Nr 5/20 2020-10-19

Annorlunda om förändringsarbete

Förändringsledning i praktiken – mod att leda skola
Henrik Ljungqvist och Renas Khezri
Liber

En del ledarskapsböcker bygger på koncept och modeller till färdiga lösningar, som inte är helt enkla att överföra till en annan skola. Det kan också gälla denna bok, men den skiljer sig och har ett helt annorlunda upplägg.
Författarna berättar om vilka förändringar som varit framgångsrika, men delar generöst med sig av exempel där de fått ta ett steg tillbaka. Skynda långsamt blev ett nyckelord som de ofta fick användning av. De fick sakta ned, stanna upp och ibland ta ut ny färdriktning, fast fortfarande med samma mål som de stakat ut från början.
I allt förändringsarbete finns det kritiska röster, såväl inom den egna organisationen som i samhället utanför, föräldrar, politiker, media för att nämna några.
Dessa fick dock inte stoppa författarnas ambition, som de uttrycker så här: "Vi menar inte att man inte ska lyssna till kritik, men den kan inte få stå i vägen för nödvändiga förändringar."
Via rektor och biträdande rektor på Ronnaskolan i Södertälje får vi följa deras framgångsrika resa. Båda författarna har erfarenheter utanför skolans värld, vilket hjälpt dem att se skolledarens komplexa uppdrag ur andra perspektiv.
Boken är pedagogiskt väl upplagd och därför var det både intressant och spännande att följa hur de tog ut färdriktningen och hur de navigerade runt hinder på vägen.
Man kan peka på flera framgångsfaktorer. De förberedde sig noga och såg till att vara mer pålästa än sina kritiker. Alla beslut var väl grundade i skollag och läroplan. Strategin var att hela tiden falla tillbaka på och noga poängtera att arbetet utgick från begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Hur välgrundade argument man än kommer med, så var det av yttersta vikt att förankra sina idéer, dels i kommunen och skolförvaltningen, dels i samarbete med externa aktörer, såsom Södertäljes utvecklingslärare och Nationellt centrum för svenska som andraspråk på Stockholms universitet.
Författarna återkommer ofta till nyckelfaktorer som varit avgörande för att mäta framgångar, som är så mycket mer än enbart resultat och betyg, där betygsinflation utgör en stor riskfaktor. Elevfokus, stolthet, undervisningen, tillit, tilltro var några av dessa.
Bokens målgrupp är i första hand skolledare, men även lärare, skolpolitiker och andra som arbetar med skolfrågor kan dra nytta av den.
Såväl unga som erfarna skolledare kommer att finna mycket användbart i boken. Unga, som kan få stöd och inspiration för de förändringar man själv gått och tänkt på men ännu inte hunnit sjösätta. Mer erfarna, som kan få bekräftelse på saker man genomfört och kanske också reflektera över saker man kunnat göra annorlunda.
I många utbildningar får man lära sig om normalfallen. Ett kapitel har titeln "Tio saker du inte fick lära dig på rektorsutbildningen". Ett annat kapitel kallar de "Tio saker som huvudmannen behöver vara medveten om", där författarna konstaterar politikers oförmåga att skilja på vad och hur. Igenkänningsfaktorerna är flera och ger utrymme till ett och annat leende och samtidigt många funderingar.
Detta är en bok jag varmt kan rekommendera till alla skolledare, som bjuds på en resa från ax till limpa.

Fler nyheter

Här kan du fylla på kunskapsförrådet

2021-09-15

Gruppsykologi – om grupper, organisationer och ledarskap Lars Svedberg Studentlitteratur Detta är...

Blir det bättre med aktionsforskning?

2021-09-15

Skolförbättring genom aktioner Mats Ekholm, Anette Forssten Seiser och Åsa Söderström...

Plus och minus med tvåledarskap

2021-09-15

Tvålärarskap Lokalproducerat och hållbart Anders Tidström Studentlitteratur Tvålärarskap i...