Nr 2/21 2021-04-08

Bok som borde vara obligatorisk

Utbildning och undervisning i särskolan
Kerstin Göransson, Kristina Szönyi och Magnus Tideman (red.)
Natur & Kultur

Generellt sett är min bedömning att kunskapen om särskolan är låg. Själv fick jag mig en rejäl påfyllnadsdos efter att ha läst denna bok. Den borde vara obligatorisk för varje skolledare, även om man inte aktivt arbetar inom denna sfär. Tror också att andra verksamma med skolfrågor på sin agenda, exempelvis politiker, torde kunna fatta klokare beslut med den insikt som författarna förmedlar.
Vi får en värdefull historisk tillbakablick hur det sett ut och förändrats genom åren, vi får en genomgång av olika nu förekommande alternativa lösningar och inte minst tankar och funderingar om hur det kan komma att se ut i framtiden.

Boken är en antologi där åtta välmeriterade och forskningsanknutna författare inte lämnar något åt slumpen utan snarare bygger sina utsagor på många digra referenser.
Som författarna konstaterar redan inledningsvis, är den forskningsbaserade kunskapen om särskolan en bristvara. Därför utgör denna bok ett bra initiativ att ändra på den saken.
I boken får vi ta del av två fleråriga forskningsprojekt som tar avstamp i och med fokus på lärar- och elevperspektivet.
Det ena projektet handlade om att generera kunskap om de undervisningsmiljöer som elever mottagna i särskolan möter. Detta projekt genomfördes i två delar, dels som en enkätstudie, dels som multipel fallstudie.
Det andra projektets syfte var att öka kunskaperna om hur gymnasiesärskolan rustar eleverna för ett vuxenliv som aktiva medborgare med särskilt fokus på självbestämmande.

Man gör intressanta jämförelser mellan integrerad och separat uppdelning av grund- och gymnasiesärskola. Oavsett vilken skolform man bedriver finns det många goda råd som man kan ta till sig, inte minst skillnader i olika kommuners bedömningar och förutsättningar att bedriva särskola beroende på kommuners olika storlek och tillgång till olika specialpedagogiska kompetenser.
Varje kapitel avslutas med ett antal väl genomtänkta, bra formulerade frågor som tvingade mig att tänka till ordentligt. Frågorna utgör en bra utgångspunkt, som man kan låta personalen arbeta med i flera olika sammanhang.

I det sista kapitlet diskuterar författarna för- och nackdelar med vilken väg, som särskolan ska ta och vilka utvecklingstendenser, som finns att ta hänsyn till ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv. Mycket intressanta funderingar och vilka konsekvenser olika beslut kommer att få i framtiden.
Den här boken vill jag varmt rekommendera inte bara personer som arbetar inom särskolan. Jag vill påstå att alla skolledare oavsett arbetsområde har stor behållning i att berika sin kunskap som kan användas i vilket skolsammanhang som helst.

Fler nyheter

Team - en orkester där alla gör nytta

2021-04-08

Allt ljus på teamet Mette Sandahl, Mattias Wihlborg, Christian Jacobsson, Maria Åkerlund Natur&...

Bok som borde vara obligatorisk

2021-04-08

Utbildning och undervisning i särskolan Kerstin Göransson, Kristina Szönyi och Magnus Tideman...

Nästanchefens svåra roll

2021-04-08

Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola Lisbeth Gyllander Torkildsen, Jaana Nehez...