Nr 6/17 2017-08-22

Allt om kollegialt lärande

Formativ undervisning
Utveckla klassrumspraktiker med lärande i fokus
Åsa Hirsch
Natur&Kultur

Åsa Hirsch arbetar som lektor i pedagogik vid Jönköping och Göteborgs universitet. Hon har en gedigen erfarenhet som lärare i grundskolan och är nu verksam som skolforskare kring teman som lärares undervisning, bedömning och skolutveckling. Åsa Hirsch är också ofta anlitad som föreläsare.

I denna bok, Formativ undervisning, presenterar hon sina tankar kring skolutveckling där ett systematiskt arbetssätt som fokuseras kring kollegialt lärande och formativ bedömning utvecklar skolans huvuduppdrag.

Ett medvetet kollegialt arbetssätt där lärare analyserar sin undervisning används för att göra undervisningen formativ - med fokus på vad eleverna kan när de lär sig något och hur lärare och skolledare ser och vet det.

Formativ bedömning av elevers lärande är välkänt för många av oss sedan tidigare och på många skolor arbetar lärare och skolledning med Bedömning för lärande, BFL.

Många av oss arbetar på våra skolor med BFL:s nyckelstrategier med fokus på elevers lärande. Åsa Hirsch fokusområde är hur lärare kan utveckla och kritiskt granska sin undervisning i ett kollegialt lärande för att skapa en formativ framåtsyftande undervisning.

Författaren resonerar kring skolans vardagspraktik med fokus på undervisning. Hon belyser hur skolledare och lärare tillsammans kan utveckla skolan genom att arbeta systematiskt kring frågor som förbättrar lärarnas undervisning och därmed elevernas lärande. Lärarnas kollegiala arbetssätt i detta innebär, enligt Åsa Hirsch, att de kritiskt granskar och tillsammans analyserar sin praktik. Värdegrund och beprövad erfarenhet är viktiga delar i det kritiska analysarbetet. Syftet är att utvecklas genom att den egna verksamheten omprövas och förbättras.

Lärares kontinuerliga analys av den egna praktiken är något som lärare enligt styrdokumenten måste göra. Enligt skolforskningen är ett utforskande förhållningssätt att föredra för allt lärande.

Med en kollegial kritisk analys av undervisningen kommer såväl beprövad erfarenhet - prövad och dokumenterad av många - som analysen in i form av kritisk granskning. Målet är enligt författaren att fokusera i första hand på läraren och undervisningen, inte på elevens lärande, som strategier för formativ bedömning gör.

Förhållningssättet till uppdraget, ett kollegialt samarbete och relationerna till eleverna är viktigast för att det systematiska kvalitetsarbetet ska bidra till att utveckla verksamheten på ett medvetet sätt.

Det är viktigt att vi tar hänsyn till elevernas åsikter, och lär av dem.

Metoder som kan användas är till exempel learning study som lyfter fram relationen mellan undervisningsinnehållet och elevers lärande. Lesson study som utgår från hur lektionen är uppbyggd och vilket resultat i lärande det ger.

Åsa Hirsch ger en modell för analys av elevintervjuer som jag kommer att ta med mig.

Det innebär att analysera det som de intervjuade eleverna vid till exempel fokusgruppsintervju säger, och dra slutsatser för verksamhetsutveckling utifrån deras synpunkter.

Kort sagt, detta är stora boken om kollegialt lärande och systematik skolutveckling kring det pedagogiska uppdraget.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...