vi måste fokusera på annat än bristande resurser och elevernas oförmåga, menar Anna Jobér som är fil dr i pedagogik och har disputerat kring frågor om social klass i undervisningen.

Bokens undertitel Det kompensatoriska uppdraget pekar ut vad vi var och en, och alla tillsammans, måste arbeta för. Författaren skriver rättframt med hänvisning till forskning på området.
Boken består av fyra delar varav i den första beskrivs fattigdomen i dag, när en kvarts miljon barn lever i ekonomiskt utsatta hushåll där det inte alltid finns möjlighet att äta sig mätt eller ha behövliga kläder. Elever med utländsk bakgrund är överrepresenterade i denna grupp.
Forskningen fastslår att utbildning ger skydd mot låg livskvalitet och för dessa barn är skolan extra viktig. I del två redogör författaren i en historisk återblick för varför skolan är ojämlik. Hon tar som exempel det fria skolvalet, som bidrar till segregationen då resursstarka föräldrar söker sig till skolor med högre meritvärde.
Bokens tredje del ägnas åt det kompenserande klassrummet. I denna del beskrivs hands-on, hur vi kan göra och vilka förhållningssätt som är vägen framåt, till exempel när läraren ska organisera ett grupparbete.
Vikten av att använda kraften av positiv kamrateffekt och mötas med höga förväntningar ställs mot att elevernas bakgrund lätt styr lärarens förväntningar.
Genom sin utbildning och professionalitet har lärare möjligheter och kunskaper att skapa och vara del i en stödjande struktur, en tydlig undervisning och en miljö med höga förväntningar. Läxor, kommunikation mellan hem och skola samt bedömning diskuteras också. Sambandet mellan diagnoser och elevens sociala klass och stödet hemifrån diskuteras utifrån forskning om kulturella och ekonomiska resurser.
På väg mot en bättre skola, ett sammanfattande resonemang, utgör den sista delen och som vi kan förstå finns det inget quick fix för ökad likvärdighet.
Våra förväntningar och vårt arbete för en ökad likvärdighet måste med tiden leda till en mera likvärdig skola. Denna bok är angelägen - läs den.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...