Nr 9/16 2016-11-09

Tunn bok - som inte alls är tunn

Oscar Öquist
Konsten att hålla i rodret. Om rektorers och andra ledares roll och arbete
Carlsson Bokförlag

Till det yttre en ganska oansenlig bok, mer som ett häfte på 123 sidor. Så visar det sig, att detta är en av de starkaste ledarskapsböcker jag träffat på. Helt fri från systemteorier. Med ett sympatiskt tonfall i det som författaren själv benämner "det bildande samtalet".
I ledaruppdraget krävs god människokännedom, som i praktisk handling gör skillnad. Boken syftar till att i den andan lämna ett bidrag.

Upplägget består av sex ganska korta avsnitt, typ essäer. Dessa berör var för sig teman, som har stor betydelse för att leda en skola framgångsrikt. Det handlar om lärande av hög kvalitet och en miljö, som medverkar till att elever, lärare och övrig personal växer och utvecklas.
Urvalet av teman är dels nytt för läsaren, dels välbekant: Uppmärksamhet. Kontext. Tid. Formgivning. Problemlösning. Beslut.
Kända kvaliteter likväl som delvis förbisedda. Ni som läser det här tar givetvis till er det på ert sätt.

Inledningsvis är det fokus på "Uppmärksamhet", ett begrepp som är helt frånvarande i forskningen. Flexibilitet och empati förekommer men inte uppmärksamhet.
I den betydelse som författaren beskriver är uppmärksamhet en förmåga att se vid sidan om tingen. Nära förbundet med förknippningar, att se kopplingar och lägga ihop två och två, att urskilja och identifiera mönster och i detta se avvikelser i den invanda lunken.
Det framhålls, att "leadership by walking around" kan ge viktiga signaler, men att det bör ske över längre tid för att synliggöra det som inte stämmer och som behöver arbetas med.

Räkna för all del inte in akutinsatserna, som vill dyka upp utmed korridorerna. Här handlar det tvärtom att lyfta blicken från det pågående intensiva skeendet till helheter. Att steg för steg, envist, läsa mellan raderna.
Kontext är sammanhang, sammanhanget som ger mening åt enskilda fenomen. Frånvaron av kontext tömmer budskap på mening, kan till och med skapa förvirring. Rum och ljud är vitala beståndsdelar i en kontext.
Om vi går vidare in i resonemanget och ser relationen direkt till individen, så har sammanhanget stor betydelse för identitet och självkänsla. Kontexten är en karta, där individen har en plats, ett "hemma" varifrån det går att orientera vidare. Utan kontext upphör människan att finnas till i någon mening. Att vara medveten om kontextens betydelse handlar mycket om att skapa atmosfärer i de olika rummen. En rektor beträder förvisso många rum dagligen, slitsamt men också en möjlighet att åstadkomma helhet och riktning åt verksamheten.

Uthållighet och tålamod är knappast hårdvaluta i dagens samhälle. Och ändå – det finns så många uttryck, som knyter an till tid som uppbyggnad.
Låt oss se på uttrycket "under tiden". Medan saker och ting pågår löpande, sker mycket annat under tiden. Vanligtvis lämnas det obeaktat, men ofta har det med uppbyggnad att göra. Tiden tickar på, vad vi än tar oss till. Troligen handlar det om att hitta rätt rytm, vilket framhålls som det mest arbetsbesparande sättet att klara av krävande uppgifter.
Att dela upp arbetet i hanterliga bitar, att inte dras in i för tidiga ställningstaganden. Det mänskliga samtalet är förmodligen, enligt författaren, den aktivitet som bäst tillvaratar tiden som uppbyggnad.

Form är det som ger innehållet klangfärg och djup, på sitt sätt nära förbundet med kontext. Ett gott ledarskap bygger ytterst på väl utförd formgivning. I den finns historiken, traditionerna, visionen. Allt detta berättar om verksamhetens kultur, anda, atmosfär.
I skolans värld gäller formgivning hela vägen, från helheten till varje enskild lektion. Att hålla fast vid ett antal konstanter ger arbetsro, vilket inte får hindra vissa justeringar av manus.

Framgångsrik problemlösning förutsätter en experimentell, utforskande hållning. Det skulle innebära förenkla och lösgöra, att möta den variation, som är relevant för problemets lösning. Detta är en pragmatisk hållning, som utgår från kringkunskaper och att helhet och kontext får framträda. I det att vi betraktar problem som bärare av meddelanden, gäller det att läsa dessa på ett klokt sätt för att finna lösningar.
En aspekt på begreppet problem kan vi benämna "språkproblem". Här citeras filosofen Wittgenstein: "Språket är min bur, språket är min världs gränser."
En viktig uppgift för ledaren är att skapa ett gemensamt språkligt rum.

Det intressanta är att se hur komponenterna i den här framställningen hänger ihop för att lägga grund till ett beslut. När behövs verkligen ett beslut?
Vi kommer in på kontextförståelse, tidsaspekt och vidare. Bilföretaget Toyota menar att "fatta beslut långsamt och i samförstånd, genomför dem snabbt".
Det är alltför vanligt, att processen före beslutsfattandet gått för snabbt och utan rejäl förankring.
Vi har ett tyskt talesätt, som säger "att uppskjuta är inte att upphäva"( aufgeschoben ist nicht aufgehoben). Alltså kan det vara bra med uppehåll och pauser i en beslutsprocess.

Fler nyheter

Akademisk essä - i stället för uppsats?

2020-04-01

Akademisk essä: introduktion och skrivhandledning Lars Wallsten, Åsa Morberg Studentlitteratur En...

Viktig omställning till framtiden

2020-04-01

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola Jan Hylén Studentlitteratur Skolan är ett av samhälle...

En ständigt pågående process...

2020-04-01

Skolutveckling och jämställdhet Mia Heikkilä Natur&Kultur "Jämställdhet är inte ett projekt". Så...